Amen­dement inzake uitsluiten bespreekstuk als opbrengst burger­beraad


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader burgerberaden

Constaterende dat:

 • Burgerberaden een vergaande vorm zijn van participatie waarin dialoog en overleg tussen Amsterdamse burgers centraal staat;
 • Burgerberaden vaak gaan over complexe vraagstukken waar ruimte is voor verschillende perspectieven, kennis en belangen;
 • Een burgerberaad mede dient om het vertrouwen in de politiek te laten groeien;
 • Het beleidskader stelt dat de uitkomsten van een burgerberaad nu kunnen worden vertaald naar het beleid door middel van een discussienota of bespreekpunt in de raadscommissie;

Overwegende dat:

 • Burgerberaden een middel zijn om buiten de politieke arena om ideeën, suggesties en koers te bepalen;
 • Het belangrijk is zorgvuldig om te gaan met het vertrouwen in de politiek, zodat dit niet erodeert, en het organiseren van een beraad met als opbrengst slechts een bespreekstuk kan bijdragen aan een daling in het vertrouwen;
 • Er ook andere manieren zijn om Amsterdammers te laten meepraten over gemeentelijk beleid;
 • Het onwenselijk is om een burgerberaad te organiseren en de benodigde financiële middelen uit te geven wanneer de uitkomst slechts een discussienota of bespreekpunt in de raadscommissie kan bedragen.

Besluit:

Op p. 15 van het Beleidskader Burgerberaden, onder ‘Raadsbesluit’ na de alinea “Ervanuit gaande
dat … in de gemeenteraad” de volgende tekst toe te voegen:

“Gezien de financiële investering die gedaan wordt in het burgerberaad is expliciet uitgesloten dat
de opbrengst van het beraad slechts dient als een bespreekstuk. Het uitgangspunt van de opbrengst moet altijd zijn dat de aanbevelingen, mits voldaan aan de voorwaarden zoals vastgesteld
in de startnotitie, als besluitstuk ingediend zullen worden.”

Indiener(s),

J.Krom
J.Broersen


  Status

  Verworpen

  Voor

  Lijst Kabamba, VOLT, DENK, BIJ1, SP, PvdD

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Amendement inzake financiële middelen niet halen uit het desbetreffende begrotingsprogramma.

  Lees verder

  Amendement inzake burgerberaden; communicatie na afloop.

  Lees verder

      Word actief Doneer