Vragen inzake Stichting Imperator (reptie­len­opvang)


Indiendatum: aug. 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake Stichting Imperator

Amsterdam, 24 augustus 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Naar aanleiding van eerder verschenen kranten artikelen ”Reptielen drama in Noord” (Metro 12 augustus 2010) en “Reptielen Vogelvrij” (de Telegraaf 20 augustus 2010) blijkt dat het enige reptielenopvang in de stad Amsterdam in zwaar weer is beland. De Dierenambulance en de politie maken geregeld gebruik van deze opvang. In mondeling overleg met de Dierenambulance werden deze zorgen nog eens bevestigd.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Bent u op de hoogte van de situatie van Stichting Imperator?
2. Bent u het dan met me eens dat stichting Imperator zwerfdieren zoals slangen en schildpadden opvangt?
3. Bent u ervan op de hoogte dat Stichting Imperator de enige reptielen opvang is van Amsterdam.
4. Kunt u toelichten waarom Stichting Imperator geen financiële vergoeding ontvangt voor het opvangen van deze zwerfdieren.
5. Mocht Stichting Imperator haar deuren moeten sluiten. Waar moeten dan de gevonden en in beslag genomen reptielen heen?
6. Wat is de gemeente voornemens om ervoor te zorgen dat ook zwerfschilpadden en slangen een opvang krijgen in Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 29 sep. 2010

1. Is het college op de hoogte van de situatie van de Stichting Imperator?

Antwoord vraag 1:
Ja.

2. Is het college het dan met vragensteller eens dat de Stichting Imperator zwerfdieren zoals slangen en schildpadden opvangt?

Antwoord vraag 2:
Het is zeer de vraag of kan worden gesproken van een wettelijke taak voor de opvang van zwervende gezelschapsdieren met een kennelijke eigenaar. Reptielen en amfibieën afkomstig van particulieren en in bewaring afgestaan door de politie zijn geen zwervende gezelschapsdieren zonder kennelijke eigenaar. De reptielen en amfibieën die door de dierenambulance zijn binnengebracht betreffen grotendeels terrariumdieren die in Nederland buitenshuis niet of nauwelijks kunnen overleven en zullen derhalve vooral door de eigenaar zijn aangebracht of afgedankt.

3. Is het college ervan op de hoogte dat de Stichting Imperator de enige reptielenopvang is van Amsterdam?

Antwoord vraag 3:
Voor zover bekend is er binnen de gemeente Amsterdam geen andere reptielenopvang.

4. Kan het college toelichten waarom de Stichting Imperator geen financiële vergoeding ontvangt voor het opvangen van deze zwerfdieren?

Antwoord vraag 4:
Stichting De Imperator heeft voor het eerst voor 2010 een subsidie aangevraagd. In de subsidieaanvraag voor 2010 werd aangegeven dat Stichting De Imperator een wettelijke taak uitvoert door het opvangen van zwerfdieren. In de gemeentelijke Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2008 wordt voor de subsidie voor de opvang van zwervende gezelschapsdieren aangegeven dat subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan aanvragers die beschikken over een asiel met een rechtsgeldige vergunning en dat voldoet aan de vereisten van het Honden- en Kattenbesluit 1999. Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de instelling van aanvrager niet over een vergund en toegestaan asiel beschikt en de instelling van aanvrager niet bereid is zich in te zetten voor het herplaatsen van de zwerfdieren. Stichting De Imperator beschikt niet over een vergund en toegestaan asiel. Bovendien wordt in de subsidieaanvraag aangegeven dat de door Stichting De Imperator opgevangen dieren niet worden herplaatst maar bij de Stichting blijven.

Op basis van de Subsidieverordening kan subsidie worden verstrekt voor educatie en voorlichting met betrekking tot gezelschapsdieren, alsmede andere activiteiten die de bevordering van het dierenwelzijn beogen. Niet voor subsidie komen in aanmerking de kosten van huisvesting, exploitatie, onderhoud, administratie met apparatuur en de overhead, alsmede de kosten van duurzame gebruiksgoederen. De volgorde waarin de aanvragen op de prioriteitenlijst worden gerangschikt, wordt bepaald door de mate waarin de voorgestelde activiteit bijdraagt aan de doelstelling, gelet op de kwaliteit van de voorgestelde activiteit, de beoogde doelgroep, de verwachte duurzaamheid van het effect van de activiteit, de ontwikkeling van het dierenwelzijn, de voorbeeldfunctie voor dierenwelzijn, de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers, en de aandacht voor meerdere diersoorten. Het college honoreert de aanvragen naar de volgorde van de prioriteitenlijst. Bij de rangschikking op een prioriteitenlijst is prioriteit gegeven aan subsidiëring van andere organisaties waaronder de Dierenbescherming (educatie en dierenwelzijn) en Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (voorkomen van de toename van de populatie van zwerfdieren).

Aanvragen voor subsidie dienen op basis van de Subsidieverordening te worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe bestemde aanvraagformulier. Voorts dient bij de aanvraag een bestuursverklaring en een begroting te worden ingediend. De subsidieaanvraag van Stichting De Imperator voor 2010 voldeed niet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Er werd geen gebruik gemaakt van het daartoe bestemd aanvraagformulier, er was geen bestuursverklaring meegestuurd en er was geen begroting ingediend. Voor zover kon worden nagegaan was de subsidieaanvraag ook niet tijdig ingediend.
De Imperator heeft inmiddels voor 2011 tijdig een waarderingssubsidie aangevraagd. Deze aanvraag zal samen met de andere aanvragen voor subsidie in 2011 in behandeling worden genomen.

5. Mocht de Stichting Imperator haar deuren moeten sluiten, waar moeten dan de gevonden en in beslag genomen reptielen heen?

Antwoord vraag 5:
Inheemse soorten kunnen in overleg met een stadsecoloog in de vrije natuur worden losgelaten en exoten mogelijk worden ondergebracht bij dierentuinen zoals Artis dan wel opvangcentra zoals de reptielenopvang in Haarlem. Overigens dienen zowel burgers als de Dierenambulance veel terughoudender te worden met het aanmelden en wegbrengen van gevonden reptielen en amfibieën. Beschermde inheemse reptielen en amfibieën die in de Amsterdamse vrije natuur leven (zoals ringslangen, zandhagedissen en rugstreeppadden) mogen zonder vergunning/ontheffing helemaal niet worden opgepakt of teruggezet.

6. Wat is de gemeente voornemens om ervoor te zorgen dat ook zwerfschildpadden en slangen een opvang krijgen in Amsterdam?

Antwoord vraag 6:
De gemeente onderneemt geen actie om voor schildpadden en slangen een eigen opvang te realiseren.