Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (meer tijd voor erfpachters)


7 juli 2021

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021,

- het rapport van Bureau Berenschot onder begeleiding van vier hoogleraren ten aanzien van de introductie van eeuwigdurende erfpacht met gunstige voorwaarden tot 8 januari 2020 constateert: “Het is onwaarschijnlijk dat de burger deze risico’s en keuzes volledig kan overzien. (…) In de praktijk leidt dit tussen scheefgroei tussen en aanvullende verschillen in de positie van erfpachters”;

- Berenschot voorts constateert dat deze situatie: “Dit levert onzekerheid op, te meer er sprake is van een heel complexe afweging onder tijdsdruk.”

- Erfpachters na de aanbieding nog kunnen kiezen tussen vastklikken of afkopen met verschillende scenario’s en daar financieel advies voor moeten inwinnen.

- College en raad op dit moment bezig zijn zich te beraden op de aanbevelingen en van het rapport en op grond daarvan mogelijk aanpassingen willen;

- De beslistermijn eerder is verlengd van drie tot zes maanden i.v.m. Covid-crisis, maar dit vooralsnog tot 1 september zo is, terwijl de financiële onzekerheid voor veel mensen blijft;

- Er een achterstand bestaat voor het verwerken van aanvragen voor de overstap bij de gemeente, en daarnaast een werkvoorraad van een jaar bij notarissen,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De druk waaronder erfpachters moeten beslissen over een overstap naar eeuwigdurende erfpacht te verlichten door de termijnen die erfpachters krijgen voor het accepteren van overstapaanbiedingen te verlengen tot standaard zes maanden.

De leden van de gemeenteraad

D.T. Boomsma

H. Naoum Néhmé

J.F.W. van Lammeren

W. van Soest

T. Kuiper

A. Kiliç

A. van Schijndel


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, FvD, CDA, CU, JA21, DENK, NIDA

Tegen

BIJ1, D66, GroenLinks, PvdA, PvdO, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (bij stormschade aan bomen altijd onderzoek doen naar het wortelstelsel en omgevingsfactoren)

Lees verder

Motie inzake voorjaarsnota 2021

Lees verder

    Word actief Doneer