Vragen inzake bereik­baarheid van het Medisch Centrum voor Dieren Amsterdam


Indiendatum: mei 2014

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake bereikbaarheid van het Medisch Centrum voor Dieren Amsterdam

Amsterdam, 7 mei 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders

Amsterdam beschikt over één van de vier verwijscentra voor specialistische diergeneeskunde van Nederland. Sinds een aantal jaren is het Medisch Centrum voor Dieren (MCD) gevestigd aan Isolatorweg 45. Het MCD is een ongesubsidieerde, moderne kliniek en biedt zowel specialistische diergeneeskunde als intensieve en spoedeisende zorg voor honden, katten en andere gezelschapsdieren.

De specialistenkliniek ontvangt dieren op verwijzing van een dierenarts en heeft 7 verschillende afdelingen: chirurgie, dermatologie, interne geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, radiologie, tandheelkunde. Op werkdagen kunnen spoedpatiënten vaak rechtstreeks terecht bij de specialist. Omdat het aantal dierenspecialistencentra in Nederland klein is, ontvangt het MCD niet alleen dieren uit Amsterdam, maar ook uit Flevoland en grote delen van Noord- en Zuid-Holland. 70% van de dieren komt van buiten de stadsgrenzen. De spoedkliniek verzorgt opgenomen dieren 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bijna 45 dierenklinieken verwijzen hun cliënten buiten de reguliere tijden door naar deze afdeling van het MCD.

Het MCD is gelegen naast metrostation Isolatorweg en is daarmee gelegen op een A-locatie. Wanneer cliënten echter zeer zwakke, zieke of grote dieren zoals grote honden bij zich hebben, voldoen openbaar vervoer en fiets niet. Grotere honden worden vaak via een brancard binnen gebracht. Het MCD geeft aan dat parkeren een probleem is voor cliënten.

De parkeerdruk rond het pand is groot, het aantal eigen parkeerplaatsen zeer gering. Omdat het MCD 24/7 zorg biedt, heeft het alle eigen parkeerplaatsen (8 stuks) gereserveerd voor dienstdoende artsen, om geen vertraging op te lopen in spoedsituaties. Het eigen personeel wordt aangemoedigd om per fiets of OV te komen. Op drukke momenten zijn er echter nog zo’n twintig cliënten met dieren aanwezig in het MCD. Omdat het parkeertarief laag is en telefonisch kan worden verlengd, is de omgeving van metrostation Isolatorweg volgens het MCD een alternatieve P&R-plaats geworden, waardoor er voor cliënten van het MCD te weinig ruimte overblijft. Ook een nabijgelegen partycentrum trekt veel parkerende automobilisten aan.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat een het MCD goed wordt gefaciliteerd bij het uitvoeren van zijn taak: het leveren van specialistische en spoedzorg aan dieren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. a. Is het college bekend met de parkeersituatie rondom metrostation Isolatorweg?
1. b. Herkent het college de situatie die door het MCD wordt beschreven, namelijk dat de omgeving van metrostation Isolatorweg een P&R-functie heeft gekregen?
2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het MCD een belangrijke rol vervult op het gebied van dierenwelzijn in en buiten de stad, die de steun van de gemeente verdient bij het uitvoeren van zijn taak?
3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van openbaar vervoer en fiets in het algemeen de voorkeur heeft in verband met het milieu en de verdeling van ruimte, maar dat voor specifieke bestemmingen, zoals een specialisten- en spoedkliniek voor dieren met een landelijk verzorgingsgebied, voldoende parkeerruimte beschikbaar moet zijn voor dieren die niet anders dan met een auto vervoerd kunnen worden?
4. Is het college bereid om in gesprek te gaan met het bestuur van het MCD om tot een oplossing te komen? Zo ja, kan het college de uitkomst van dit gesprek terugkoppelen aan de gemeenteraad? Zo niet, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 7 mei 2014

1. a. Is het college bekend met de parkeersituatie rondom metrostation Isolatorweg?

Antwoord:
Ja.

b. Herkent het college de situatie die door het MCD wordt beschreven, namelijk dat de omgeving van metrostation Isolatorweg een P&R-functie heeft gekregen?

Antwoord:
Het college is op de hoogte van het feit dat de omgeving van het metrostation wordt gebruikt door langparkeerders.

2. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat het MCD een belangrijke rol vervult op het gebied van dierenwelzijn in en buiten de stad, die de steun van de gemeente verdient bij het uitvoeren van zijn taak?

Antwoord:
Ja.

3. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van openbaar vervoer en fiets in het algemeen de voorkeur heeft in verband met het milieu en de verdeling van ruimte, maar dat voor specifieke bestemmingen, zoals een specialisten- en spoedkliniek voor dieren met een landelijk verzorgingsgebied, voldoende parkeerruimte beschikbaar moet zijn voor dieren die niet anders dan met een auto vervoerd kunnen worden?

Antwoord:
Het gebruik van openbaar vervoer en fiets verdient bij knooppunten van openbaar vervoer de voorkeur. Parkeergelegenheid voor auto's is daarom op die locaties in beperkte mate aanwezig. Voorzieningen met een bezoekersfunctie die ook bezoekers trekken die per auto komen, passen minder goed bij zo'n locatie. In het geval van het MCD is het van belang dat klanten daarom duidelijk geïnformeerd worden over de beperkte parkeerruimte. Niettemin realiseert het college zich ook dat waar openbaar vervoer geen keuze vormt bij het vervoer, parkeerruimte nabij de bestemming beschikbaar moet zijn.

4. Is het college bereid om in gesprek te gaan met het bestuur van het MCD om tot een oplossing te komen? Zo ja, kan het college de uitkomst van dit gesprek terugkoppelen aan de gemeenteraad? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
Het college heeft in een eerder email contact naar het MCD aangegeven bereid te zijn naar een oplossing te zoeken om langparkeerders te weren. In concreto wordt gezocht naar een mogelijkheid om te verhinderen dat men na een eerste periode parkeren van 3 uur voor 10 cent per uur direct weer kan inloggen voor een volgende periode van 3 uur voor 10 cent per uur. Het MCD wordt geïnformeerd zodra meer bekend is over deze mogelijkheid.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester