Amen­dement inzake finan­ciële middelen niet halen uit het desbe­tref­fende begro­tings­pro­gramma.


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader burgerberaden

Constaterende dat:

  • Burgerberaden gaan vaak om complexe vraagstukken waar het schuurt en waar meningen of belangen botsen;
  • Zowel de raad als het college kunnen een voorstel doen om een burgerberaad in te zetten om een maatschappelijk probleem aan te pakken;
  • Niet elk maatschappelijk probleem binnen een begrotingsprogramma valt waar voldoende financiële middelen beschikbaar zullen zijn;

Overwegende dat:

  • Burgerberaden een middel zijn om buiten de politieke arena om ideeën, suggesties en koers te bepalen;
  • Inmenging van politiek niet wenselijk is bij een burgerberaad over complexe vraagstukken;
  • Het belangrijk is dat complexe problemen binnen elke portefeuille in aanmerking komen voor een burgerberaad, ongeacht de begrote middelen voor die portefeuille;

Besluit:

Op p. 17:
“Wanneer de gemeenteraad besluit een burgerberaad in te stellen, komt de verantwoordelijkheid
over de uitvoering te liggen bij de wethouder die het meest inhoudelijk verantwoordelijk is voor
het onderwerp. De kosten van de uitvoering van het burgerberaad worden gedekt uit het begrotingsprogramma waar het onderwerp op betrekking heeft.”

Te vervangen door:
“Wanneer de gemeenteraad besluit een burgerberaad in te stellen, komt de verantwoordelijkheid
over de uitvoering te liggen bij de wethouder die het meest inhoudelijk verantwoordelijk is voor
het onderwerp. Op het moment dat er besloten wordt om een burgerberaad te organiseren worden de kosten gedekt door middel een van een taakstelling die verdeeld wordt over de hele organisatie.”

En op p, 17:
Na;
“Er dient rekening te worden gehouden met een bedrag van €500.000, inclusief ambtelijke inzet,
procesondersteuning, vergoedingen voor deelnemers en facilitaire kosten”.

Toe te voegen;
“Het is belangrijk dat binnen Amsterdam en binnen ieder programma van de gemeente een burgerberaad georganiseerd kan worden, ook binnen de kleinere portefeuilles binnen de begroting
van de stad. Daarom kiezen we ervoor om ieder beleidsterrein naar rato van grootte te laten bijdragen. Zo zorgen we ervoor dat alle onderwerpen in aanmerking komen voor een beraad, en dat
het niet ten koste hoeft te gaan van staand beleid.”

Indiener(s),

J.Krom
J. Broersen


Status

Verworpen

Voor

Lijst Kabamba, VOLT, JA21, FvD, DENK, BIJ1, SP, PvdD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake maak burgerberaden toegankelijk en representatief

Lees verder

Amendement inzake uitsluiten bespreekstuk als opbrengst burgerberaad

Lees verder

    Word actief Doneer