Vragen inzake verkoop van dieren in tuin­centra


Indiendatum: jan. 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake verkoop van dieren in nieuwe tuincentra

Amsterdam, 6 januari 2015

Onlangs werd bekend dat het college dierenwinkels zal aanschrijven om samen te werken aan afname van impulsaankopen van dieren. De gemeente lanceert een brochure 'Een huisdier? Weet waar u aan begint!'

Dit is in lijn met de begroting van 2015, waarin het volgende is opgenomen naar aanleiding van een amendement van de Partij voor de Dieren:
Dierenwelzijn
Amsterdam wil dierenwelzijn verbeteren. We willen diervriendelijk omgaan met vrij levende dieren, een groter maatschappelijk bewustzijn creëren voor de belangen en het welzijn van dieren in de stad en voorkomen dat huisdieren zwerfdieren worden.
(…) Door voorlichting kunnen impulsaankopen van huisdieren worden beperkt waardoor er minder dieren worden gedumpt of als afstandsdier moeten worden herplaatst’

Praxis heeft aangegeven in drie nieuwe winkels onder de noemer Praxis Tuincentrum, onder meer in Westpoort, vanaf dit jaar dieren te zullen gaan verkopen. In deze centra zullen dieren en dierbenodigdheden een belangrijk onderdeel van de winkel worden.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Het Besluit Houders van Dieren stelt dat een locatie waar bedrijfsmatig dieren worden gehouden geregistreerd moet zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
a. Is er behalve deze registratie ook nog een vergunning of ontheffing nodig om levende dieren te verkopen? Zo ja om welke vergunning gaat het? Door wie wordt deze verleend?
b. Waar komt in het algemeen bij de gemeente de melding of aanvraag binnen van bedrijven die dieren willen gaan verkopen?
2. Hoe kijkt het college aan tegen de ontwikkeling dat Praxis Tuincentra dieren gaan verkopen?
3. Is de gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen van dit bedrijf om dieren te verkopen?
4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een tuincentrum dat, zoals de naam al aangeeft, gericht is op verkoop van tuingerelateerde artikelen, door het neerzetten van dieren in de winkel impulsaankopen stimuleert? Zo ja, kan het college dit motiveren? Zo niet, waarom niet?
5. Een bedrijf dat dieren verkoopt moet zich houden aan de regelgeving uit het Besluit Houders van Dieren. Op welke manier wordt deze regelgeving in Amsterdam gecontroleerd? Hoe vaak vindt controle gemiddeld plaats? Hoeveel en welke overtredingen zijn sinds 1 juli 2014, de ingangsdatum van het besluit, vastgesteld in Amsterdam?
6. In het Besluit Houders van Dieren staat onder meer dat een verkoper van een dier verplicht schriftelijke informatie moet meegeven aan de nieuwe eigenaar, en dat deze eigenaar minimaal 16 jaar oud moet zijn. De informatie moet in elk geval ingaan op verzorging, huisvesting, gedrag en de kosten die met het houden van het dier gemoeid zijn. Kan het college aangeven hoe deze regels worden gehandhaafd en hoeveel overtredingen hierop sinds 1 juli 2014 in Amsterdam zijn geconstateerd?
7. In artikel 3.11 van het Besluit Houders van Dieren staat met betrekking tot vakbekwaamheid dat in de inrichting een beheerder werkzaam moet zijn die in het bezit is van een door Onze Minister erkend bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep waarmee activiteiten in de inrichting worden verricht. Dit artikel treedt op 1 juli 2015 in werking. Kan het college aangeven of de Praxis Tuincentra die dieren (gaan) verkopen hieraan voldoen of aannemelijk kunnen maken dat zij hier op 1 juli 2015 aan zullen voldoen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Het Besluit Houders van Dieren stelt dat een locatie waar bedrijfsmatig dieren worden gehouden geregistreerd moet zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

a. Is er behalve deze registratie ook nog een vergunning of ontheffing nodig om levende dieren te verkopen? Zo ja om welke vergunning gaat het? Door wie wordt deze verleend?

b. Waar komt in het algemeen bij de gemeente de melding of aanvraag binnen van bedrijven die dieren willen gaan verkopen?

Antwoord:
Naast de verplichte registratie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is geen aanvullende vergunning of ontheffing nodig. Bedrijven die dieren willen gaan verkopen hoeven zich dus niet te melden bij de gemeente of hiervoor een aanvraag te doen. Wel dient te worden voldaan aan de regelgeving van het Besluit Houders van Dieren. Zo is een erkend bewijs van vakbekwaamheid verplicht (van een opleiding dierverzorging die is aangesloten bij het Centraal Register Beroepsopleidingen). Daarbij geldt een overgangstermijn voor het behalen van een bewijs van vakbekwaamheid voor inrichtingen met andere dieren dan honden en katten die al voor 1 juli 2015 bestaan.

2. Hoe kijkt het college aan tegen de ontwikkeling dat Praxis Tuincentra dieren gaan verkopen?

Antwoord:
Verkoop van dieren mag op basis van Hoofdstuk 3 ‘Houden van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden’ in tuincentra net als in dierenwinkels enkel plaatsvinden als er sprake is van verkoop door deskundig opgeleid personeel én met uitgebreide voorlichting zoals vereist op basis van deze wetgeving.

3. Is de gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen van dit bedrijf om dieren te verkopen?

Antwoord:
Nee, maar dat hoeft ook niet. Wethouder Dierenwelzijn is er op 30 december 2014 via een klacht van een burger van op de hoogte gebracht dat Praxis in drie tuincentra in Amsterdam dieren wil gaan verkopen, maar niet door Praxis zelf.

4. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat een tuincentrum dat, zoals de naam al aangeeft, gericht is op verkoop van tuingerelateerde artikelen, door het neerzetten van dieren in de winkel impulsaankopen stimuleert? Zo ja, kan het college dit motiveren? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Verkoop van dieren in tuincentra leidt niet per definitie gemakkelijker tot impulsaankopen. De meeste klanten van tuincentra komen daar voor de aanschaf van planten en tuinartikelen. Klanten die in een tuincentrum een huisdier aanschaffen zullen dat naar verwachting al van tevoren hebben overwogen.

5. Een bedrijf dat dieren verkoopt moet zich houden aan de regelgeving uit het Besluit Houders van Dieren. Op welke manier wordt deze regelgeving in Amsterdam gecontroleerd? Hoe vaak vindt controle gemiddeld plaats? Hoeveel en welke overtredingen zijn sinds 1 juli 2014, de ingangsdatum van het besluit, vastgesteld in Amsterdam?

Antwoord:
Van de tuincentra in Amsterdam (Tuincentrum Osdorp, Tuincentrum Ottenhof, Intratuin, Praxis Tuin Westpoort en Praxis Tuin Zuidoost) verkoopt nu alleen Tuincentrum Osdorp (Osdorperweg 247) dieren. Sinds 2000 worden hier dieren verkocht, Het betreft vissen, konijnen, cavia’s, ratten en hamsters. Naar aanleiding van meldingen van burgers bij de Dierenbescherming komt af en toe een inspecteur van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming controleren, maar deze heeft op basis van de bevindingen geen overtredingen geconstateerd.

6. In het Besluit Houders van Dieren staat onder meer dat een verkoper van een dier verplicht schriftelijke informatie moet meegeven aan de nieuwe eigenaar, en dat deze eigenaar minimaal 16 jaar oud moet zijn. De informatie moet in elk geval ingaan op verzorging, huisvesting, gedrag en de kosten die met het houden van het dier gemoeid zijn. Kan het college aangeven hoe deze regels worden gehandhaafd en hoeveel overtredingen hierop sinds 1 juli 2014 in Amsterdam zijn geconstateerd?

Antwoord:
Controle kan plaatsvinden door BOA’s, politie en de Landelijke Inspectiedienst (LID). Daarbij kan worden gekeken of wordt voldaan aan de regels, waaronder het Besluit Houders van Dieren. Er zijn in Amsterdam bij tuincentra sinds juli 2014 geen diergerelateerde overtredingen geconstateerd. Bij Tuincentrum Osdorp wordt aan klanten voor elke diersoort schriftelijke informatie verstrekt over huisvesting, voeding, voortplanting en speciale aandachtspunten. Konijnen zijn ingeënt tegen myxomatose en VHD, cavia’s tegen schurft. De kosten die met het houden van het dier zijn gemoeid worden niet in de schriftelijke informatie van het tuincentrum vermeld. Daarom is aan Tuincentrum Osdorp de brochure van de Dierenbescherming ‘Een huisdier? Weet waar u aan begint!’ toegestuurd met het verzoek deze actief onder de aandacht te brengen van klanten die (overwegen) een dier te kopen. Voorts is het tuincentrum op de hoogte gebracht van de regelgeving in het Besluit Houders van Dieren in hoofdstuk 3 ‘Houden van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden’.

7. In artikel 3.11 van het Besluit Houders van Dieren staat met betrekking tot vakbekwaamheid dat in de inrichting een beheerder werkzaam moet zijn die in het bezit is van een door Onze Minister erkend bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep waarmee activiteiten in de inrichting worden verricht. Dit artikel treedt op 1 juli 2015 in werking. Kan het college aangeven of de Praxis Tuincentra die dieren (gaan) verkopen hieraan voldoen of aannemelijk kunnen maken dat zij hier op 1 juli 2015 aan zullen voldoen?

Antwoord:
Praxis geeft aan dat verzorging en verkoop uitsluitend gedaan zal worden door vakkundig personeel. Het kleine aantal diersoorten dat wordt verkocht betreft uitsluitend dieren die in een thuissituatie in een vergelijkbare leefomgeving verblijven. De gemeente zal in overleg treden met Praxis en Tuincentrum Osdorp om te bereiken dat verkoop van dieren uitsluitend plaats zal vinden door deskundige gediplomeerde werknemers. Ook aan Praxis is de brochure van de Dierenbescherming ‘Een huisdier? Weet waar u aan begint!’ toegestuurd met het verzoek deze actief onder de aandacht te rengen van klanten die (overwegen) een dier te kopen. Voorts is Praxis op de hoogte gebracht van de regelgeving in het Besluit Houders van Dieren in hoofdstuk 3 ‘Houden van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden’.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Actualiteit inzake gestorven kalveren en de toestand van nog levende gehouden dieren op een adres aan de Osdorperweg

Lees verder

Vragen inzake het voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit

Lees verder

    Word actief Doneer