Motie begroting 2024 - moge­lijk­heden onder­zoeken om huis­dieren van mensen tijdens zorg­op­names en/of mensen die dak- of thuisloos zijn mee te nemen, of onder te brengen


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de begroting 2024,

Constaterende dat;
- Huisdieren van mensen tijdens zorgopnames en/of mensen die dak- of thuisloos zijn nu vrijwel nooit meegenomen kunnen worden in de opvang;
- In het Beleidsprogramma aanpak dakloosheid 2021-2025 en de Versterking aanpak dakloosheid 2023-2026 geen aandacht wordt besteed aan de aantallen huisdieren en de effecten van het scheiden van baasje en huisdier [1][2];

Overwegende dat
- Het mogelijk scheiden van baasje en huisdier voor veel zorgbehoevende mensen er toe kan leiden dat het hen weerhoudt aan te kloppen bij de bestaande instanties[3];
- Dit op de lange termijn zorgt voor hogere financiële lasten;
- Huisdieren juist een positieve bijdrage kunnen leveren op het herstel van mensen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- In gesprek te gaan met de aanbieders van maatschappelijke opvang en hen te vragen te
onderzoeken hoe huisdieren van mensen die dak- of thuisloos zijn tijdens hun verblijf bij de desbetreffende instelling het beste kunnen worden opgevangen.
- Daarin mee te nemen om hoeveel mensen en huisdieren het gaat, zowel diegene die zich wél aanmelden, als een schatting van het aantal mensen dat nog onder de radar blijft en wat de mogelijkheden zijn van het faciliteren van een goed logeeradres voor huisdieren en hoe zij dit met elkaar kunnen oplossen.
- En de uitkomsten hiervan te rapporteren aan de raad.

Indiener(s),

J.M. Krom
K.S.N. van der Veen

[1] https://amsterdam.raadsinforma...
[2] https://amsterdam.raadsinforma...
[3]https://www.animalstoday.nl/wa...


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie begroting 2024 - Prullenbakadoptanten; voor een schone en sociale stad!

Lees verder

Motie begroting 2024 - uitbreiden aantal peuterbadjes in de Amsterdamse openbare ruimte.

Lees verder

    Word actief Doneer