Vragen inzake dode vissen in de Amster­damse Water­lei­ding­duinen


Indiendatum: okt. 2014

Schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake dode vissen in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Amsterdam, 30 oktober 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders

Afgelopen week ontving de Partij voor de Dieren een melding en foto’s van dode vissen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Wandelaars troffen op 17 oktober 2014 honderden dode vissen aan in een opgedroogd watertje (op bijgevoegde kaart gemarkeerd met een rode cirkel). Zij meldden dat de volgende dag hetzelfde gebied weer onder water stond, met daarin de drijvende dode vissen (dit is te zien op bijgevoegde foto’s). De gemeente Amsterdam is eigenaar van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met deze gebeurtenis?
2. Kan het college een inschatting geven van het aantal vissen dat dood is aangetroffen in de Waterleidingduinen? Om welk soort of welke soorten vissen ging het?
3. Kan het college duiden wat er gebeurd is met dit watertje? Wat is de reden van het opdrogen?
4. Had naar het oordeel van het college deze situatie voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld de vissen naar een nabijgelegen watertje over te brengen? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd? Zo niet, waarom niet?
5. Komt het vaker voor dat watertjes in de Waterleidingduinen opdrogen en vissen massaal stikken?
6. Hoe gaat het college voorkomen dat dit soort voorvallen zich in de toekomst weer voordoen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 30 okt. 2014

1. Is het college bekend met deze gebeurtenis?

Antwoord:
Ja.

2. Kan het college een inschatting geven van het aantal vissen dat dood is aangetroffen in de Waterleidingduinen? Om welk soort of welke soorten vissen ging het?

Antwoord:
Er zijn enkele honderden blankvoorns dood aangetroffen.

3. Kan het college duiden wat er gebeurd is met dit watertje? Wat is de reden van het opdrogen?

Antwoord:
Vanuit een innamepunt in Nieuwegein wordt, via een leidingsysteem, water vanuit het Lekkanaal getransporteerd naar de Amsterdamse Waterleidingduinen ten behoeve van de drinkwaterproductie. Vanwege geplande werkzaamheden aan een transportleiding kwam er in de periode tussen 29 september en 19 oktober minder water dan normaal naar het duin. Hierop is geanticipeerd door de kanalen en geulen vooraf zo vol mogelijk te zetten. Er deed zich echter ook een ongeplande innamestop voor in dezelfde periode door een vervuiling in de Rijn/Lek, waardoor de watertoevoer tijdelijk zelfs geheel stil kwam te liggen. In de week van 13 tot 19 oktober ging het waterpeil daardoor in een deel van het gebied sneller naar beneden dan verwacht en kwam betreffende geul zelfs helemaal droog te liggen.

4. Had naar het oordeel van het college deze situatie voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld de vissen naar een nabijgelegen watertje over te brengen? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
Ja, deze situatie had voorkomen kunnen worden. De procedure die Waternet hanteert voorziet hier ook in. Indien droogvallen van een geul wordt verwacht worden de grote vissen gevangen en uitgezet in een andere geul of kanaal. Kleine vissen overleven normaliter doordat zij naar het midden bewegen waar vrijwel altijd water blijft staan. Echter deze keer is het waterpeil sneller en sterker gedaald dan vooraf was ingeschat, waarbij signalen uit het veld niet adequaat zijn opgepakt en er niet op tijd acties zijn ondernomen om het volledig droogvallen van de geul in kwestie te voorkomen of de daarin nog aanwezige kleinere vissen alsnog te verplaatsen.

5. Komt het vaker voor dat watertjes in de Waterleidingduinen opdrogen en vissen massaal stikken?

Antwoord:
Nee. Het betreft een incident.

6. Hoe gaat het college voorkomen dat dit soort voorvallen zich in de toekomst weer voordoen?

Antwoord:
Het voorval is goed geëvalueerd en op basis hiervan zijn de werkafspraken en monitoring van dit soort situaties binnen Waternet uitgebreid en aangescherpt.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake prikkeldraad in natuurgebieden

Lees verder

Vragen inzake onderhoudswerkzaamheden Waternet bij Pieter Nieuwland College

Lees verder

    Word actief Doneer