Schrif­te­lijke vragen inzake de komst van Circus Sydney


Indiendatum: nov. 2010

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake de komst van circus Sydney

Amsterdam, 3 november 2010

Aan het college van burgemeester en wethouders

Circus Sydney staat bekent om zijn slechte dierenwelzijn reputatie. Ze loopt te koop met het feit dat 3 baby olifanten zullen optreden en daarnaast zijn er meerder incidenten geweest. In 2007 stierf olifant Kenya aan een hartaanval, nadat ze achter nagezeten was door de honden aanwezig in het circus. Ook dit jaar kwam Circus Sydney in het nieuws op verdenking van het verhuren van haar dieren voor een verjaardagsfeestje, waar het dier ook kwam te overlijden.Gehoord hebbende dat Circus Sydney binnenkort met de kerst naar Amsterdam komt.
Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Klopt het dat circus Sydney Amsterdam zal aandoen?
2. Heeft een van de stadsdelen circus Sydney een vergunning verleent?
3. Zo ja, wanneer is deze vergunning aangevraagd, en wanneer is deze vergunning verleent?
4. Hoe is de vergunningaanvraag getoetst?
5. Bent u het ermee eens dat circus Sydney Amsterdam niet moet aandoen? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2010
Antwoorddatum: 5 nov. 2010

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 3 november 2010 inzake de komst van circus Sydney.

Amsterdam, 8 december 2010

Aan de gemeenteraad


Inleiding.

Circus Sydney staat bekent om zijn slechte reputatie betreffende dierenwelzijn. Zij loopt te koop met het feit dat 3 baby-olifanten zullen optreden en daarnaast zijn er meerder incidenten geweest. In 2007 stierf olifant Kenya aan een hartaanval, nadat ze achter nagezeten was door de honden aanwezig in het circus. Ook dit jaar kwam circus Sydney in het nieuws op verdenking van het verhuren van haar dieren voor een verjaardagsfeestje, waar het dier ook kwam te overlijden. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft gehoord dat circus Sydney met de kerst 2010 naar Amsterdam komt.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 3 november 2010, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Klopt het dat circus Sydney Amsterdam zal aandoen?

Antwoord:
nee. De stand van zaken is dat erbij de stadsdelen tot 18 november 2010 ook geen vergunning is aangevraagd.

2. Heeft een van de stadsdelen circus Sydney een vergunning verleend?

Antwoord:
nee.

3. Zo ja, wanneer is deze vergunning aangevraagd en wanneer is deze vergunning verleend?

Antwoord:
n.v.t.
4. Hoe is de vergunningaanvraag getoetst?

Antwoord:
n.v.t.

5. Is het college het ermee eens dat circus Sydney Amsterdam niet moet aandoen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Voor zover kan worden nagegaan treedt circus Sydney in 2010 op met paarden, honden, kangaroes, wallabies, lama’s, geiten en emoes. Het weigeren van circussen waarin dieren optreden is geen gemeentelijke bevoegdheid. Bij circussen die met dieren optreden dient uiteraard het dierenwelzijn te worden gewaarborgd.