Amen­dement inzake politieke inmenging niet toestaan tijdens het burger­beraad


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader burgerberaden

Constaterende dat:

  • Burgerberaden een vergaande vorm zijn van participatie waarin dialoog en overleg tussen Amsterdamse burgers centraal staat;
  • Burgerberaden vaak gaan over complexe vraagstukken waar ruimte is voor verschillende perspectieven, kennis en belangen;
  • Het beleidskader burgerberaden stelt dat tijdens het beraad kan worden meegekeken door raadsleden en wethouders wanneer de deelnemers daarmee instemmen;
  • Een burgerberaad mede dient om het vertrouwen in de politiek te laten groeien;

Overwegende dat:

  • Burgerberaden bijdragen aan een inclusief besluitvormingsproces waarbij zoveel mogelijk verschillende perspectieven zijn vertegenwoordigd;
  • Het deelnemen van raadsleden en ambtenaren aan een burgerberaad kan leiden tot politieke beïnvloeding in dit besluitvormingsproces;
  • We te maken hebben met een daling van het vertrouwen in de politiek, en het participeren van ambtenaren en raadsleden in een burgerberaad kan bijdragen aan een verdere daling;

Besluit:

Op p. 6 van het Beleidskader Burgerberaden, aan de bullet ‘Politieke arena’ na de zin “Partijprogramma’s en -belangen of afspraken binnen coalitieakkoorden spelen niet in een burgerberaad” de volgende zinnen toe te voegen:

“Politici en ambtenaren zijn dan ook expliciet uitgesloten van inhoudelijke deelname aan het beraad. Op verzoek van het burgerberaad kunnen ambtenaren wel betrokken worden voor het verstrekken van technische informatie en andere ambtelijke ondersteuning.”

En;
Op p. 16 van het Beleidskader Burgerberaden:
“Als de deelnemers dat goed vinden, dan wordt er af en toe meegekeken bij het burgerberaad. Op die manier kunnen raadsleden en wethouders inzicht verkrijgen in de manier waarop de leden van het burgerberaad tot bepaalde aanbevelingen komen. Er is ook een aanpak mogelijk waarbij raadsleden en wethouders deelnemen aan het burgerberaad (zie handboek uitvoeren burgerberaden).”

Te vervangen door:
“Als de deelnemers dat goed vinden, dan wordt er af en toe meegekeken bij het burgerberaad. Op die manier kunnen raadsleden en wethouders inzicht verkrijgen in de manier waarop de leden van het burgerberaad tot bepaalde aanbevelingen komen. Het is uitdrukkelijk niet mogelijk dat raadsleden, wethouders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam die beleidsinhoudelijk betrokken zijn bij het onderwerp van het burgerberaad inhoudelijk deelnemen aan het burgerberaad. Op verzoek van het burgerberaad kunnen ambtenaren wel betrokken worden voor het verstrekken van technische informatie en andere ambtelijke ondersteuning.”

En verzoekt het college om het Handboek Burgerberaden dienovereenkomstig te wijzigen door op p. 6;
“Politici, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen worden uitgenodigd om mee te doen met het beraad (bij de aanpak van G1000) (zie stap 6: selecteer deelnemers door loting) of het beraad te informeren in de lerende fase (bij de aanpak van Bureau Burgerberaad). Dit versterkt mogelijk hun betrokkenheid bij het burgerberaad en de bereidheid om met de resultaten aan de slag te gaan.”

Te wijzigen in;
“Maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen worden uitgenodigd om mee te doen met het beraad (bij de aanpak van G1000) (zie stap 6: selecteer deelnemers door loting) of het beraad te informeren in de lerende fase (bij de aanpak van Bureau Burgerberaad). Dit versterkt mogelijk hun betrokkenheid bij het burgerberaad en de bereidheid om met de resultaten aan de slag te gaan. Politici en ambtenaren die beleidsinhoudelijk betrokken zijn bij het onderwerp zijn expliciet uitgesloten van inhoudelijke deelname aan het beraad. Op verzoek van het burgerberaad kunnen ambtenaren wel betrokken worden voor het verstrekken van technische informatie en andere ambtelijke ondersteuning.”

Indiener(s),

J.Krom
J. Broersen


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement inzake burgerberaden; communicatie na afloop.

Lees verder

Motie inzake jongerenwerk en Straathoekwerk op het mbo

Lees verder

    Word actief Doneer