Amen­dement begroting 2024 - Tegel eruit, groen erin; het Recht op Vergroening van de openbare Ruimte


9 november 2023

De Raad,

Constaterende dat:
• Groen een cruciale rol speelt in het welzijn van zowel de inwoners van Amsterdam als de lokale fauna, essentieel bijdraagt aan verbetering van de biodiversiteit en de aanpak van klimaatverandering en klimaatadaptatie in onze stad.
• In de begroting 2024 wordt aangegeven dat de middelen voor het handhaven van het kwaliteitsniveau en voor verdere vergroening en vervangen van verharde openbare ruimte onvoldoende zijn om aan alle ambities te voldoen,
• We in het licht van bovenstaande nog actiever en creatiever moeten zijn om vergroening van de openbare ruimte mogelijk te maken en te versnellen en we de initiatieven en ideeën van Amsterdammers daarvoor goed kunnen benutten.
• Het grote succes van groene geveltuinen, waarbij openbare ruimte wordt vergroend door Amsterdammers, navolging verdient en dit op meerdere plaatsen in de openbare ruimte kan worden toegepast;
• Het adagium ‘Tegel eruit, groen erin’ niet alleen voor particuliere binnentuinen hoeft te gelden, maar ook in de openbare ruimte kan werken;
• Veel Amsterdammers actief zijn in het vergroenen van de openbare ruimte en daarin de gemeente soms als een medestander, maar soms als een vertragende factor ervaren.
• Het aantal te verminderen parkeerplaatsen zoals afgesproken in de Agenda Autoluw nog niet is gerealiseerd en er derhalve ook daar mogelijkheden zijn voor verdere vergroening van de openbare ruimte.

Overwegende dat:
• Amsterdammers die de openbare ruimte wensen te vergroenen door het verwijderen van (stoep)tegels, straatstenen of parkeerplaatsen daarvoor het vergroeningsrecht moeten krijgen onder het motto ‘ja, tenzij’
• Dit vergroeningsrecht zodanig in te vullen dat de redenen om dit verzoek af te wijzen zo beperkt mogelijk zijn en zich beperken tot de volgende:
o Toegankelijkheid van de openbare ruimte mag niet in het geding komen; het is en blijft openbare ruimte die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk moet zijn
o Bereikbaarheid, waaronder het stallen van voertuigen (o.m. auto’s en fietsen)
o De minimale doorloopruimte van 2 meter moet gegarandeerd worden
o De (verkeers)veiligheid moet worden gewaarborgd
o Bescherming boven en -ondergrondse infrastructuur
o Afspraken voor en/of inzicht in onderhoud en beheer van het groen door bewoners en/of gemeente voor in ieder geval de daaropvolgende 2 jaar
o Het planten van (mogelijke) invasieve exotische soorten
• Hierbij de richtlijnen van de Puccini- handboeken niet als afwijkingsgrond kunnen worden gebruikt
• Het nodig is dat voor dit vergroeningsrecht een proces te ontwikkelen die het makkelijk en mogelijk maakt voor Amsterdammers om een aanvraag te doen cq te werken met een meldingsplicht waarbij de beantwoordingstermijn van de gemeente gelimiteerd is en indien er binnen die termijn geen reactie is ontvangen op de aanvraag het recht uitgeoefend kan worden.
• Amsterdammers bij de uitvoering van dit vergroeningsrecht, indien gewenst, gefaciliteerd moeten kunnen worden in de uitvoering van hun plannen, waarvoor Groen in de Buurt en het stedelijk Groenpunt benut kan worden.
• Het stedelijk Groenpunt en de daaraan verbonden gebiedsteams de mogelijkheden voor het vergroenen van de openbare ruimte actief onder de aandacht brengen van bewoners en stimuleren om hiervan gebruik te maken.

Besluit:
1. Op pagina 102 in de begroting, onder de kop ‘Wij werken aan een groene duurzame en klimaatadaptieve stad’ de zin “Waar mogelijk verwijderen we tegels op stoepen zodat er meer ruimte komt voor groen” te wijzigen in: “Waar mogelijk verwijderen wij tegels op stoepen en van parkeerplaatsen om ruimte te maken voor groen. Bewoners krijgen het Recht op Vergroening om dit uit te voeren waarbij het principe ‘ja, tenzij’ geldt. Reden om het niet te mogen zijn limitatief en beperken zich tot toegankelijkheid, benodigde doorloopruimte, (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid (waaronder het parkeren van voertuigen), ondergrondse infrastructuur en afspraken over onderhoud en beheer voor 2 jaar’ ; in 2024 werken we hiervoor een regeling uit. Puccini-richtlijnen zijn hierbij geen afwijzingsgrond met uitzondering van het verbod op planten van invasieve exoten.”
2. Teneinde het recht op vergroening te ondersteunen en te faciliteren wordt de begrotingspost ‘Groen in de buurt’ zoals vermeld op pagina 105 van de begroting, verhoogd met een bedrag van 800.000 euro structureel, te dekken door de Vermakelijkhedenretributie te water met €0,50 bovenop de voorgestelde verhoging van €0,50 tot €2,50, en een verhoging van de belasting voor dagtoeristen met €3,00 bovenop de voorgestelde verhoging van €3,00 tot €14,00 per persoon per dag.
3. Dienovereenkomstig de Eerste wijzigingsverordening Verordening op de vermakelijkheidsretributie te water 2020 als volgt aan te passen:
a. Art. I onder A van de Eerste Wijzigingsverordening Vermakelijkheidsretributie te water 2020 te wijzigen naar:
i. De rechten bedragen € 2,50 per bezoeker, passagier, respectievelijk deelnemer aan de vermakelijkheden, voor zover de vermakelijkheid plaatsvindt met, op, in of aan een gemotoriseerd, niet stationerend vaartuig.
b. en de toelichting daarop aan te passen.
4. Dienovereenkomstig de Eerste wijzigingsverordening op de Verordening Dagtoeristenbelasting 2019 als volgt te wijzigen:
i. Art. 1 onder A van de Eerste wijzigingsverordening op de Verordening dagtoeristenbelasting 2019 komt te luiden:
ii. Artikel 5 komt te luiden: Het tarief bedraagt per persoon per dag € 14,-.

Indiener(s),
J.F. van Pijpen (GroenLinks)
A. Bakker (PvdD)
G. Noordzij (PvdA)
K. Norbruis (D66)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Begroting 2024 - Lerarenbeurs

Lees verder

Motie begroting 2024 - Prullenbakadoptanten; voor een schone en sociale stad!

Lees verder

    Word actief Doneer