Vragen inzake mogelijke finan­ciële strop voor Amsterdam


Indiendatum: mei 2014

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake mogelijke financiële strop voor Amsterdam

Amsterdam, 7 mei 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders,

In de Telegraaf online van 7 mei 2014 staat een artikel over een mogelijke financiële strop voor de gemeente Amsterdam. In het artikel wordt vermeld dat deze informatie door Wethouder van Es wel al is gemeld aan de onderhandelaars van D66, Groenlinks, en de VVD, maar nog niet aan de rest van de gemeenteraad.

Link naar het bewuste artikel Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Klopt de strekking van het artikel dat een mogelijke financiële strop dreigt voor Amsterdam?
2. Wanneer beschikte de genoemde wethouder over deze informatie?
3. Klopt het dat deze mogelijke financiële strop al besproken is in het college, en zo ja wanneer?
4. Klopt het dat deze informatie ook al is gedeeld met de (onderhandelaars) van Groenlinks en/of VVD en/of D66 en zo ja wanneer?
5. Klopt het dat deze informatie al met een deel van de gemeenteraad is gedeeld, en zo ja wanneer?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 7 mei 2014

Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 7 mei 2014 op de schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Shahsavari-Jansen van 7 mei 2014 inzake de mogelijke financiële strop voor de gemeente Amsterdam.

Aan de gemeenteraad

Inleiding door vragensteller:
In De Telegraaf online van 7 mei 2014 staat een artikel over een mogelijke financiële strop voor de gemeente Amsterdam. In het artikel wordt vermeld dat deze informatie door wethouder Van Es wel al is gemeld aan de onderhandelaars van D66, Groenlinks en de VVD, maar nog niet aan de rest van de gemeenteraad.

De link naar het bewuste artikel luidt:http://www.telegraaf.nl/binnenland/22597686/__Financiele_strop_Amsterdam.html

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 7 mei 2014, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen − op de schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Shahsavari-Jansen van 7 mei 2014, namens de fractie van het CDA (Gemeenteblad afd. 1, nr. 385) − tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Klopt de strekking van het artikel dat een mogelijke financiële strop dreigt voor Amsterdam?

Antwoord:
Het klopt dat het nieuwe SCP model op basis waarvan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per 2015 de middelen voor uitkeringen voor bijstandsklanten (het zogenaamde I-deel) op een andere wijze tussen de gemeentes wil verdelen, nadelige gevolgen zal hebben voor de gemeente Amsterdam. Het is nog onduidelijk hoe groot de nadelige gevolgen zullen zijn. Pas uiterlijk 1 oktober 2014 worden de budgetten per gemeente bekendgemaakt.

2. Wanneer beschikte wethouder Van Es over deze informatie?

Antwoord:
Op 29 april 2014 is er op basis van nieuwe informatie over de voorkeur van het Ministerie van SZW een inschatting gemaakt door de Dienst Werk en Inkomen over wat de mogelijke gevolgen zou kunnen zijn. Die inschatting is op 6 mei 2014 in het college besproken en gedeeld met de onderhandelaars. De raad is zoals gebruikelijk na collegebehandeling geïnformeerd. In dit geval per brief op 8 mei 2014.

3. Klopt het dat deze mogelijke financiële strop al besproken is in het college en zo ja wanneer?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2. Overigens is in het kader van de P&C-cyclus en met name de Nota Begrotingsruimte over de mogelijke risico's al gesproken. Maar er was op dat moment nog weinig bekend over de voorkeur van het Ministerie van SZW en de mogelijke gevolgen daarvan.

4. Klopt het dat deze informatie ook al is gedeeld met de (onderhandelaars) van Groenlinks en/of VVD en/of D66 en zo ja wanneer?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

5. Klopt het dat deze informatie al met een deel van de gemeenteraad is gedeeld, en zo ja wanneer?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester