Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (bij storm­schade aan bomen altijd onderzoek doen naar het wortel­stelsel en omge­vings­fac­toren)


7 juli 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • door het expertteam dat in het voorjaar van 2020 onderzoek heeft gedaan naar wortelkluiten om inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van het omwaaien van bomen tijdens een zomerstorm in 2019, wordt aanbevolen om bij stormschade aan bomen groeiplaatsen nader te onderzoeken;
  • deze aanbeveling door het college wordt overgenomen, maar slechts wanneer er “statistisch voldoende” oftewel “tientallen omgewaaide bomen van oudere leeftijd beschikbaar zijn” omdat volgens het college onderzoek naar groeiplaatsfactoren alleen dan bruikbare informatie kan opleveren.

Overwegende dat:

  • informatie over elke omgewaaide boom een bijdrage levert aan het geheel van kennis over stormschade aan bomen;
  • alle losse onderzoeken (per boom of enkele bomen) bovendien samen statistisch relevant worden;
  • onderzoek naar het wortelstelsel en de omgevingsfactoren van omgewaaide bomen belangrijke inzichten kan geven in het structureel verbeteren van onderhoud aan bomen ten behoeve van het optimaliseren van de groei en levensduur van bomen;
  • geschikte dekking eenvoudig gevonden kan worden in de Reserve achterstallig onderhoud, infrastructuur, openbare ruimte en groen (stand ultimo 2021: 59,4 miljoen) omdat deze reserve o.a. bedoeld is om onderzoek te financieren ten behoeve van de aanpak voor het wegwerken van grootschalig achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • bij stormschade aan bomen altijd onderzoek te doen naar het wortelstelsel en omgevingsfactoren;
  • dit te financieren uit de Reserve achterstallig onderhoud, infrastructuur, openbare ruimte en groen.

Indieners,

A.L. Bakker

J.F. van Pijpen


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (het makkelijker melden van zwerfafval in parken)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (meer tijd voor erfpachters)

Lees verder

    Word actief Doneer