Motie inzake publieks­versie van de Huis­ves­tings­ver­or­dening en Leeg­stands­ver­or­dening


29 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Huisvestingsverordening 2024 en het daarmee samenhangend beleid van de Leegstandsverordening 2022,

Constaterende dat,

  • de Huisvestingsverordening en de Leegstandverordening twee van de belangrijkste documenten zijn waarin de rechten en plichten van woningeigenaren en huurders zijn beschreven;
  • deze beleidsdocumenten als omvangrijk (229 blz.) kunnen worden bestempeld[1];
  • deze beleidsdocumenten het product zijn van vele jaren gemeentelijk beleid en van beleidswijziging op beleidswijziging;
  • deze beleidsdocumenten een complex juridisch taalgebruik.

Overwegende dat,

  • In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de gemeentelijke communicatie naar burgers transparant, toegankelijk en begrijpelijk dient te zijn en zo veel mogelijk op B1-niveau.
  • het foutief interpreteren van de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening kan leiden tot zeer hoge boetes voor burgers;
  • In het coalitieakkoord is vastgelegd om te streven naar dejuridisering van de relatie tussen gemeente en burgers.

Tevens overwegende dat,

  • compact en begrijpelijk(er) juridisch taalgebruik mogelijk is gebleken bij het vaststellen van andere documenten, waaronder de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016, de model Huisvestingsverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (36 blz.) en bij de Huisvestingsverordening Gemeente Rotterdam (33 blz.)[2];
  • de gemeente een zorgplicht heeft om haar burgers goed en begrijpelijk te informeren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Een publieksversie op te stellen van de Huisvestingsverordening en Leegstandsverordening waarin de regels compact(er) en begrijpelijk(er) worden geformuleerd, en eventueel visueel worden gemaakt,

Indieners,

R.B. Havelaar
J. Broersen
C.K.E. Kabamba
M.J. Emmerik
M.S. von Gerhardt
C.C.J. van Berkel


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake Burgerberaad Schone Stad

Lees verder

Motie inzake Green Friday: van wegwerpmaatschappij naar circulair doen

Lees verder

    Word actief Doneer