Vragen inzake onder­houds­werk­zaam­heden Waternet bij Pieter Nieuwland College


Indiendatum: nov. 2014

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake onderhoudswerkzaamheden Waternet in nabijheid Pieter Nieuwland College

Amsterdam, 25 november 2014,

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Donderdagmiddag 20 november werd mondeling meegedeeld aan de balie van het Pieter Nieuwland College (school voor voortgezet onderwijs in de Watergraafsmeer) dat het Pieter Nieuwland College dinsdag 25 november geen water zouden hebben in verband met werkzaamheden aan de waterleiding.

Vrijdag 21 november heeft de facilitair manager van de school in overleg met Waternet geprobeerd de werkzaamheden vroeger dan de aanvang van de lessen te laten beginnen of later (na 15.00 uur). Ook is gevraagd of deze werkzaamheden op een zaterdag uitgevoerd konden worden. Waternet was er niet toe bereid om mee te denken over een oplossing die ervoor zou zorgen dat het onderwijs op dinsdag 25 november doorgang kon vinden, de enige toezegging was dat de school weer als eerste aangesloten zou worden tussen 11.00 en 11.30 uur. Een schriftelijke bevestiging van die toezegging kon niet verkregen worden.

Het gevolg is geweest dat dinsdag 25 november 2014 de lessen tot 11.30 uur kwamen te vervallen. Het is immers onwerkbaar om met meer dan 1000 mensen 3 uur zonder water te zitten. Waternet stelt, zonder nadere toelichting, de uitvoering van werkzaamheden op het door Waternet geplande tijdstip boven het doorgaan van onderwijs aan 1000 leerlingen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met deze gang van zaken?
2. Is de wethouder het met de vragensteller eens dat in deze Waternet waarschijnlijk een te eenzijdige belangenafweging gemaakt heeft, waarbij 1000 leerlingen waarschijnlijk onnodig 3 uur van lessen verstoken zijn geweest en in totaal minstens zo’n 3x60 arbeidsuren onnodig doorbetaald dienen te worden?
3. Is de wethouder bereid na te gaan welke afweging Waternet gemaakt kan hebben en deze mede te delen?
4. Welk afwegingskader gebruikt Waternet bij dit soort beslissingen?
5. Waar kan een instelling of burger deze belangenafweging nagaan en protest indienen, anders dan achteraf een klacht indienen?
6. Is de wethouder het met vragensteller eens dat hier een ongewenste situatie zich heeft voorgedaan?
7. Zo ja, welke maatregelen stelt de wethouder voor om een herhaling te voorkomen?
8. Zo nee, waarom niet ?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2014
Antwoorddatum: 18 dec. 2014

1. Is de wethouder bekend met deze gang van zaken?
Ja.

2. Is de wethouder het met de vragensteller eens dat in deze Waternet waarschijnlijk een te eenzijdige belangenafweging gemaakt heeft, waarbij 1000 leerlingen waarschijnlijk onnodig 3 uur van lessen verstoken zijn geweest en in totaal minstens zo’n 3x60 arbeidsuren onnodig doorbetaald dienen te worden?
Nee. Er is een keuze gemaakt waarbij de mate van overlast voor alle betrokken afnemers is afgewogen.

3. Is de wethouder bereid na te gaan welke afweging Waternet gemaakt kan hebben en deze mede te delen?
Ja. Op de in dit geval gemaakte afweging wordt ingegaan in het antwoord op vraag 4.

4. Welk afwegingskader gebruikt Waternet bij dit soort beslissingen?
Ongeveer 50 maal per maand vindt er een afsluiting van drinkwater plaats vanwege onderhoud aan het leidingnet. Waternet streeft naar een zo min mogelijk
verstoorde drinkwaterlevering en bekijkt per geval hoe dit het beste bereikt kan worden.


De prestaties die de afnemers van Waternet mogen verwachten zijn door ons College vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013. Daarin staat dat afnemers twee dagen voorafgaand aan een onderbreking worden ingelicht.

