Vragen inzake mogelijke sluiting van Stichting Paar­den­opvang Amsterdam en gebrek aan opvang voor konijnen


Indiendatum: mei 2011

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (PvdD) inzake de mogelijke sluiting van de Stichting Paardenopvang en gebrek aan opvang voor konijnen

Amsterdam, 5 mei 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Vanuit de Dierenambulance blijkt dat er nu al (vroeg in het seizoen) een gebrek aan opvang is voor zwerfkonijnen. Daarbij bestaat de kans dat de capaciteit van de opvang van konijnen in Amsterdam nog kleiner wordt, door de mogelijke sluiting van Stichting Paardenopvang Amsterdam (SPA), die sinds dit jaar ook konijnen voor Amsterdam opvangt. Wel heeft de Paardenopvang uitbreidingsplannen indien een lege stadsboederij die ze van de gemeente willen pachten (op de Osdorperweg) hun gegund wordt. Hier is onlangs ook een officieel verzoek voor gedaan. Echter na eerdere afspraken, geeft de gemeente nu niet thuis. Waarbij de Paardenopvang in tegenstelling van vele andere stichtingen, zelf hun financiën regelt, en niet afhankelijk is van subsidies.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met de capaciteit problemen omtrent konijnenopvang?

2. Wat gaat de wethouder hier aan doen, zodat gemeente Amsterdam haar wettelijk taak kan en blijft uitvoeren?

3. Is de wethouder bekend dat de Stichting Paardenopvang wil verhuizen naar een nieuwe locatie, maar dat het stadsdeel Nieuw-West ondanks eerdere afspraken, nu niet meer mee blijkt te werken?

4. Ziet de wethouder de voordelen van een verhuizing, het behouden van de Stichting Paardenopvang en een capaciteitsuitbreiding van de opvan van konijnen? Zo nee, waarom niet?

5. Is de wethouder bereid om in contact te treden met stadsdeel Nieuw-West om te bemiddelen in de kwestie paardenopvang?

6. Zo niet, wat is de wethouder dan bereid te doen om de Stichting Paardenopvang te helpen en de sluiting te voorkomen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 12 jul. 2011

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 5 mei 2011 inzake de mogelijke sluiting van de Stichting Paardenopvang en gebrek aan opvang voor konijnen.

Amsterdam, 6 juli 2011

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

Vanuit de Dierenambulance blijkt dat er nu al (vroeg in het seizoen) een gebrek aan opvang is voor zwerfkonijnen. Daarbij bestaat de kans dat de capaciteit van de opvang van konijnen in Amsterdam nog kleiner wordt, door de mogelijke sluiting van Stichting Paardenopvang Amsterdam (SPA), die sinds dit jaar ook konijnen voor Amsterdam opvangt. Wel heeft de Paardenopvang uitbreidingsplannen indien een lege stadsboederij die ze van de gemeente willen pachten (op de Osdorperweg) hun gegund wordt. Hier is onlangs ook een officieel verzoek voor gedaan. Echter na eerdere afspraken, geeft de gemeente nu niet thuis. Waarbij de Paardenopvang in tegenstelling van vele andere stichtingen, zelf hun financiën regelt, en niet afhankelijk is van subsidies.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 5 mei 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het college bekend met de capaciteitsproblemen omtrent de opvang van konijnen?

Antwoord:
Om de capaciteitsproblemen met de opvang van zwerfkonijnen te ondervangen heeft Stichting Paardenopvang Osdorp de gemeente aangeboden in 2011 konijnen op te vangen. Voor de opvang van konijnen geeft de gemeente nu zowel subsidie aan de Stichting Dieren onder Dak alsook aan Stichting Paardenopvang Amsterdam.

2. Wat gaat het college hieraan doen, zodat gemeente Amsterdam haar wettelijk taak kan en blijft uitvoeren?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.
3. Is het college bekend dat de Stichting Paardenopvang wil verhuizen naar een nieuwe locatie, maar dat het stadsdeel Nieuw-West ondanks eerdere afspraken, nu niet meer mee blijkt te werken?

Antwoord:
Stadsdeel Nieuw-west heeft met de Stichting Paardenopvang Amsterdam overeenstemming over de verhuizing naar een nieuwe locatie.

4. Ziet het college de voordelen van een verhuizing, het behouden van de Stichting Paardenopvang en een capaciteitsuitbreiding van de opvang van konijnen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.

5. Is het college bereid om in contact te treden met stadsdeel Nieuw-West om te bemiddelen in de kwestie paardenopvang?

Antwoord:
Uit contact met stadsdeel Nieuw-West blijkt dat bemiddeling niet nodig is. Stadsdeel Nieuw-West heeft met de Stichting Paardenopvang Amsterdam overeenstemming over de verhuizing naar een nieuwe locatie.

6. Zo niet, wat is het college dan bereid te doen om de Stichting Paardenopvang te helpen en de sluiting te voorkomen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.
De opvang van landbouwdieren wordt niet door de gemeente gesubsidieerd omdat het geen zwerfdieren betreft, maar uit oogpunt van dierenwelzijn wil het College een eenmalige bijdrage leveren om daarmee de verhuizing financieel te ondersteunen. Het College wil de Stichting Paardenopvang Amsterdam vanuit het binnen de gemeentebegroting 2011 (140.2.01 dierenbeschermings¬budget) nog beschikbare restant budget voor dierenwelzijn een eenmalige subsidie geven ten bedrage van € 10.000 onder de voorwaarde dat er verhuisd wordt naar de nieuwe locatie en dat er voldoende uitbreiding van de capaciteit voor de opvang van zwerfkonijnen plaatsvindt.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake fout hout in gemeentelijke aanbestedingen

Lees verder

Vragen (aanvullend) inzake fout hout bij gemeentelijke aanbestedingen

Lees verder

    Word actief Doneer