Motie begroting 2024 - Prul­len­ba­ka­dop­tanten; voor een schone en sociale stad!


9 november 2023

Gehoord de discussie over de Begroting 2024

Overwegende dat:
• Er veel Amsterdammers containeradoptant zijn en zo betrokken zijn bij de schone stad;
• We naast de plaatsen waar huisvuil wordt opgehaald ook veel prullenbakken in de stad hebben waar het risico bestaat van vervuiling rondom;
• Met de effecten van de invoering van het statiegeld op blikjes en flesjes we gezien hebben dat prullenbakken worden opengebroken en/of doorzocht en zo veel zwerfvuil ontstaat;
• Hiermee zichtbaar wordt dat wat door de één achteloos wordt weggegooid voor de ander waardevol is waardoor ongelijkheid en armoede pijnlijk zichtbaar wordt;
• dit wel leidt tot extra kosten en deze zijn opgelopen tot €100.000 voor nieuwe afvalbakken en extra personele inzet in de zomer van 2023 alleen al;
• we die middelen beter beschikbaar kunnen maken voor de mensen die de prullenbak openbreken uit armoede;
• We in Amsterdam, ook voordat de statiegeld effecten zich lieten zien, al veel last hebben van zwerfvuil en elke structurele oplossing om dat te voorkomen welkom is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
• Tot het invoeren van ‘prullenbakadoptanten’ en deze in te zetten voor een cluster van prullenbakken in een gebied met als taak om eventueel omliggend vuil op te ruimen en schoon te houden, de mogelijkheid om de statiegeld flesjes en blikjes er uit te halen voor eigen gebruik en in samenwerking met de reinigers in het betreffende gebied signalen door te geven over vervuiling;
• Deze prullenbakadoptanten in samenwerking met sociale organisaties te werven en in te zetten. En hiervoor de juiste benodigdheden aan hen ter beschikking te stellen;
• Naast het kunnen behouden van de opbrengst van het statiegeld, attenties hier tegenover te stellen in een vorm die past bij de behoefte van de doelgroep;
• De kosten hiervoor te dekken door het Afvalfonds Verpakkingen hiervoor verantwoordelijk te houden danwel op een andere wijze binnen de begroting dit budgettair neutraal te realiseren;
• Dit nader uit te werken en de Raad hierover te informeren

Indiener(s),
J. F. van Pijpen
R.B. Havelaar
M.J. Lust
G. Noordzij
J.M. Krom
E. Bobeldijk


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement begroting 2024 - Tegel eruit, groen erin; het Recht op Vergroening van de openbare Ruimte

Lees verder

Motie begroting 2024 - mogelijkheden onderzoeken om huisdieren van mensen tijdens zorgopnames en/of mensen die dak- of thuisloos zijn mee te nemen, of onder te brengen

Lees verder

    Word actief Doneer