Motie inzake adviezen wegwijzer brand­vei­ligheid 2007


6 april 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief de rapportage Onderzoek Brandveiligheid Tijdelijke Unitbouw woonfunctie Amsterdam

Constaterende dat

 • Er op zondagochtend 13 november 2022 een brand plaatsvond in een woonunit aan de Voetbalstraat no. 87 op het wooncomplex Riekerhaven1 ;
 • Ondanks een snelle alarmering en optreden van de brandweer, uiteindelijk het gehele drie bouwlagen tellende woonblok, bestaande uit 75 eenpersoons woonunits, door brand is verwoest;

Overwegende dat

 • Maatregelen die worden voorgeschreven door de huidige wet- en regelgeving voor tijdelijke unitbouw voor woonfunctie een dergelijke brand niet konden voorkomen;
 • Als, volgens de brandweer, het bouwwerk was uitgevoerd conform de aanwijzingen uit de ‘Wegwijzer Brandveiligheid Unitbouw 2007’, het bouwblok niet verloren was gegaan;
 • Een alternatief op het voldoen aan de Wegwijzer Brandveiligheid Unitbouw 2007 is het plaatsen van sprinklers in elke woonruimte;
 • We dergelijke branden in vergelijkbare panden willen voorkomen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • In gesprek te gaan met de brandweer en de eigenaren van unitbouwcomplexen die bestaan uit gestapelde units of uit units die zijn omsloten met een schil(dak) constructie om ervoor te zorgen dat er maatregelen worden genomen zodat het brandveiligheidsniveau tenminste voldoet aan het niveau zoals bedoeld in de Wegwijzer Brandveiligheid Unitbouw 2007;
 • Bij toekomstige tijdelijke unitbouw die bestaan uit gestapelde units of uit units die zijn omsloten met een schil(dak) constructie in Amsterdam via de erfpachtvoorwaarden op te nemen dat deze moet voldoen aan het brandveiligheidsniveau zoals bedoeld in de Wegwijzer Brandveiligheid Unitbouw 2007.

Indiener(s),

M. von Gerhardt (VVD)
J. Broersen (VOLT)
A. Bakker (PvdD)
S. Koyuncu (DENK)

1 https://assets.amsterdam.nl/pu...


  Status

  Verworpen

  Voor

  VOLT, JA21, FvD, DENK, SP, VVD, PvdD

  Tegen

  CDA, PvdA, GroenLinks, D66

  Lees onze andere moties

  Motie inzake toezicht op tijdelijke unitbouw met woonfunctie.

  Lees verder

  Motie inzake opvolgen adviezen van de brandweer

  Lees verder

      Word actief Doneer