Vragen inzake twee takt motoren


Indiendatum: nov. 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake twee-takt motoren in Amsterdam

Amsterdam, 3 november 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

De Fietsersbond omschrijft tweetaktmotoren als 'ware ultrafijnstofkanonnen'. Deze motoren vervuilen extra doordat de smeerolie door de benzine wordt gemengd en deels verbrand via de uitlaat in de lucht komt. Frank Borgman van de Fietsersbond: ''Een vrachtwagen stoot per seconde ongeveer 30.000 deeltjes per kubieke centimeter uit, een scooter 35.000 deeltjes.''

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met het feit dat twee-takt motoren zeer vervuilend zijn?
2. Zo niet, gaat het college zich verdiepen in deze materie?
3. Is het college van mening, dat de Amsterdamse volksgezondheid beschermt dient te worden?
4. Is het college van mening dat schone lucht hierbij een belangrijk onderdeel is?
5. Is het college van mening dat zij een actieve taak heeft om de luchtkwaliteit te verbeteren?
6. Hoeveel brommers, scooter en (rondvaart) boten met een twee-takt motor zijn er eigenlijk in Amsterdam?
7. Wordt er bij het groenonderhoud twee-takt motoren gebruikt in Amsterdam? Zo, ja, welke machines draaien op een twee-takt motor en hoeveel worden er gebruikt bij de groenonderhoud in Amsterdam?
8. In welke andere diensten van de Gemeente wordt gebruik gemaakt van twee-takt motoren? Hoeveel twee-takt motoren zijn dit?
9. Is het mogelijk om de twee-takt motoren die gebruikt worden in de diensten van de gemeente te vervangen voor een schoner alternatief?
10. Is het college van plan om nog in 2011 het gebruik van twee-takt motoren aan te pakken?
11. Op welke wijze denkt de gemeente dit te gaan doen en wanneer?


Het lid van de gemeenteraad

J. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 30 nov. 2010

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 3 november 2010 inzake tweetaktmotoren in Amsterdam.

Amsterdam, 30 november 2010

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

De Fietsersbond omschrijft tweetaktmotoren als 'ware ultrafijnstofkanonnen'. Deze motoren vervuilen extra doordat de smeerolie door de benzine wordt gemengd en deels verbrand via de uitlaat in de lucht komt. Frank Borgman van de Fietsersbond: ''Een vrachtwagen stoot per seconde ongeveer 30.000 deeltjes per kubieke centimeter uit, een scooter 35.000 deeltjes.''

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 3 november 2010, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het college bekend met het feit dat tweetaktmotoren zeer vervuilend zijn?

2. Zo niet, gaat het college zich verdiepen in deze materie?

3. Is het college van mening, dat de Amsterdamse volksgezondheid beschermt dient te worden?

4. Is het college van mening dat schone lucht hierbij een belangrijk onderdeel is?

5. Is het college van mening dat zij een actieve taak heeft om de luchtkwaliteit te verbeteren?

6. Hoeveel brommers, scooters en (rondvaart)boten met een tweetaktmotor zijn er eigenlijk in Amsterdam?

7. Wordt er bij het groenonderhoud tweetaktmotoren gebruikt in Amsterdam? Zo, ja, welke machines draaien op een tweetaktmotor en hoeveel worden er gebruikt bij de groenonderhoud in Amsterdam?

8. In welke andere diensten van de gemeente wordt gebruik gemaakt van tweetaktmotoren? Hoeveel tweetaktmotoren zijn dit?

9. Is het mogelijk om de tweetaktmotoren die gebruikt worden in de diensten van de gemeente te vervangen voor een schoner alternatief?

10. Is het college van plan om nog in 2011 het gebruik van tweetaktmotoren aan te pakken?

11. Op welke wijze denkt de gemeente dit te gaan doen en wanneer?

Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders:

Antwoord vraag 1:
Ja, het is bekend dat 2 takt motoren vervuilend zijn. Nieuwe 2 takt motoren zijn overigens minder vervuilend dan oudere 2 takt motoren.
In absolute zin is de bijdrage van brom- en snorfietsen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit in Amsterdam overigens laag. De bijdrage van brom- en snorfietsen aan de totale fijnstofuitstoot door voertuigen in Amsterdam in de binnenstad is ongeveer 5%. De schadelijke emissies dicht bij de brom- of snorfiets kunnen echter hoog zijn. (Bron: De effecten van brommers op de luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam; TNO, 2009).
Overigens is het niet zo dat 2 takt brom- en snorfietsen in alle gevallen vuiler zijn dan 4 takt brom- en snorfietsen. Dit kan afhankelijk zijn van onder andere het type smering en de wijze van brandstoftoediening (directe inspuiting of carburateur) en bouwjaar.
Zie ook antwoord vraag 3.

