Vragen over de uitbreiding van een sportpark in natuur­gebied Diemerpark


Indiendatum: feb. 2014

Vragen van de Partij voor de Dieren bij agendapunt 38 van de commissievergadering BWK van 19 februari jongstleden. De SP onderschrijft deze vragen en dient deze daarom mede in.

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt een uitbreiding van het sportpark mogelijk gemaakt waarbij meer bebouwing wordt toegestaan dan in het vigerende bestemmingsplan is toegestaan. Het sportpark wordt mede gerealiseerd buiten de huidige begrenzing van het sportpark zoals dit momenteel is aangewezen in de Structuurvisie.

  • Klopt bovengeschetst beeld en zal de uitbreiding van het sportpark leiden tot een herbegrenzing van de Hoofdgroenstructuur, en zal hierbij het HGS-type ‘sportpark’ in oppervlakte toenemen en het HGS-type ‘ruigtegebied/struinnatuur’ in oppervlakte afnemen?
  • Waarom zijn er twee TAC-adviezen afgegeven?

Het HGS-type ‘ruigtegebied/struinnatuur’ heeft een zeer strikt toetsingskader. Er staat specifiek voor ruigtegebied genoemd dat deze niet opgevuld mag raken met ander soort groenfuncties, zoals sportparken.

  • Hoe is er rekening gehouden met dit toetskader, en in het bijzonder met de beleidscriteria en inpasbare voorzieningen voor dit groentype bij de uitbreiding van het HGS-type ‘sportpark’ binnen het HGS-type ‘ruigtegebied/struinnatuur’?

Om het sportpark en de parkeerplaatsen te kunnen bereiken zal er autoverkeer door het gebied met groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’ gaan rijden. Het beeld welke nu geschetst wordt is dat deze auto’s gebruik zullen maken van de fietspaden welke onderdeel uitmaken van het Hoofdnet fiets.

  • Hoe is er in het TAC-advies rekening gehouden met deze toetsingscriteria ten aanzien van de verwachte toestroom van auto’s door het gebied met HGS-type ‘ruigtegebied/struinnatuur’?

Gezien de verkeersveiligheid en de status van het Hoofdnet fiets verwachten wij dat er in de toekomst een aparte ontsluiting voor auto’s door het Diemerpark zal worden gerealiseerd om de veiligheid van het fietsverkeer en de status van het Hoofdnet fiets veilig te stellen. Gezien het gehele Diemerpark als HGS bestemd is zal dit ten koste gaan van HGS. In het bijzonder groen van het type ‘ruigtegebied/struinnatuur’.

  • Voorziet de wethouder dat er buiten de fietspaden een ontsluiting voor autoverkeer in het Diemerpark komt?
  • Indien er buiten de fietspaden een ontsluiting voor autoverkeer in het Diemerpark komt, voorziet de wethouder dan dat de aanleg hiervan inpasbaar is gezien de beleidscriteria en inpasbare voorzieningen bij het groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’ zoals genoemd in de Structuurvisie 2040?

Het groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’ is een van de meest natuurlijke typen groen in de stad welke een grote ecologische functie heeft en sterk bijdraagt aan de natuurbeleving in Amsterdam. De uitbreiding van het sportpark maakt enerzijds mogelijk dat er direct beslag wordt gelegd op het oppervlak ruigtegebied/struinnatuur, anderzijds maakt het mogelijk dat er autoverkeer wordt toegestaan en 20 meter hoge lichtmasten worden geplaatst.

  • Hoe dragen deze ontwikkelingen bij aan de natuurbeleving van het park als geheel en welke effecten worden er verwacht op de daar aanwezige natuur?
  • Is er bij de toetsing door de TAC ook rekening gehouden met de externe werking van de lichtmasten op het ruigtegebied/ struinnatuur?

Ons inziens is de aanwezigheid van het sportpark in het Diemerpark onwenselijk en is de uitbreiding van het sportpark in strijd met de groencriteria uit de Structuurvisie 2040. Verder weten we dat de ontwikkeling van IJburg en Zeeburgereiland op een andere manier plaatsvindt dan eerder was voorzien. Zoals ook weer in het Parool van 20 februari wordt genoemd is er nog veel ruimte beschikbaar op het Zeeburgereiland.

  • Klopt het dat de voorziene maar niet gerealiseerde sportvoorziening in IJburg fase II nu in het Diemerpark worden gerealiseerd?
  • Onder het motto “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” vragen wij de wethouder of deze een haalbaarheidsonderzoek wil uitvoeren naar de verplaatsing van het sportpark Diemerpark naar Zeeburgereiland?

Indiendatum: feb. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970