Vragen (aanvullend) inzake fout hout bij gemeen­te­lijke aanbe­ste­dingen


Indiendatum: mei 2011

Aanvullende schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake ongecertificeerd hout bij gemeentelijke aanbestedingen

Amsterdam, 12 mei 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 7 april 2011 omtrent het onderzoek van Milieudefensie naar het gebruik van fout hout in gemeentelijke projecten.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen op de vragen van 7 april 2011 te stellen:

1. In de aanbesteding van het Stedelijk Museum zijn geen eisen opgenomen ten aanzien van de toepassing van duurzaam hout en het is daarom ook niet geleverd. Klopt het dat het convenant met FSC ten tijde van de aanbesteding nog niet was gesloten en dat dit de reden is waarom de eisen ontbreken? Zo nee, wat is dan de reden voor het uitblijven van de FSC-eisen?

2. Heeft de gemeente, nu het Stedelijk Museum wordt afgebouwd door Volker Wessels, aan dit bouwbedrijf wél de eis opgelegd om FSC-gecertificeerd hout te gebruiken? Zo nee, waarom niet?

3. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over Brede School Theophile de Bock stelt het college dat wel de eis om FSC-hout te gebruiken in de aanbesteding is opgenomen, maar dat de controle op daadwerkelijke levering van duurzaam hout daarna onvoldoende heeft plaatsgevonden. Welke verklaring is er voor het feit dat de controle onvoldoende heeft plaatsgevonden?

4. Is het college voornemens om de controle op daadwerkelijke levering van FSC-hout in de toekomst aan te scherpen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

5. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over Brede School Theophile de Bock en over de Noord/Zuidlijn wordt gesproken over ‘hulphout’. Klopt het dat het college onderscheid maakt tussen hout dat in het gebouw achterblijft en hulphout (dat niet in het gebouw achterblijft, zoals kisten)? Is de gemeente van plan om ook voor hulphout de eis op te gaan nemen dat dit duurzaam hout moet zijn? Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 17 jun. 2011

Op 4 mei 2011 heeft wethouder Van Poelgeest de op 6 april 2011 door de de heerHoek, de heer Van Lammeren en de heer Ivens ingediende schriftelijke vragen inzake
het onderzoek van Milieudefensie naar het gebruik van fout hout in gemeentelijkeprojecten goedgekeurd (Gemeenteblad afd. 1, nr. 348).

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 12 mei 2011, namens de fractie vande Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de
raad van Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen op de vragen van6 april 2011 tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. In de aanbesteding van het Stedelijk Museum zijn geen eisen opgenomenten aanzien van de toepassing van duurzaam hout en het is daarom ook niet
geleverd. Klopt het dat het convenant met FSC ten tijde van de aanbesteding nogniet was gesloten en dat dit de reden is waarom de eisen ontbreken? Zo nee, wat
is dan de reden voor het uitblijven van de FSC-eisen?

2. Heeft de gemeente, nu het Stedelijk Museum wordt afgebouwd door VolkerWessels, aan dit bouwbedrijf wél de eis opgelegd om FSC-gecertificeerd hout te
gebruiken? Zo nee, waarom niet?

3. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over Brede School Theophilede Bock stelt het college dat wel de eis om FSC-hout te gebruiken in de
aanbesteding is opgenomen, maar dat de controle op daadwerkelijke levering vanduurzaam hout daarna onvoldoende heeft plaatsgevonden. Welke verklaring is er
voor het feit dat de controle onvoldoende heeft plaatsgevonden?

4. Is het college voornemens om de controle op daadwerkelijke levering van FSC-hout in de toekomst aan te scherpen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Gemeente AmsterdamGemeenteblad
Schriftelijke vragen, donderdag 12 mei 2011

5. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over Brede School Theophile deBock en over de Noord/Zuidlijn wordt gesproken over ‘hulphout’. Klopt het dat het
college onderscheid maakt tussen hout dat in het gebouw achterblijft en hulphout(dat niet in het gebouw achterblijft, zoals kisten)? Is de gemeente van plan om
ook voor hulphout de eis op te gaan nemen dat dit duurzaam hout moet zijn?Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

6. Is voor de gebouwen die door het college als succesvolle projecten zijnbestempeld:
a. Steiger Europaboulevard, Holiday-Inn (OGA);b. Inrichting Plan – West (Stadsdeel de Baarsjes);
c. Van Noordtgracht /Houtmankade (stadsdeel Westerpark);d. Fietsbruggen Park Frankendael (Oost);
e. Zitbanken Amsterdamse Poort en Arena Boulevard(Zuidoost);f. Steiger Haparandadam (OGA);
g. Brigantijkade IJburg (OGA);in de aanbesteding de eis opgenomen dat het gebruikte hout duurzaam moet zijn?
Zo ja, op welke manier is het gebruik van FSC-hout gecontroleerd?

In reactie op deze vragen antwoordt het college van burgemeester enwethouders het volgende:

Ad 1: Ja, de aanbesteding vond plaats in juni 2007, voordat het FSC-convenant vankracht was.

Ad 2: Nee, het werk is namelijk niet opnieuw aanbesteed, maar overgenomen doorVolker Wessels vanuit het faillissement.

Ad 3: Uit verdere navraag is gebleken dat daadwerkelijk FSC-hout is geleverd endat dit gecontroleerd is.

Ad 4: Ja, zie de beantwoording van de schriftelijke vragen van 7 april 2011(volgnummer 94) waarin we een betere monitoring aankondigen van de
levering van FSC-hout bij de eigen gebouwen.

Ad 5: Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende functiesvan hout. Bij alle projecten moet al het gebruikte hout duurzaam zijn. Deze eis
is al van kracht.

Ad 6: Ja.In de aanbestedingdocumenten is de eis tot het leveren van FSC-houtopgenomen. Vervolgens heeft de Houtbank gecontroleerd of de leveranciers
een COC nummer hebben en erop toegezien dat al het noodzakelijkebewijsmateriaal (pakbonnen, certificaten en facturen) is verkregen.