Antwoord vraag 2:
Zie antwoord onder 1.

Antwoord vraag 3:
Ja. Berekeningen laten zien dat brommers in algemene zin – ten opzichte van alle verkeersemissies NOx en fijn stof in de stad –enkele procenten bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van af-fabriek (later worden voertuigen vaak opgevoerd). Oriënterende metingen lijken te indiceren dat de uitstoot langs straten met veel bromfietsverkeer groter zou kunnen zijn dan op grond van de berekeningen mag worden aangenomen. Onze GGD verricht momenteel op vier plaatsen in de stad indicatieve metingen om na te gaan wat de bijdrage aan de luchtverontreiniging van brom- en snorfietsen is. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal bekeken worden of nader onderzoek en specifieke acties nodig en mogelijk zijn.

Antwoord vraag 4:
Ja.

Antwoord vraag 5:
Ja, de gemeente Amsterdam werkt hard aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.door uitvoering van maatregelen uit het actieplan luchtkwaliteit zoals invoering milieuzone, verschonen eigen wagenpark, stadsdistributie en stimulering elektrisch vervoer.

Antwoord vraag 6:
In totaal zijn er 47.000 brom- en snorfietsen in Amsterdam (meetmoment juni 2010). Het is echter niet bekend welke aandeel van de brom- en snorfietsen in Amsterdam een 2 takt motor heeft, omdat dit landelijk niet geregistreerd wordt.
De registratie van brom- en snorfietsen van de gemeente Amsterdam vindt decentraal plaats. Amsterdamse diensten (vooral bij stadstoezicht) en stadsdelen gebruiken een kleine 300 brom- en snorfietsen . Hiervan is het grootste deel 4 takt. Ook worden er elektrische brom- en snorfietsen gebruikt.

Rondvaartboten zijn vooral uitgerust met een dieselmotor. Het is onbekend of er 2 takt dieselmotoren in rondvaartboten in Amsterdam zitten. Amsterdam is al langer bezig met het schoner maken van de rondvaartboten. Als gevolg hiervan varen er al aardgas, elektrisch en hybride boten.

Bij ons is niet bekend hoeveel pleziervaartuigen 2 takt zijn.

Antwoord vraag 7:
Ja, er worden bladblazers en grasmaaiers e.d. gebruikt die uitgerust zijn met een 2 taktmotor. Aantallen zijn niet centraal geregistreerd, Ook worden groenwerkzaamheden door stadsdelen ingehuurd.

Antwoord vraag 8:
Zie antwoord vraag 6.

Antwoord vraag 9:
Ja, in veel gevallen zijn er alternatieven mogelijk bij vervanging of aanschaf namelijk 4 takt en/of elektrisch. Stadsdelen en diensten hanteren vervangingsschema’s die mede afhankelijk zijn van de bedrijfseconomische situatie en de praktische haalbaarbaarheid.

Antwoord vraag 10:
De gemeenteraad heeft ons college per motie opgedragen om bij de vorming van het brom- en snorfietsenbeleid (dat momenteel wordt voorbereid) ook de vervuiling door (2 takt) brom- en snorfietsen mee te nemen (motie Molenaar 994, ad 17-12-2009 begroting 2010). Over de mogelijkheden om als gemeente de vervuiling door 2 takt brom- en snorfietsen aan te pakken, wordt u geïnformeerd in kader van het voorstel voor het brom- en snorfietsenbeleid.

Verder is er een B&W-besluit uit maart 2010 waarin B&W directeuren van gemeentelijke diensten en bedrijven op dragen, en stadsdelen en gelieerde organisaties dringend verzoeken om bij de aanschaf en inhuur van nieuwe voertuigen de milieueisen voor het wagenpark te volgen. Voor brom- en snorfietsen is de wagenparkeis 4 takt. Verder moet in alle gevallen bekeken worden of bij de aanschaf en inhuur de elektrische optie mogelijk is. Indien elektrisch vervoer toepasbaar en economisch mogelijk is heeft dit de voorkeur.
Ook is er een bijdrageregeling voor stadsdelen en diensten als stimulans bij het aanschaffen van elektrische fietsen en elektrische scooters voor zakelijk gebruik.

De Gemeente zorgt voor elektrisch oplaadinfra als stimulering voor elektrisch vervoer, dus ook voor elektrische brom- en snorfietsen.

Overigens is op initiatief van Amsterdam op landelijk niveau een ambtelijke werkgroep ingesteld om een handreiking voor gemeenten op te stellen met maatregelen om de verschillende soorten overlast van gemotoriseerde 2 wielers terug te dringen. Het gaat hierbij over uitstoot van verontreinigende stoffen, stank, geluid en verkeersveiligheid.

Antwoord vraag 11:
Zie antwoord vraag 10.