Vragen inzake fout hout in gemeen­te­lijke aanbe­ste­dingen


Indiendatum: apr. 2011

Onlangs verscheen “Van Oerwoud naar Overheid. Een onderzoek naar duurzaam houtgebruik in bouwprojecten van de overheid” van Milieudefensie. Uit het onderzoek blijkt dat bij twee van de drie onderzochte Amsterdamse bouwprojecten (Verbouwing Stedelijk Museum en de nieuwbouw van de Theophile de Bockschool) het gebruik van duurzaam hout (volgens TPAC goedgekeurde systemen) niet is opgenomen als harde eis in het bestek/contract. Bij het derde onderzochte Amsterdamse bouwproject (de aanleg van de Noord/Zuidlijn) is het gebruik van duurzaam hout wel vereist, maar wordt in de praktijk niet aan die eis voldaan, of valt niet met de vereiste zekerheid vast te stellen dat zulks het geval is.

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, namens de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

  • Kloppen de bevindingen uit het onderzoek? Zo niet, kunt u uw antwoord toelichten?
  • Indien de bevindingen uit het onderzoek kloppen, wat is dan de verklaring voor het feit dat de gemeente zich niet houdt aan haar eigen beleid om duurzaam in te kopen?
  • Zijn er – afhankelijk van het antwoord op vraag 1 – meer of andere projecten waarbij het duurzaam inkoopbeleid niet wordt gevolgd en geen duurzaam hout wordt gebruikt dan wel dat het gebruik daarvan niet aantoonbaar is? Zo ja, welke zijn dat en wat is hiervoor de verklaring?
  • Is het mogelijk om bij reeds lopende projecten de steven te wenden en alsnog te voorzien in het gebruik van duurzaam hout, bijvoorbeeld omdat nog niet al het hout is besteld?
  • Mag verwacht worden dat de gemeente zich houdt aan het eigen beleid en dat zij duurzaam hout zal voorschrijven en gebruiken in gemeentelijke projecten? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J. Hoek (GroenLinks)
J. van Lammeren (Partij voor de Dieren)
L. Ivens (SP)

Indiendatum: apr. 2011
Antwoorddatum: 4 mei 2011

In reactie op deze vragen antwoordt het college van burgemeester en wethouders het volgende:

Ad 1: De Gemeente streeft naar gemeentebrede toepassing van FSC-hout. In dat kader hebben we een convenant afgesloten met FSC Nederland (2007). Tevens zijn er in 2008 richtlijnen vastgesteld, die moeten borgen dat daadwerkelijk FSC-hout wordt ingekocht.
De aanbestedingen van de drie genoemde projecten speelden voor het overgrote deel al voordat het convenant en de richtlijnen van kracht waren. Er was geen sprake van niet handelen conform de gemeentelijke regels.
Voor wat betreft het Stedelijk Museum:
De bevindingen van het onderzoek kloppen. In het bestek zijn geen eisen opgenomen t.a.v. de toepassing van duurzaam hout. Dat is daarom ook niet geleverd.
Voor wat betreft de Brede School Theophile de Bock:
De bevindingen van het onderzoek kloppen niet. In het bestek is de eis duurzaam hout opgenomen. De controle op daadwerkelijke levering van duurzaam hout heeft daarna helaas onvoldoende plaatsgevonden. In de school is nauwelijks hout toegepast. Het betrof met name hulphout.
Voor wat betreft de Noord/Zuidlijn (NZL):
De veronderstelling dat voor de NZL wel duurzaam hout in het bestek is gevraagd, maar dat in de praktijk niet- duurzaam hout is toegepast, is onjuist. Ten tijde van de aanbesteding van de zogenaamde onderbouwcontracten, die nu uitgevoerd zijn of in uitvoering zijn – golden er nog geen verplichte criteria m.b.t. de toepassing van duurzaam hout. Daar is in de bestekken ook niet om gevraagd. Contracten liepen van 2002 tot 2005. Binnen het project NZL wordt bijna uitsluitend hulphout toegepast, bijvoorbeeld hout als bekistingmateriaal voor het storten van betonconstructies.

Ad 2: Zie de beantwoording bij vraag 1.

