Vragen inzake het voldoen aan de normen voor lucht­kwa­liteit


Indiendatum: jan. 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit

Amsterdam, 6 januari 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Sinds 2008 is een Europese richtlijn (2008/50/EG) voor luchtkwaliteit van kracht. De luchtkwaliteit in Nederland is voldoet nog niet overal aan de Europese normen die hiervoor zijn opgesteld. Medio 2011 moest Nederland voldoen aan de normen voor fijnstof. Sinds 1 januari 2015 moet Nederland ook voldoen aan de norm voor stikstofdioxide. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is verlengd tot 2017 om ervoor te zorgen dat de normen overal gehaald worden.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Welke grenswaarden van welke stoffen moeten sinds 1 januari van dit jaar worden gehaald? (graag de maximale jaargemiddelde concentraties en dagwaarden aangeven per stof)
2. Aan welke normen voldoet de gemeente Amsterdam?
3a. Aan welke normen voldoet de gemeente Amsterdam niet?
b. Op welke locaties worden de grenswaarden overschreden?
4. Wat zijn de consequenties van het niet voldoen aan deze normen voor de gemeente Amsterdam?
5. Op welke manier gaat het college de overschrijdingen van de normen aanpakken, welk effect hebben deze maatregelen in cijfers, en op welke termijn voldoet Amsterdam uiterlijk aan de normen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Welke grenswaarden van welke stoffen moeten sinds 1 januari 2015 worden gehaald? (Graag de maximale jaargemiddelde concentraties en dagwaarden aangeven per stof.)

Antwoord:
Per 1 januari 2015 moet worden voldaan aan de volgende EU-normen:
Bron: http://www.pbl.nl/dossiers/fijnstof/content/De_belangrijkste_normen_uit_de_nieuwe_Richtlijn_Luchtkwaliteit

2. Aan welke normen voldoet de gemeente Amsterdam?

Antwoord:
Amsterdam voldoet aan alle normen voor luchtverontreiniging behalve op enkele locaties waar nog niet wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide.

3. a. Aan welke normen voldoet de gemeente Amsterdam niet?
b. Op welke locaties worden de grenswaarden overschreden?

Antwoord:
3a. zie antwoord op vraag 2.
3b. Voor de jaargemiddelde norm voor stikstofdioxide wordt in 2015 volgens de landelijke RIVM monitoring (dec 2014) op drie (knelpunt)locaties niet voldaan: op de Prins Hendrikkade, de Stadhouderskade en de Valkenburgerstraat. Daarnaast houdt Amsterdam mede op basis van het meetnet, dat in beheer is van de GGD, er rekening mee dat er mogelijk nog drie locaties zijn waar niet tijdig aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide wordt voldaan in 2015. Het betreft: de Haarlemmerweg, de Jan van Galenstraat en de Overtoom.

4. Wat zijn de consequenties van het niet voldoen aan deze normen voor de gemeente Amsterdam?

Antwoord:
De norm voor stikstofdioxide geldt voor de jaargemiddelde concentratie. Dit betekent dat pas eind 2016 (bij het verschijnen van de monitoringsrapportage 2016) officieel door het RIVM bepaald is of en op welke locaties niet aan de norm is voldaan. Er zijn twee risico’s verbonden aan het niet tijdig halen van de norm. Allereerst kan dit leiden tot vertraging of zelfs afstel van ruimtelijke plannen, die een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit en bijdragen aan het voortduren van grenswaarde overschrijdingen. Ten tweede kan Europa een boete opleggen. Deze risico’s zijn voor Amsterdam zelf echter beperkt: uit een inventarisatie blijkt dat er op dit moment geen Amsterdamse projecten zijn die direct risico lopen als de norm in 2015 niet overal gehaald wordt. Het risico op het verhalen van een mogelijke Europese boete voor lidstaat Nederland op Amsterdam lijkt zeer gering. Het voldoen aan de Europese normen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente èn rijk (beide NSL-partners) en Europa.

5. Op welke manier gaat het college de overschrijdingen van de normen aanpakken, welk effect hebben deze maatregelen in cijfers en op welke termijn voldoet Amsterdam uiterlijk aan de normen?

Antwoord:
Het college voert naast het huidige maatregelenpakket uit de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (2 okt 2013) ook de Schone Lucht maatregelen uit de Agenda Duurzaamheid (11 mrt 2015) uit met als doel (in overleg en samenwerking met het Rijk en Europa) vóór 2018 overal aan de jaargemiddelde norm voor stikstofdioxide te voldoen. Het betreffen zowel generieke als locatie specifieke maatregelen. Daarnaast dringt Amsterdam aan op meer maatregelen van het rijk die meer mogelijkheden bieden om lokaal de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook voert de gemeente, in overleg met de G4, een lobby richting de EU om ambitieus bronbeleid te voeren. De praktijkemissies van voertuigen vallen immers keer op keer tegen. Recentelijk is gebleken dat ook de praktijkemissies van moderne bestelvoertuigen (Euro 4 en 5) tegen vallen. Amsterdam houdt er rekening mee dat dit leidt tot meer en zwaardere knelpunten. Meer duidelijkheid hierover komt in de tweede helft van 2015, bij de publicatie van de monitoringsrapportage van het RIVM.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester