Vragen inzake (zieke) dieren in dieren­opvang centra


Indiendatum: aug. 2010

Nr. 78
Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake (zieke) dieren in dierenopvangcentra

Amsterdam, 12 augustus 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Zondag 8 augustus 2010 stond op RTL Nieuws het artikel “Topdrukte bij Dierenambulance Amsterdam”. Veel dieren worden gedumpt in de zomermaanden, wat leidt tot een jaarlijks terugkerende topdrukte bij dierenambulance en dierenasielen. Ook de Metro van dinsdag 20 juli berichtte over dit probleem met het artikel “Tjokvol zieke dieren”. Uit dit artikel bleek dat de drukte in dierenasielen deze zomer nog erger is vanwege de economische crisis. Eigenaren dumpen vooral hun zieke dieren omdat ze de dierenarts niet kunnen betalen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het u bekend dat de Amsterdamse dierenambulance en -asielen elke zomer kampen met doorstroom- en ruimteproblemen door de grote toestroom van achtergelaten dieren?
2. Wat is de gemeente voornemens te doen om de dierenambulance en asielen (extra) te ondersteunen in deze moeilijke zomermaanden?
3. Beschikt de gemeente over informatie over de in de pers gemelde trend tot het dumpen van zieke dieren op grond van economische omstandigheden?
4. Heeft de gemeente beleid om hier iets tegen te doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit bestaat dit beleid en wanneer wordt het effectief?
5. Zit er een component ‘strafbaar feit’ in het dumpen van dieren?
6. Voorlichting geven kan ervoor zorgen dat burgers geen verkeerde aankopen doen en goed voor de dieren zorgen. Wat wordt er op dit moment gedaan aan voorlichting?
7. In Nota Amsterdams dierenwelzijnsbeleid staan de volgende actiepunten:
a. onderzoeken of een voorlichtingscampagne in combinatie met subsidiëring van het laten chippen van honden en katten in Amsterdam effectief is;
b. onderzoeken hoe gemeentelijke voorlichting deel kan uitmaken van het dierenwelzijnsbeleid.
Hoe staat het met deze onderzoeken en wat zijn de resultaten?
8. Door middel van identificatie en registratie van honden en katten, zou het makkelijker zijn eigenaren van de dieren te traceren. Dit bespaart veel dieren- en mensenleed, alsmede kosten voor de gemeente. De registratie van honden wordt al verplicht in 2011. Wat doet de gemeente nu om chippen van huisdieren te promoten? Bent u voornemens chipacties voor katten te promoten op bijvoorbeeld de gemeentesite of middels sponsoring?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 27 aug. 2010

Inleiding.

Zondag 8 augustus 2010 stond op RTL Nieuws het artikel “Topdrukte bij Dierenambulance Amsterdam”. Veel dieren worden gedumpt in de zomermaanden, wat leidt tot een jaarlijks terugkerende topdrukte bij dierenambulance en dierenasielen. Ook de Metro van dinsdag 20 juli berichtte over dit probleem met het artikel “Tjokvol zieke dieren”. Uit dit artikel bleek dat de drukte in dierenasielen deze zomer nog erger is vanwege de economische crisis. Eigenaren dumpen vooral hun zieke dieren omdat ze de dierenarts niet kunnen betalen.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 12 augustus 2010, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het het college bekend dat de Amsterdamse dierenambulance en -asielen elke zomer kampen met doorstroom- en ruimteproblemen door de grote toestroom van achtergelaten dieren?

Antwoord vraag 1:
De opvang van zwerfdieren kent jaarlijks een piek in de zomerperiode. Voor de opvang van honden en katten is daarvoor voldoende opvangcapaciteit in de asielen Vereniging Dierenopvang Amsterdam (Osdorp, honden en katten) en Stichting Dierenleed/Dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan (katten).

2. Wat is de gemeente voornemens te doen om de dierenambulance en asielen (extra) te ondersteunen in deze moeilijke zomermaanden?

Antwoord vraag 2:
De Dierenambulance en de asielen worden door de gemeente jaarlijks betaald voor de wettelijke taak (inclusief de zomerperiode).
3. Beschikt de gemeente over informatie over de in de pers gemelde trend tot het dumpen van zieke dieren op grond van economische omstandigheden?

Antwoord vraag 3:
Nee.

4. Heeft de gemeente beleid om hier iets tegen te doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit bestaat dit beleid en wanneer wordt het effectief?

Antwoord vraag 4:
De Dierenbescherming heeft een noodfonds.

5. Zit er een component ‘strafbaar feit’ in het dumpen van dieren?

Antwoord vraag 5:
Praktisch alle inheemse zoogdieren, amfibieën, vogels en vissen zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Naast de beschermingsplicht geldt de zorgplicht, die bepaalt dat aan dieren niet onnodig schade mag worden toegebracht.

6. Voorlichting geven kan ervoor zorgen dat burgers geen verkeerde aankopen doen en goed voor de dieren zorgen. Wat wordt er op dit moment gedaan aan voorlichting?

Antwoord vraag 6:
De Dierenbescherming en andere dierenwelzijnsorganisaties zijn op dit gebied actief.

7. In Nota Amsterdams dierenwelzijnsbeleid staan de volgende actiepunten:
a. onderzoeken of een voorlichtingscampagne in combinatie met subsidiëring van het laten chippen van honden en katten in Amsterdam effectief is;
b. onderzoeken hoe gemeentelijke voorlichting deel kan uitmaken van het dierenwelzijnsbeleid.
Hoe staat het met deze onderzoeken en wat zijn de resultaten?

Antwoord vraag 7:
De voorlichtingscampagnes worden gegeven door de Dierenbescherming en andere dierenwelzijnsorganisaties; en er vinden jaarlijks acties plaats waarbij huisdieren tegen gereduceerd tarief kunnen worden gechipt. Het chippen van honden is vanaf januari 2011 verplicht. De gemeentelijke voorlichting op het gebied van dierenwelzijn kan worden verbeterd door op de gemeentelijke website een speciale rubriek in te richten. Voor het uitvoeren van onderzoeken en inrichten van een website is binnen de gemeentebegroting geen financiering geregeld.

8. Door middel van identificatie en registratie van honden en katten, zou het makkelijker zijn eigenaren van de dieren te traceren. Dit bespaart veel dieren- en mensenleed, alsmede kosten voor de gemeente. De registratie van honden wordt al verplicht in 2011. Wat doet de gemeente nu om chippen van huisdieren te promoten? Is het college voornemens chipacties voor katten te promoten op bijvoorbeeld de gemeentesite of middels sponsoring?

Antwoord vraag 8:
De wethouder is voornemens om in overleg met de Dierenbescherming na te gaan welke acties er op dit gebied kunnen worden ondernomen.