Vragen inzake vogeloverlast op Schiphol


Indiendatum: aug. 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake vogeloverlast op Schiphol

Amsterdam, 31 augustus 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Vorige week is wederom een incident geweest met een vliegtuig. Het vliegtuig van Arke-Fly moest terugkeren, omdat een of meerdere vogels in de motoren terecht waren gekomen. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurd. Zes juni dit jaar heeft een vliegtuig van Maroc-Air ook een noodlanding moeten maken. Ondanks de dieronvriendelijke maatregelen die Schiphol treft, zoals het afschieten van vogels, bestaat dagelijks de kans dat een botsing tussen een vogel en een vliegtuig op een ramp uitloopt. Het aantal incidenten met vogels is vorig jaar zelfs fors toegenomen. Door de vele regen waren de velden rond de landingsbanen vorig jaar een paradijs voor vogels geworden. De grote hoeveelheid regen wordt in verband gebracht met veranderde klimaat.

Een onderzoek van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), toont aan dat de landbouwakkers en graslanden die rond Schiphol liggen grote aantallen vogels aantrekken. Volgens het onderzoek van de NGPF is dit probleem redelijk eenvoudig en met duurzame winst op te lossen door middel van zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen op het terrein en de gebouwen van Schiphol zorgt niet alleen voor een opwekking van energie, maar houdt ook de groepen vogels op een diervriendelijke wijze op afstand. Wanneer Schiphol deze zonnepanelen plaatst, zullen deze goed zijn voor de opwekking van wel 25% van de totale elektriciteitbehoefte van de luchthaven.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de verantwoordelijke wethouder op de hoogte van de gevaarlijke situatie die vogels veroorzaken op Schiphol?
2. Is het de wethouder het eens dat de veiligheid van vliegtuigen rond Schiphol de hoogste prioriteit verdienen?
3. Is de wethouder het eens dat het afschieten van vogels, een maatregel die al jarenlang wordt ingezet, de ontstane gevaarlijke situaties niet heeft kunnen voorkomen en dus niet als duurzame en doeltreffende maatregel kan worden gezien?
4. Is de wethouder op de hoogte van het onderzoek van de NGPF?
5. Is de wethouder het eens dat het onaantrekkelijk maken van het gebied voor vogels, hetgeen de aanwezigheid van vogels kan voorkomen, de voorkeur geniet boven het verjagen of afschieten van vogels?
6. Is de wethouder op de hoogte van de uitkomsten van het milieuverslag Amsterdam 2009, waaruit blijkt dat de door de gemeente gestelde doelstelling van vermindering van de uitstoot van Co2 niet wordt behaald, maar er zelfs sprake is van een toename?
7. Het onderzoek van de NGPF biedt een perfecte oplossing voor het probleem dat vogels veroorzaken voor de luchthaven en draagt daarnaast bij aan het verminderen van de uitstoot van Co2. Is de wethouder het eens dat het plaatsen van zonnepanelen op het terrein en de gebouwen van Schiphol wenselijk is?
8. Is de wethouder van mening dat Amsterdam, als aandeelhouder, een dringend verzoek op Schiphol moet doen om de onderzoeksresultaten van de NGPF te overwegen?


Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 24 sep. 2010

1. Is de verantwoordelijke wethouder op de hoogte van de gevaarlijke situatie die vogels veroorzaken op Schiphol?

2. Is de wethouder het eens dat de veiligheid van vliegtuigen rond Schiphol de hoogste prioriteit verdienen?

3. Is de wethouder het eens dat het afschieten van vogels, een maatregel die al jarenlang wordt ingezet, de ontstane gevaarlijke situaties niet heeft kunnen voorkomen en dus niet als duurzame en doeltreffende maatregel kan worden gezien?

4. Is de wethouder op de hoogte van het onderzoek van de NGPF?

5. Is de wethouder het eens dat het onaantrekkelijk maken van het gebied voor vogels, hetgeen de aanwezigheid van vogels kan voorkomen, de voorkeur geniet boven het verjagen of afschieten van vogels?

6. Is de wethouder op de hoogte van de uitkomsten van het milieuverslag Amsterdam 2009, waaruit blijkt dat de door de gemeente gestelde doelstelling van vermindering van de uitstoot van CO2 niet wordt behaald, maar er zelfs sprake is van een toename?

7. Het onderzoek van de NGPF biedt een perfecte oplossing voor het probleem dat vogels veroorzaken voor de luchthaven en draagt daarnaast bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Is de wethouder het eens dat het plaatsen van zonnepanelen op het terrein en de gebouwen van Schiphol wenselijk is?

8. Is de wethouder van mening dat Amsterdam, als aandeelhouder, een dringend verzoek op Schiphol moet doen om de onderzoeksresultaten van de NGPF te overwegen?

Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders:

1. Het college is bekend met het fenomeen “vogelaanvaringen” uit de luchtvaart en het feit dat er de afgelopen periode een verhoogd aantal incidenten van dit type heeft plaatsgevonden op Schiphol.

2. Ja, daar is het college het mee eens.

3. Het afschieten van vogels als enige methode om vogeloverlast terug te dringen is noch duurzaam noch doeltreffend. Dat is de reden dat Schiphol reeds gedurende lange tijd naast het afschieten , dat overigens slechts incidenteel gebeurt, alternatieve methodes heeft ontwikkeld om vogels weg te houden van het Schipholterrein. U kunt hierbij denken aan:
- om roofvogels te ontmoedigen om te fourageren op het landingsterrein wordt het gras op de luchthaven kort gehouden zodat er minder muizen en andere prooidieren op het veld te vinden zijn die grote vogels aantrekken;
- samen met de Roofvogelwerkgroep Haarlemmermeer worden vogels gevangen en elders uitgezet;
- om ganzen en weidevogels weg te houden is een robot roofvogel actief;
- vogels worden verjaagd met geluidsopnamen van natuurlijke vijanden;
- ook wordt op dit moment gewerkt aan het inzetten van laserstralen om vogels op afstand te houden (voor uitgebreidere info zie ook bijgevoegde brochure).
4. Het college was tot op dit moment niet op de hoogte van het onderzoek van de Nicolaas. G. Pierson Foundation(NGPF).

5. Ja, zie ook de beantwoording van vraag 3.

6. Ja.

7. In hoeverre het plaatsen van zonnepanelen op het terrein en de gebouwen van Schiphol een perfecte oplossing is voor het “vogelprobleem” en dus wenselijk is kan niet los gezien worden van het totale (milieu) beleid van de luchthaven en de mogelijke consequenties voor de veiligheid van de operatie. Schiphol wil in 2012 wat betreft haar eigen activiteiten volledig klimaatneutraal opereren. In 2020 wil het bedrijf minimaal 20% van haar energiebehoefte duurzaam opwekken. Zonne- energie kan hierbij mogelijk een rol spelen. Op dit moment wordt daarom onderzocht in hoeverre grootschalige plaatsing van zonnepanelen door weerkaatsing van licht een negatieve invloed zal uitoefenen op communicatie-apparatuur van de luchtverkeersleiding en het zicht van de vliegers.

8. Gezien het feit dat Schiphol al ambitieus bezig is met het terugbrengen van haar CO2-uitstoot en de mogelijke inzet van zonne-energie overweegt lijkt een extra aansporing op dit gebied niet nodig. Het college blijft overigens voortdurend in gesprek met Schiphol over het verwezenlijken van haar groene ambities.

Bijlage bij de beantwoording:

- Brochure: Vogelwacht op Schiphol, een uitgave van Schiphol, mei 2010