Vragen inzake prik­kel­draad in natuur­ge­bieden


Indiendatum: okt. 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De Partij voor de Dieren vindt natuur belangrijk en zet zich in voor meer groen en natuur in en om de stad. De gemeente Amsterdam heeft direct en indirect verschillende natuurgebieden in beheer, of is vertegenwoordigd in bestuursconstructies zoals recreatieschappen.

Gezien het bovenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Welke natuurgebieden vallen direct of indirect (bijvoorbeeld via vertegenwoordiging in een recreatieschap) onder het beheer van de gemeente Amsterdam?
2. Wordt er in deze natuurgebieden prikkeldraad gebruikt?

Dieren kunnen het gevaar van prikkeldraad niet altijd goed inschatten. Zo komt het voor dat dieren, zoals grotere zoogdieren en vogels, zich hieraan verwonden. Deze verwondingen leiden soms tot de dood.

3. Is het college bekend met verwondingen van dieren door prikkeldraad, in natuurgebieden die (mede) door de gemeente Amsterdam worden beheerd?
a. Zijn hier cijfers over beschikbaar? En welke zijn dat?
b. Zo niet, is het college bereid om het komende jaar te monitoren of en waar prikkeldraad leidt tot verwondingen bij dieren?
4. Is het college bereid om overal waar Amsterdam betrokken is bij natuurbeheer te pleiten voor prikkeldraadvrije, dier- en milieuvriendelijke omheiningen?
a. Zo ja, kan het college de raad van de voortgang op de hoogte houden?
b. Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 1 dec. 2014

1. Welke natuurgebieden vallen direct of indirect (bijvoorbeeld via vertegenwoordiging in een recreatieschap) onder het beheer van de gemeente Amsterdam?

Antwoord:
Amsterdam is betrokken bij het beheer van:
a) het Amsterdamse Bos;
b) Recreatiegebied Twiske (onderdeel van Twiske-Waterland);
c) Groengebied Amstelland;
d) Recreatiegebied Spaarnwoude;
e) Geuzenbos;
f) Amsterdamse Waterleidingduinen;
g) Goois Natuurreservaat;
h) Recreatieschap Vinkeveense plassen.

Prikkeldraad wordt in de agrarische bedrijfsvoering gebruikt. Omdat de vragen gaan over natuurgebieden is hier verder niet op ingegaan.

2. Wordt er in deze natuurgebieden prikkeldraad gebruikt?

Antwoord per gebied:
a. Nee, behoudens een kleine en tijdelijke uitzondering.
b. Nee.
c. Nee, maar het wordt wel gebruikt door pachters, in het agrarisch gebied.
d. Ja in het Westhoffbos rondom begrazingspercelen. Binnenkort wordt het vervangen door gaas. Verder bij enkele percelen van de boerderij Zorgvrij (agrarisch gebied). Daarnaast gebruiken agrarische pachters in Spaarnwoude prikkeldraad vaak in combinatie met schrikdraad om direct contact te voorkomen.
e. Ja, recent heeft de beheerder prikkeldraad toegevoegd aan een afrastering.
f. In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn in de afgelopen jaren vrijwel alle rasters vervangen door rasters met glad draad. Op een paar plaatsen in het duin staat nog prikkeldraad. Ook deze zullen nog worden vervangen door glad draad. Voor de begrazingsprojecten wordt uitsluitend Gallagher raster gebruikt. In de AWD wordt niet gemeten of prikkeldraad schade oplevert voor de fauna (prikkeldraad is juist vervangen vanwege mogelijk negatieve effecten voor de fauna).
g. Zeer terughoudend gebruik, afgestemd op het tegenhoud van landbouwhuisdieren maar juist doorlaten van wilde dieren. Het gebruik wordt afgebouwd.
h. Nee.

Dieren kunnen het gevaar van prikkeldraad niet altijd goed inschatten. Zo komt het voor dat dieren, zoals grotere zoogdieren en vogels, zich hieraan verwonden. Deze verwondingen leiden soms tot de dood.

3. Is het college bekend met verwondingen van dieren door prikkeldraad, in natuurgebieden die (mede) door de gemeente Amsterdam worden beheerd?
a. Zijn hier cijfers over beschikbaar? En welke zijn dat?
b. Zo niet, is het college bereid om het komende jaar te monitoren of en waar prikkeldraad leidt tot verwondingen bij dieren?

Antwoord:
a. Het college is niet bekend met de verwonding van dieren door prikkeldraad, onze ecologen kennen geen casussen waarin dieren werkelijk verwond zijn geraakt, onze beheerders ook niet, behoudens de beheerder van het Gooise natuurreservaat die verwondingen aan reeën heeft waargenomen.
b. Uw vraag heeft geleidt tot een actualisatie van het overzicht van gebruik van prikkeldraad in de gebieden waarbij Amsterdam betrokken is. Uit de inventarisatie blijkt dat de beheerders prikkeldraad vervangen hebben of aan het vervangen zijn door alternatieven. Dit wordt veroorzaakt door de aansprakelijkheid van de eigenaar van het prikkeldraad voor schade aan derden en zorg om dierenwelzijn. Uitzondering op de afnemende trend is het nieuwe prikkeldraad bij het relatief kleine Geuzenbos. Gezien de trend bij beheerders is het eenvoudiger om prikkeldraad in natuurgebieden te weren dan om verwondingen te monitoren.

4. Is het college bereid om overal waar Amsterdam betrokken is bij natuurbeheer te pleiten voor prikkeldraadvrije, dier- en milieuvriendelijke omheiningen?
a. Zo ja, kan het college de raad van de voortgang op de hoogte houden?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
a. Nee omwille van onderstaand antwoord.
b. Het college constateert dat de hoeveelheid prikkeldraad die nu wordt toegepast al klein is en afneemt. Gezien de trend bij de beheerders is het blijkbaar mogelijk om prikkeldraad te vervangen door alternatieven. De vraag of prikkeldraad wel of niet tot verwondingen bij dieren leidt, kan daarmee vermeden worden. De beheerders wijzen wel op hogere kosten. Het college is zeker bereid om beheerders te verzoeken om geen prikkeldraad toe te passen. Monitoring van de voortgang van het weren van prikkeldraad is in de ogen van het college hierdoor niet nodig.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester