Schrif­te­lijke vragen inzake een mili­euzone voor vervui­lende scooters


Indiendatum: dec. 2015

Amsterdam, 11-12-2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Als het aan het college in Utrecht ligt komt er een milieuzone waarmee scooters en brommers uit het centrum geweerd worden[1]. In Amsterdam bevinden zich ook zeer veel vervuilende brommers en scooters. Zo stoot een tweetaktscooter gemiddeld tot 2.700 keer meer fijnstof uit dan een bestelbus. Een scooter met een oud type motor is dus nog tot duizenden malen vuiler dan een moderne bestelbus.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met de wens van de gemeente Utrecht om, naast de huidige milieuzone voor oude dieselauto’s, ook een milieuzone voor brommers en scooters te realiseren?

2. Hoe beoordeelt het college een milieuzone voor vuile brommers en scooters?

3. Kan het college aangeven wat er de afgelopen jaren gebeurd is om vuile brommers en scooters in de stad te weren? Deelt het college de mening dat een milieuzone voor brommers en scooters ten goede komt aan de luchtkwaliteit?

4. Is het college bereid om in overleg te treden met de gemeente Utrecht over de mogelijkheden die er blijken te zijn met betrekking tot een milieuzone voor niet-elektrische brommers en scooters? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid de mogelijkheden te verkennen voor een milieuzone waarbij vervuilende scooters en brommers in een groot deel van de Amsterdam geweerd zullen worden, om op deze manier de luchtkwaliteit te verbeteren? Zo ja, op welke termijn kan de raad hierover geïnformeerd worden? Zo nee, waarom niet?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.volkskrant.nl/binnenland/utrecht-wil-brommers-en-scooters-uit-centrum-verbannen~a4205445/

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 3 mrt. 2016

1. Is het college bekend met de wens van de gemeente Utrecht om, naast de huidige milieuzone voor oude dieselauto’s, ook een milieuzone voor brommers en scooters te realiseren?
Antwoord:

Ja, het college is hiermee bekend.


2. Hoe beoordeelt het college een milieuzone voor vuile brommers en scooters?
Antwoord:

Als een goed instrument om de gezondheid van de Amsterdammers te verbeteren.

3. Kan het college aangeven wat er de afgelopen jaren gebeurd is om vuile brommers en scooters in de stad te weren? Deelt het college de mening dat een milieuzone voor brommers en scooters ten goede komt aan de luchtkwaliteit?

Antwoord:
In de Agenda Duurzaamheid is de invoering van een milieuzone voor brom- en snorfietsen al aangekondigd. In dit kader is door TNO onderzoek gedaan naar de bijdrage van brom- en snorfietsen aan de luchtkwaliteit (TNO, ‘Bijdrage van brommers aan de luchtkwaliteit in Amsterdam’ van 15 december 2015 – opgenomen als bijlage bij collegebesluit van 2 februari 2016; zie antwoord 5). Uit dit onderzoek blijkt dat er twee typen uitstoot zijn die voor de gezondheid met name relevant zijn: ultrafijn stof en kankerverwekkende koolwaterstoffen
(afgekort: HC, waaronder benzeen). Wanneer mensen vlak achter een brommer staan of fietsen, kunnen ze kortdurend hoge concentraties van schadelijk ultrafijn stof en benzeen inademen. Volgens de WHO bestaat er geen veilig niveau van blootstelling. Dat wil zeggen: elke blootstelling is in principe schadelijk.
Een milieuzone – die de uitstoot van dergelijke stoffen reduceert – is derhalve een goed instrument om de luchtkwaliteit – en daarmee de gezondheid van de Amsterdammer – te verbeteren.


4. Is het college bereid om in overleg te treden met de gemeente Utrecht over de mogelijkheden die er blijken te zijn met betrekking tot een milieuzone voor nietelektrische brommers en scooters? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:

Zoals reeds bekend is het college zelf al in een vergevorderd stadium met de voorbereiding van de milieuzone. Uiteraard hebben wij hierbij ook contact met andere gemeenten, waaronder Utrecht.

5. Is het college bereid de mogelijkheden te verkennen voor een milieuzone waarbij vervuilende scooters en brommers in een groot deel van de Amsterdam geweerd zullen worden, om op deze manier de luchtkwaliteit te verbeteren? Zo ja, op welke termijn kan de raad hierover geïnformeerd worden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:

Op 2 februari 2016 is het Maatregelpakket ‘Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025’ door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak. De voorgestelde milieuzone voor brom- en snorfietsen maakt hier deel van uit.
De uitgangspunten voor de milieuzone zijn:
· toegangscriterium: 1/1/2011 en jonger nog welkom;
· ingangsdatum: 1/1/2018;
· einddoel: zero emissie in 2025;
· omvang: gehele bebouwde kom van de gemeente Amsterdam;
· ontheffingen: alleen voor stadspashouders die minima zijn én een 4-takt brom- of snorfiets bezitten van 1/1/2009 of jonger.

Interessant voor jou

Vragen inzake zwanen en vuurwerk op de Wallen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake een vuurwerkverbod voor particulieren bij professionele vuurwerkshows

Lees verder

    Word actief Doneer