Bij de nieuwbouw van dit soort grote gebouwen (scholen, kantoren, flats en dergelijke) wordt de aanvrager van een aansluiting door Waternet actief geïnformeerd over de voorwaarden van levering bij een reguliere aansluiting en de mogelijkheden die een zgn. bedrijfszekere (dubbele) aansluiting biedt om ongewenste afsluiting te voorkomen. De keuze tussen een reguliere aansluitingen een bedrijfszekere aansluiting ligt bij de aanvrager.


Afnemers die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van drinkwater (zoals ziekenhuizen en hotels) kiezen meestal voor een bedrijfszekere aansluiting. Bij de werkzaamheden bij de school was sprake van werkzaamheden aan de waterleiding die in combinatie met werkzaamheden aan de openbare weg werden uitgevoerd. Door zo’n combinatie wordt de overlast op de openbare weg beperkt. Waternet was voor de planning en uitvoering van zijn werkzaamheden daardoor mede afhankelijk van de planning en de eisen die door de wegbeheerder – in dit
geval de bestuurscommissie Oost – zijn opgesteld.

Als gevolg van de werkzaamheden moest de waterleiding behalve bij de school ook bij 130 woningen tijdelijk worden afgesloten. Indien Waternet had gekozen
voor uitvoering in de vroege ochtend, hadden de bewoners van de woningen veel overlast gehad op een voor veel mensen ongelukkig tijdstip. Dit zou ook het geval zijn bij afsluiting laat in de middag. Een uitvoering in het weekend zou hebben geleid tot uitloop van de gecombineerde werkzaamheden aan de openbare weg. Bij de melding aan de school op 20 november dat het water afgesloten zou worden, is door de school niet afkeurend gereageerd. Ook in het tweede contact
op 21 november waarin de planning nader is toegelicht door de betrokken toezichthouder van Waternet is niet afkeurend gereageerd. Een derde contact van de school met Waternet, een via internet ingediende klacht in de namiddag van 24 november, heeft de betrokken toezichthouder niet meer op tijd bereikt. Wel heeft Waternet, om de overlast zoveel mogelijk te beperken, een waterwagen ter beschikking gesteld aan de school.

5. Waar kan een instelling of burger deze belangenafweging nagaan en protest indienen, anders dan achteraf een klacht indienen?

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 4, worden meerdere aspecten meegewogen. Deze aspecten zijn per situatie specifiek en worden niet per tijdelijke afsluiting vastgelegd. Bij een tijdelijke afsluiting wordt contact opgenomen met de afnemers zoals ook in dit geval is gebeurd. Zij kunnen dan hun specifieke wensen kenbaar maken. Indien een afnemer bezwaar heeft tegen de voorgenomen maatregelen en dat kenbaar maakt aan de toezichthouder ter plaatse, dan wordt contact opgenomen met de leidinggevende van het betrokken team. In dit geval is dat niet gebeurd omdat er aanvankelijk geen sprake was van een afkeurende reactie van de school.

6. Is de wethouder het met vragensteller eens dat hier een ongewenste situatie zich heeft voorgedaan?
Het afsluiten van een school is inderdaad ongewenst, net als het afsluiten van woningen. Dergelijke afsluitingen zijn in de praktijk echter niet altijd te voorkomen.
Waternet heeft in dit geval gekozen voor de oplossing die naar verwachting de minste overlast zou opleveren.

7. Zo ja, welke maatregelen stelt de wethouder voor om een herhaling te voorkomen?
Waternet zal nagaan in hoeverre de uitvoering van werken in een uitgebreider tijdslot (bijvoorbeeld in de nachtelijke uren) mogelijk is en welke praktische en financiële consequenties dat heeft. Daarnaast zal Waternet bij toekomstige afsluitingen actiever met de betrokken afnemers communiceren over de afwegingen bij de keuzes die gemaakt worden.

8. Zo nee, waarom niet?
Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 6.