Motie inzake onderzoek hoe zoveel mogelijk bomen gehand­haafd kunnen worden aan de Korte Muiderweg


29 februari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de commissieactualiteit van het lid Emmerik (PvdD) inzake Kap van 57 bomen bij de herinrichting van de Korte Muiderweg

Constaterende dat:

 • als onderdeel van de ontwikkeling van de wijk Weespersluis in Weesp de Korte Muiderweg zal worden afgewaardeerd van 80 km/uur naar 50 km/uur;
 • de ontwikkelingsmaatschappij GEM Bloemendalerpolder verantwoordelijk is voor de herinrichting van de Korte Muiderweg buiten de bebouwde kom;
 • de GEM een Definitief Ontwerp gepresenteerd heeft dat tot gevolg zal hebben dat van de huidige 68 bomen er slechts 11 met zekerheid gehandhaafd worden;

Overwegende dat:

 • het college ernaar streeft bij gebiedsontwikkeling bomenkap tot het absolute minimum te beperken;
 • de actiegroep Behoud Bomen Muiderweg een viertal alternatieven heeft ontworpen waarin bijna alle bomen kunnen worden behouden;
 • het vierde alternatief (met fietspaden aan weerszijden van de weg en een apart voetpad aan de kant van Weespersluis) de voorkeur geniet van omwonenden en volgens berekeningen van de actiegroep geen meerkosten met zich meebrengt;
 • er volgens bewoners onvoldoende ruimte is geweest voor participatie terwijl breed draagvlak van enorm belang is;
 • een petitie om de bomen te behouden 2.000 handtekeningen heeft opgeleverd;
 • de Korte Muiderweg onderdeel is van de Hoofdbomenstructuur van Weesp, welke gerespecteerd dient te worden in de zin dat de herprofilering zou moeten bijdragen aan een verbetering van de bestaande bomenrij;
 • de herinrichting van de weg volgens het college een balans is tussen het behoud van zoveel mogelijk bomen en verkeersveiligheid;
 • het verder afwaarderen van de weg naar 30 km/h tot gevolg kan hebben dat er meer bomen behouden kunnen worden omdat de verkeersveiligheid hoger is;
 • bewoners van Weesp in tegenstelling tot het college van mening zijn dat eenrichtingsfietspaden aan de Korte Muiderweg veiliger zijn dan een tweerichtingsfietspad

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • te onderzoeken hoe er bij de herontwikkeling van de Korte Muiderweg in Weesp zoveel mogelijk bomen behouden kunnen worden terwijl ook de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt;
 • hierbij:
  • de alternatieven van de actiegroep mee te nemen in de afwegingsprocedure
  • de invloed van het afwaarderen van de Korte Muiderweg tot 30 km/h te onderzoeken;
  • te onderzoeken of bij eenrichtingsfietspaden sprake is van spookrijden en oversteken waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt.


Indiener(s),

M. Emmerik

R. Havelaar

B. Minderhoud

N. van Renssen

S. Aslami


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake seksuele gezondheid en voorlichting

Lees verder

Motie inzake behoud zoveel mogelijk bomen en ga uit van het vierde alternatief

Lees verder

    Word actief Doneer