Vragen over de subsi­die­voor­waarden voor Artis


Indiendatum: okt. 2014

Amsterdam, 10 oktober 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor heldere doelstellingen en voorwaarden bij het verstrekken van subsidies. Artis krijgt al jaren subsidie van de gemeente Amsterdam. Het gaat per jaar om enkele miljoenen euro’s. In de conceptbegroting 2015 is opgenomen dat Artis 4.753.700 miljoen euro subsidie krijgt.

Gezien het hoge bedrag is het volgens de Partij voor de Dieren belangrijk dat het helder moet zijn waarvoor deze subsidie verstrekt wordt. Onduidelijk in de begroting is welke voorwaarden aan Artis gesteld zijn voor deze subsidie.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Welke voorwaarden worden gesteld aan Artis voor het ontvangen van deze subsidie in 2015?
2. Mocht de subsidie meerdere doelstellingen beogen, wat is de subsidie per doelstelling?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

0. Excuus verlate beantwoording
Allereerst wil het college zijn verontschuldiging aanbieden voor de verlate beantwoording van uw vragen. Het dossier Artis is binnen de gemeentelijke organisatie overgedragen van de afdeling Onderwijs naar de huidige RVE Sport en Bos. Daardoor was enige tijd niet duidelijk waar de beantwoording van uw vragen belegd moest worden.

1. Welke voorwaarden worden gesteld aan Artis voor het ontvangen van deze subsidie in 2015?

Antwoord:
De voorwaarde die wordt gesteld aan de inzet van de subsidie is dat er invulling wordt gegeven aan de resultaatafspraken die de gemeente en Artis hebben gemaakt voor de periode 2012–2017 deze treft u als aparte bijlage aan. Inhoudelijke afspraken liggen op het gebied van educatie en duurzaamheid. Het grootste deel van de subsidie wordt echter ingezet voor het onderhoud van de (monumentale) gebouwen op het terrein van Artis die eigendom zijn van de gemeente Amsterdam. Uit de begroting en jaarrekening van Artis blijkt welke bedragen hiervoor zijn ingezet. Voor het overige zijn er afspraken gemaakt over de informatievoorziening van Artis aan de gemeente. Artis rapporteert de bezoekcijfers en de samenstelling van de bezoekers voor zover het de educatieve bezoeken betreft. Voorts informeert Artis de gemeente over de voortgang van de uitvoering van het Vernieuwingsplan. Het dierenwelzijn is bij Artis zeker onder de aandacht en dit blijkt ook uit de voortgang van de uitvoering van het vernieuwingsplan. Het meest in het oog springende op het gebied van de verbetering van het dierenwelzijn is de vergroting van het olifantenverblijf.

2. Mocht de subsidie meerdere doelstellingen beogen, wat is de subsidie per doelstelling?

Antwoord:
De inzet van de subsidie is niet gekoppeld aan de afzonderlijke doelstellingen of afspraken.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester