Damherten: geen gepruts met popu­laties


Damherten en de wolf

In Amsterdam zijn de damherten die leven in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) of herten in die regio die afkomstig zijn uit de AWD, al jaren een heet hangijzer. Het natuurgebied is de bron van het Amsterdamse drinkwater en de gemeente Amsterdam is eigenaar van het gebied. Waternet draagt zorg voor het beheer ervan. In de AWD leven damherten, die al sinds 2016 worden bedreigd met afschot. De Partij voor de Dieren Amsterdam zet zich er blijvend voor in om deze herten te beschermen.

De Partij voor de Dieren is tegen iedere vorm van populatiebeheer. De natuur reguleert in principe zichzelf. Dat geldt ook voor de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De grootte van een populatie hangt af van het voedselaanbod, de snelheid van voortplanting en sterfte. Zo ontstaat er in de natuur altijd een dynamische balans tussen verschillende diersoorten, prooi- en roofdieren, en planten. De Partij voor de Dieren vindt dat de mens niet moet proberen om populaties te beheersen.

Onze standpunten over damherten en wolven in een notendop:

  • De jacht is onnodige en schadelijke bemoeienis in de natuur, het zorgt voor een overpopulatie doordat reproductie wordt gestimuleerd;
  • Dieren en planten komen zelf tot een dynamische balans als ze met rust gelaten worden;
  • De mens heeft de plicht om onnodig lijden te voorkomen, dan moet worden ingegrepen uit mededogen;
  • Bijvoeren is een heel slecht idee: het staat de vorming van een natuurlijke balans in de weg;
  • De natuur moet meer ruimte krijgen, zodat soorten zich kunnen verspreiden en er meer biodiversiteit ontstaat;
  • De wolf is welkom en roofdieren zijn niet dieronvriendelijk: het leven en de dood zijn onderdeel van de natuur.

Roofdieren of kogels: wat is diervriendelijker?

In de natuur bestaat er geen leven zonder de dood. Als roofdieren jagen dan doen ze dat uit pure noodzaak, uit overlevingsdrang. Dat heeft niks te maken met of deze dieren een diervriendelijke keuze maken, want zij hebben geen keuze. Mensen daarentegen staan voor een bewuste keuze hoe zij met dieren omgaan. Wij kunnen ervoor kiezen om te doden of om dat te laten. De Partij voor de Dieren vindt dat het willen beheersen van een populatie nooit een gerechtvaardigde reden is om te doden. Dan is er namelijk sprake van onnodig dierenleed: de natuur redt zichzelf en doet dat ook het allerbeste. In de natuur vindt natuurlijke selectie plaats, waardoor soorten zich weerbaar ontwikkelen. Jagers beïnvloeden sterfte onder dieren kunstmatig en dat zorgt ervoor dat er geen natuurlijke balans kan ontstaan van de populatie met haar omgeving. De jacht zorgt voor overpopulatie doordat het wegvallen van grote aantallen dieren de reproductie stimuleert. Door de jacht wordt de natuurlijke populatiedynamiek letterlijk aan flarden geschoten.


Tegen bijvoeren

Bijvoeren is een funeste maatregel, omdat daarmee overpopulatie en onrust wordt gecreëerd. Door bijvoeren kan er geen natuurlijke balans ontstaan tussen de hertenpopulatie en de omgeving.

Afschot om lijden te voorkomen

Vanuit het oogpunt van mededogen en de wettelijke zorgplicht is het noodzakelijk dat de toezichthouders onnodig lijden voorkomen. Wanneer onnodig lijden wordt geconstateerd moet er worden ingegrepen door professionals onder overheidstoezicht, waarbij het welzijn van het dier centraal staat.

Natuur verbinden

De Nederlandse natuur is versnipperd. De Partij voor de dieren wil meer ruimte voor de natuur zodat soorten zich kunnen verspreiden en biodiversiteit toeneemt. De damherten in de AWD leven in een afgebakend gebied waar ze niet uit mogen. Mochten ze toch over aan de andere kant van de hekken zien te komen, dan krijgen ze een kogel door de kop. De Partij voor de Dieren wil dat dit gebied wordt ontsloten en verbonden wordt met andere natuurgebieden. Een groot natuurnetwerk waar de natuur de ruimte krijgt.

De wolf in de Waterleidingduinen?
De Partij voor de Dieren vindt het geweldig nieuws dat de wolf terug is in Nederland. De aanwezigheid van de wolf bevordert de ontwikkeling van het natuurlijke ecosysteem en biodiversiteit in positieve zin. Lees hier meer over: standpunt de terugkeer van de wolf.

In Amsterdam heeft de Partij voor de Dieren gepleit voor een warm welkom voor de wolf en het verbinden van groen om hier meer ruimte aan te geven. Het College van B&W onderschrijft onze oproep en geeft aan dat Waternet er hetzelfde over denkt.