Vragen inzake zwanen en vuurwerk op de Wallen


Indiendatum: dec. 2015

Amsterdam, 03-12-2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Over een maand is het weer oudejaarsavond, zoals elk jaar zal deze waarschijnlijk weer gepaard gaan met ontzettend veel geknal. Op AT5[1] is te lezen dat de zwanen op de wallen dit “Gillend van angst en doodsbang voor het knallen van het vuurwerk doorstaan”. Metje Blaak is daarom een Facebookactie gestart.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college, naar aanleiding van de toezegging om weer vuurwerkvrije zones aan te wijzen rondom plekken waar veel dieren zijn, voornemens om de grachten waar de zwanen zich bevinden en omliggende omgeving tot vuurwerkvrije zone te verklaren en dit actief te handhaven?
2. Zo nee, kan het college ervoor zorgen dat er een schuilgelegenheid komt voor de zwanen in de gracht en ook dan in het gebied actieve handhaving te laten plaatsvinden, zodat er zich geen ongelukken voor zullen doen met de schuilgelegenheid en het vuurwerk?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.at5.nl/artikelen/150309/metje_blaak_maakt_zich_zorgen_over_zwanen_tijdens_oud_en_nieuw

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 15 jan. 2016

Publicatiedatum 15 januari 2016
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren van 3 december 2015 inzake zwanen en vuurwerk op de Wallen.

1. Is het college, naar aanleiding van de toezegging om weer vuurwerkvrije zones aan te wijzen rondom plekken waar veel dieren zijn, voornemens om de grachten waar de zwanen zich bevinden en omliggende omgeving tot vuurwerkvrije zone te verklaren en dit actief te handhaven?

Antwoord: Het college begrijpt dat het voor dieren een stressvolle periode kan zijn in aanloop naar en tijdens de jaarwisseling en hecht er belang aan maatregelen te nemen om deze stress te beperken. Conform de APV is het verboden consumentenvuurwerk te gebruiken in de directe omgeving van inrichtingen waarin dieren worden verzorgd of opgevangen[2]. De grachten en omliggende omgeving vallen hier niet onder. Het blijft verboden om consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te gebruiken als dit gevaar, schade of overlast kan veroorzaken[3] voor mens óf dier. Het college is niet voornemens de grachten en omliggende omgeving tot vuurwerkvrije zone te verklaren.
Er wordt gehandhaafd (informatiegestuurd en zo snel als mogelijk) indien er melding gemaakt wordt via het Meldpunt Openbare Ruimte Amsterdam. Bij acuut gevaar, voor mens of dier kan er melding gemaakt worden bij 112 of 144. Hiermee wil het college invulling geven aan de behoefte om overlast ook voor dieren te beperken.

2. Zo nee, kan het college ervoor zorgen dat er een schuilgelegenheid komt voor de zwanen in de gracht en ook dan in het gebied actieve handhaving te laten plaatsvinden, zodat er zich geen ongelukken voor zullen doen met de schuilgelegenheid en het vuurwerk?

Antwoord: Voor zover het college heeft kunnen nagaan bestaan er geen fysieke schuilgelegenheden voor zwanen die effectief zijn tegen vuurwerk. Het college kan dan ook niet voorzien in schuilgelegenheden die deze vorm van vuurwerkoverlast tegengaat of oplost. Actieve handhaving van een schuilgelegenheid is dan ook niet aan de orde. Mogelijkheden om (deels) deze vorm van vuurwerkoverlast tegen te gaan worden vermeld in de beantwoording van vraag 1.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

[2] Hoofdstuk 5 Milieu, paragraaf 2 Vuurwerk en explosieven, Artikel 5.2 Gebruik van consumentenvuurwerk, artikel 2
[3] Hoofdstuk 5 Milieu, paragraaf 2 Vuurwerk en explosieven, Artikel 5.2 Gebruik van consumentenvuurwerk, artikel 1