Vragen inzake plaatsen damhertwerend hekwerk Bloe­mendaal


Indiendatum: mrt. 2011

In de raadscommissie EZP van 9 maart 2011 zijn door het raadslid Van Lammeren (PvdD) mondelinge vragen gesteld over de voortgang van de
plaatsing van damhertwerende hekwerken in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

In het Haarlems Dagblad van 4 maart 2011 was te lezen dat het minimaal een jaar gaat duren voordat er hekken kunnen worden geplaatst aan de
oostkant van de Amsterdamse Waterleidingduinen vanaf Panneland richting Bentveld. De gemeente Bloemendaal moet namelijk eerst het bestemmingsplan wijzigen om zo’n groot bouwwerk mogelijk te maken.


1. Is de wethouder op de hoogte van de inhoud van het bovengenoemd stuk in het Haarlems Dagblad?

2. Is de inhoud van het stuk correct?

3. Zo ja, is het probleem van het wijzigen van het bestemmingsplan allanger bekend bij de wethouder en sinds wanneer dan?

4. Wanneer is de vergunning voor het traject Panneland richting Bentveld aangevraagd?

5. Wat is uw mening waarom dit nu pas bekend wordt?

6. Wat betekent dit voor de verdere procedure qua aanleg van het damhertwerende hek?

7. Wat is de totale vertraging die voor dit tracé wordt opgelopen?

8. Wij hebben vernomen dat er een fout is gemaakt door een ambtenaar van gemeente Bloemendaal. Is dit correct?

9. Zo ja, gaat de wethouder in beroep bij de gemeente Bloemendaal aangezien zij dan in gebreke zijn gebleven?

10. Is de wethouder van plan in gesprek te treden met gemeente Bloemendaal voor alternatieve oplossingen?

11. Er lopen momenteel 3 tracés vergunning aanvragen bij gemeente Bloemendaal, kunt u een update geven van alle 3 de aanvragen?

12. Wanneer verwachten we dat alle 3 de tracés zijn gebouwd?

13. In de antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdD omtrent de te plaatsen hekwerken, werd aangegeven dat de plaatsing van de
damwerende hekwerken op 3 tracés verwacht gereed te komen in week 9 van 2011. Kan de wethouder aangeven of deze hekwerken er inmiddels
staan. Zo nee waarom niet en wanneer worden ze dan wel verwacht:
ï‚· Tracé Ruigenhoek–Langevelderseslag


ï‚· Tracé in gemeente Zandvoort (ca.

ï‚· Zuidduinen gemeente Zandvoort

14. In de antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdD omtrent de te plaatsen hekwerken, werd aangegeven dat de plaatsing van het tracé
Langevelderseslag–Noraweg afhankelijk is van overleg met Staatsbosbeheer en vergunningverlening. Kan de wethouder aangeven
wat daarvan nu de status is?

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 18 mrt. 2011

1. Is de wethouder op de hoogte van de inhoud van het bovengenoemd stuk in het Haarlems Dagblad?
Antwoord: Ja.


2. Is de inhoud van het stuk correct?
Antwoord: Ja, voor zover het de zaken en verantwoordelijkheden van Amsterdam resp. Waternet betreft.


3. Zo ja, is het probleem van het wijzigen van het bestemmingsplan allanger bekend bij de wethouder en sinds wanneer dan?
Antwoord: Ja, de gemeente is na de uitspraak van de rechter in november 2010 op de hoogte gebracht.


4. Wanneer is de vergunning voor het traject Panneland richting Bentveld aangevraagd?
Antwoord: Dit tracé bestaat uit twee delen. De aanvraag bouwvergunning voor het tracé Panneland-Oase (grenzend aan de Vogelenzangse polder)
is bij de gemeente Bloemendaal gestart in week 13 van 2009. De aanvraag bouwvergunning voor het tracé Oase-Bentveld (grenzend aan
het Naaldenveld) is gestart in week 6 van 2010.


5. Wat is uw mening waarom dit nu pas bekend wordt?
Antwoord: Pas tijdens de zitting van de beroepszaak kwam de (naar de mening van de gemeente Bloemendaal terechte) strijdigheid met het
bestemmingsplan aan de orde doordat pas daar door de indiener van het beroep de combinatie werd gelegd tussen de bovengenoemde 2 tracésDeze combinatie is een bepalende factor i.v.m. het totale aantal m2 bouwoppervlak.


6. Wat betekent dit voor de verdere procedure qua aanleg van het damhertwerende hek?
Antwoord: De gemeente Bloemendaal heeft aangegeven eerst het bestemmingsplan te moeten herzien alvorens een bouwvergunning kan
worden afgegeven.


7. Wat is de totale vertraging die voor dit tracé wordt opgelopen?
Antwoord: Dit is afhankelijk van het proces bij de gemeente Bloemendaal. Bloemendaal heeft aangegeven dat dit ruim een jaar kan
duren.


8. Wij hebben vernomen dat er een fout is gemaakt door een ambtenaar van gemeente Bloemendaal. Is dit correct?
Antwoord: Bij de terinzagelegging van de stukken betreffende de bouwvergunning Oase-Panneland zijn door de gemeente Bloemendaal
procedurefouten gemaakt op grond waarvan de rechter het beroep heeft toegewezen.


9. Zo ja, gaat de wethouder in beroep bij de gemeente Bloemendaal aangezien zij dan in gebreke zijn gebleven?
Antwoord: Dit is niet aan de orde. De procedure zal opnieuw moeten worden doorlopen na wijziging van het bestemmingsplan.


10. Is de wethouder van plan in gesprek te treden met gemeente Bloemendaal voor alternatieve oplossingen?
Antwoord: Hierover wordt vooralsnog op ambtelijk niveau overleg gevoerd.

11. Er lopen momenteel 3 tracés vergunning aanvragen bij gemeente Bloemendaal, kunt u een update geven van alle 3 de aanvragen?
Antwoord: Bij de gemeente Bloemendaal is sprake van slechts 2 tracés. Hierop is in het voorgaande reeds ingegaan.


12. Wanneer verwachten we dat alle 3 de tracés zijn gebouwd?
Antwoord: Zie hierboven en bij vraag 13.


13. In de antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdD omtrent de te plaatsen hekwerken, werd aangegeven dat de plaatsing van de
damwerende hekwerken op 3 tracés verwacht gereed te komen in week 9 van 2011. Kan de wethouder aangeven of deze hekwerken er inmiddels
staan. Zo nee waarom niet en wanneer worden ze dan wel verwacht:
ï‚· Tracé Ruigenhoek–Langevelderseslag


ï‚· Tracé in gemeente Zandvoort (ca.

ï‚· Zuidduinen gemeente Zandvoort

Antwoord: Alle genoemde tracés zijn inmiddels geplaatst. Momenteelvinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats.


14. In de antwoorden op schriftelijke vragen van de PvdD omtrent de te plaatsen hekwerken, werd aangegeven dat de plaatsing van het tracé
Langevelderseslag–Noraweg afhankelijk is van overleg met Staatsbosbeheer en vergunningverlening. Kan de wethouder aangeven
wat daarvan nu de status is?
Antwoord: Staatsbosbeheer heeft een zienswijze ingediend tegen dit tracé. Waternet heeft er daarom voor gekozen de verkeersveiligheid in
het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen te garanderen door vooralsnog het raster aan te laten sluiten op het door de gemeente
Noordwijk geplaatste raster langs de Langevelderslag.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake stichting Amsterdamse Zwerfkattenopvang

Lees verder

Vragen inzake vlees- en visloze dag in de kantine van het stadhuis

Lees verder

    Word actief Doneer