Motie inzake brief naar stads­pas­houders over hulp bij zorg voor huis­dieren


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • er energiearmoede optreedt bij steeds meer Amsterdamse huishoudens;
  • Amsterdammers met een stadspas het financieel nog zwaarder krijgen deze winter;

Overwegende dat:

  • de gemeente een uitgebreid pakket aan hulpmaatregelen voor Amsterdamse minima heeft aangekondigd;
  • er gelukkig ook regelingen en instanties zijn waar minima die zorg dragen voor huisdieren een beroep op kunnen doen;
  • de gemeente wil voorkomen dat Amsterdammers uit financiële nood afstand moeten doen van huisdier(en) waar zij zorg voor dragen, zowel vanuit het menselijk perspectief als vanuit het perspectief van de dieren;
  • het de gemeente bovendien veel geld kost als Amsterdammers die het financieel moeilijk krijgen noodgedwongen afstand doen van de huisdieren waar zij zorg voor dragen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

stadspashouders een brief te sturen over de beschikbare regelingen die er zijn ter (financiële) ondersteuning van mensen die zorg dragen voor een huisdier/huisdieren.

Indiener,

J.M. Krom


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake dierenwelzijnstoets bij gemeentelijk beleid

Lees verder

motie Bestemmingsplan Lutkemeer wijzigen voor komst Voedselpark Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer