motie Bestem­mingsplan Lutkemeer wijzigen voor komst Voed­selpark Amsterdam


10 november 2022

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • het initiatief Voedselpark Amsterdam veel (financiële) steun krijgt van Amsterdammers
  • en er al bijna een half miljoen euro is opgehaald;
  • coöperatie Land van Ons heeft toegezegd om dit initiatief met zeven miljoen te steunen;
  • al ruim achtduizend mensen de oproep tekenden om de Lutkemeerpolder opnieuw te bestemmen tot landbouwgrond.

Overwegende dat:

  • het initiatief Voedselpark Amsterdam dé kans biedt om een groen stuk Amsterdam van maar liefst 43 hectare zeer vruchtbare kleigrond, te behouden voor de toekomstige generaties.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

te starten met voorbereidingen om het bestemmingsplan Lutkemeerpolder te herzien waarin de bestemming van deelgebied Lutkemeerpolder 3 wordt omgezet naar ‘agrarische doeleinden 1’ en ‘groenvoorziening en natuur’ zodat er de mogelijkheid komt voor het initiatief Voedselpark Amsterdam.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

Lijst Kabamba, FvD, DENK, Bij1, SP, PvdD

Tegen

VOLT, JA21, CDA, FvD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD