Vragen inzake honden­be­lasting


Indiendatum: nov. 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake hondenbelasting

Amsterdam, 3 november 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Amsterdam heft al jaren hondenbelasting. In Den Haag blijkt dat de kosten voor het heffen van Hondenbelasting, bijna even groot zijn als de opbrengsten (in 2011 € 1,3 miljoen) In Amsterdam is de opbrengst van 2010 € 1.703.000 en voor de opbrengst van 2011 wordt gerekend op € 1.654.000.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Waarom nemen de opbrengsten van de hondenbelasting in Amsterdam af?
2. Wat zijn de kosten in Amsterdam om hondenbelasting te innen?
3. Hoeveel FTE’s zijn hiervoor aangesteld?
4. Wat zijn de kosten en opbrengsten van hondenbelasting over de afgelopen 5 jaar?
5. Wat is het doel voor het heffen van Hondenbelasting?
6. Wat zijn de indicatoren voor het meten van het effect?
7. Hoe worden deze indicatoren gemeten?
8. Wat zijn de resultaten van afgelopen jaren?
9. Waarvoor worden de opbrengsten van de Hondenbelasting ingezet?
10. Hoe wordt het doel van de inzet van deze opbrengsten gemeten?
11. Wat zijn de resultaten van de inzet van deze opbrengsten afgelopen jaren?

Het lid van de gemeenteraad

J. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 3 november 2010 inzake hondenbelasting.

Amsterdam, 6 december 2010

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

Amsterdam heft al jaren hondenbelasting. In Den Haag blijkt dat de kosten voor het heffen van hondenbelasting, bijna even groot zijn als de opbrengsten (in 2011 € 1,3 miljoen) In Amsterdam is de opbrengst van 2010 € 1.703.000 en voor de opbrengst van 2011 wordt gerekend op € 1.654.000.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 3 november 2010, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Waarom nemen de opbrengsten van de hondenbelasting in Amsterdam af?

2. Wat zijn de kosten in Amsterdam om hondenbelasting te innen?

3. Hoeveel FTE’s zijn hiervoor aangesteld?

4. Wat zijn de kosten en opbrengsten van hondenbelasting over de afgelopen vijf jaar?

5. Wat is het doel voor het heffen van hondenbelasting?

6. Wat zijn de indicatoren voor het meten van het effect?

7. Hoe worden deze indicatoren gemeten?

8. Wat zijn de resultaten van afgelopen jaren?

9. Waarvoor worden de opbrengsten van de hondenbelasting ingezet?

10. Hoe wordt het doel van de inzet van deze opbrengsten gemeten?

11. Wat zijn de resultaten van de inzet van deze opbrengsten afgelopen jaren?
Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders:

1. Sinds een aantal jaren neemt het bestand jaarlijks met enkele honderden honden af. Dit komt met name vanwege een wijzigende samenstelling van de huishoudens in Amsterdam. Het aantal alleenstaande huishoudens is in de afgelopen jaren flink gestegen, met als gevolg dat de mogelijkheid om een hond te houden is afgenomen. Daarnaast is het aantal Amsterdamse burgers met een etnische achtergrond toegenomen. Het houden van een hond past bij deze bevolkingsgroep(en) veelal niet bij de geloofsovertuiging. Aangezien het tarief van de hondenbelasting de afgelopen jaren is verhoogd, zijn de opbrengsten ieder jaar vrijwel gelijk gebleven. Voor 2011 zal het tarief niet worden aangepast zodat de opbrengsten zullen afnemen.

2. De totale kosten in Amsterdam om hondenbelasting te heffen, innen en invorderen bedroeg in 2009 €325.000.

3. Voor de uitvoering van de hondenbelasting wordt 1,5 fte (fulltime-equivalent) schaal 7 (heffing binnendienst) en 0,8 fte schaal 6 (hondenbelastingcontroleur buitendienst) ingezet.

4.

2009 2008 2007 2006 2005
Opbrengsten €1.767.157 €1.761.873 €1.759.504 €1.755.810 €1.783.335
Kosten € 325.000 € 310.000 € 300.000 € 284.000 € 253.000
Verhouding in % 19% 18% 17% 17% 15%

Kosten van de hondenbelasting bestaan uit formatie, ondersteunende formatie (bestandsbeheer, bezwaarafhandeling, invordering, klantenservice, debiteurenbeheer), overhead (huisvesting, ICT) en materiele kosten (voorlichting, print- en nabewerking, porti, penningen, bankkosten).

5. De opbrengst van de hondenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Daarnaast heeft de hondenbelasting van oudsher een regulerende werking. Door het heffen van hondenbelasting wordt mogelijk een “wildgroei” van honden in de gemeente tegengegaan.

6. Gezien het hoofddoel “het generen van algemene inkomsten voor de gemeente Amsterdam” is deze vraag niet van toepassing.

7. Zie antwoord vraag 6.

8. Zie antwoord vraag 6.

9. Zie antwoord vraag 5 (algemene inkomsten).

10. Zie antwoord vraag 6.

11. Zie antwoord vraag 6.