Ad 3: Met het van kracht worden van het convenant (oktober 2007) heeft de gemeente de inspanningsverplichting op zich genomen om stapsgewijs toe te werken naar gemeentebrede toepassing van FSC-hout.
Daartoe zijn in 2008, in samenspraak met de betrokken diensten, richtlijnen geformuleerd en vastgesteld die ertoe moeten zorgen dat de eis tot de levering van duurzaam hout ook daadwerkelijk tot realisatie leidt. Deze richtlijnen betreffen de inkoop ten behoeve van projecten in de openbare ruimte en ten behoeve van realisering bij gemeentelijke gebouwen.
Deze richtlijnen onderkennen de noodzaak tot controle en beschrijven de noodzakelijke bewijsvoering.

Hierdoor wordt de gang van zaken rond bovengenoemde projecten (die plaatsvonden vóór 2007) steeds meer uitgebannen. Het is echter nooit geheel uit te sluiten. Aanbestedingstrajecten zijn ingewikkelde processen met veel verschillende partijen.

De stand van zaken

Openbare ruimte
Verreweg het meeste hout dat door de gemeente wordt ingekocht is bestemd voor de openbare ruimte (bruggen, steigers, straatmeubilair).
Voor projecten in de openbare ruimte heeft Amsterdam al sinds 2002 een Houtbank (ondergebracht bij de Materiaaldienst) die als makelaar kan bemiddelen tussen vraag en aanbod. Inschakeling van de Houtbank biedt de garantie dat de richtlijn wordt opgevolgd. OGA maakt standaard gebruik van de diensten van de Houtbank. Dat geldt ook voor sommige stadsdelen.
Een aantal succesvolle projecten zijn:
a. Steiger Europaboulevard, Holiday-Inn (OGA)
b. Inrichting Plan – West (Stadsdeel de Baarsjes)
c. Van Noordtgracht /Houtmankade (stadsdeel Westerpark)
d. Fietsbruggen Park Frankendael (Oost)
e. Zitbanken Amsterdamse Poort en Arena Boulevard(Zuidoost)
f. Steiger Haparandadam (OGA)
g. Brigantijkade IJburg (OGA)

Eigen gebouwen
Ook bij eigen gebouwen vindt – voor zover we nu kunnen overzien – het opnemen van FSC-hout in het bestek standaard plaats. Dit geldt in ieder geval voor de projecten waarbij de adviseurs van het Projectmanagementbureau zijn betrokken.
een aantal voorbeelden:
• Foodcenter Markthallen (Ontwerpfase)
• Historisch Museum (Opgeleverd in 2011)
• Sportcentrum Ookmeer Nieuw West (oplevering in 2011)
• Verzamelgebouw Station Sloterdijk (Ontwerpfase)

De aansturing en de controle van de aannemer zodat daadwerkelijk het gewenste FSC-hout geleverd wordt kan beter. We zijn dan ook voornemens om hier meer op te monitoren.

In 2011 zullen de richtlijnen en de Houtbank (wederom) gepromoot worden onder stadsdelen en diensten. De richtlijnen staan op intranet, op de site van Concern Inkoop.

Ad 4: Voor zover wij het kunnen overzien wordt bij alle lopende projecten de eis tot duurzaam hout in de inkoopdocumenten opgenomen.
De aanbesteding van de bovenbouw bij de NZL heeft nog niet plaatsgevonden, maar loopt op dit moment. In de aanbesteding is niet expliciet om hout gevraagd, maar als er hout wordt toegepast gelden de FSC criteria en daar zal ook op worden toegezien.
Namens het College zal een brief uitgaan richting alle diensten en stadsdelen, over het belang en de noodzaak van toepassing van duurzaam hout en over de vigerende richtlijnen.


Ad 5: De gemeente neemt haar eigen beleid serieus. Toepassing van duurzaam hout moet vanzelfsprekend plaatsvinden. Met onze richtlijnen hebben we hiertoe instrumenten ontwikkeld. Ook de beschreven acties onderstrepen dat.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake bijensterfte door bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Vragen inzake mogelijke sluiting van Stichting Paardenopvang Amsterdam en gebrek aan opvang voor konijnen

Lees verder

    Word actief Doneer