Amen­dement inzake verdui­de­lijking werkwijze TAC


26 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur

- In aanmerking nemende dat in de raadsvoordracht in Hoofdstuk 4 een werkwijze wordt voorgesteld om versterking en uitbreiding van het groen te bereiken in ruil voor flexibiliteit;

- dat de werkwijze uitgebreid is besproken maar dat ook na de behandeling in de raadscommissie er nog onduidelijkheden zouden kunnen bestaan over deze nieuwe werkwijze en de rol van de TAC;

- het daarom goed is het volgende te verduidelijken in de tekst van Hoofdstuk 4:

Besluit:

In Hoofdstuk 4 toe te voegen

Op pagina 72, na de zin aan het einde van de tweede alinea die eindigt met “inrichting/vormgeving)”:

“De gebruikelijke procedure, zoals beschreven in hoofdstuk 5, is van toepassing; indien de TAC negatief adviseert over het voorstel en het college is voornemens dit TAC-advies niet te volgen, dan kan dat alleen met instemming van de raad.”

N.A. van Renssen
J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen