Vragen inzake mogelijke bouw van bungalows bij Fort Benoorden Spaarndam


Indiendatum: jan. 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de mogelijke bouw van bungalows in het Fort benoorden Spaarndam

Amsterdam, 16 januari 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Onlangs werd bekend dat er geen Landal Bungalow Park op Unesco grondgebied en een deel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) wordt gebouwd, omdat de projectontwikkelaar de voorwaarden niet commercieel aantrekkelijk genoeg vond. (http://www.spaarnwoude.nl/documents/recreatienoordholland/doc/20141219_persbericht_fort_benoorden_spaarndam.pdf)

Nu wordt bekend dat het Recreatieschap mogelijk weer nieuwe partijen gaat vragen om door te gaan met de ontwikkeling. In het Haarlems Dagblad van 13 januari staat dat “Bij de inschrijving van ondernemers om dit gebied te ontwikkelen, ongeveer vijf jaar geleden, kwam Landal park-bouwer Esbi Bouw als eerste uit de bus. ,,Maar er waren toen meer bungalowbouwers die interesse hadden en zich hadden ingeschreven’’, aldus Hylkema. Nu gaat het recreatieschap het bestuur adviseren welke richting het op kan gaan met de ontwikkeling van het gebied. Een logische stap is dan het informeren bij de oude gegadigden of zij nog interesse hebben.”

Naar de Partij voor de Dieren Amsterdam bekend is, vergadert het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude volgende week. De verwachting is dat het bestuur daar een besluit zal nemen om toch met een andere projectontwikkelaar in zee te gaan om in het gebied een vakantiepark te bouwen na de mislukking met Esbi.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met deze ontwikkeling?

2. Zo ja, is het college het met de vragensteller eens dat er geen sprake kan zijn van het 1 op 1 vervangen van de ene projectontwikkelaar door de andere zonder een opnieuw zorgvuldig proces?

3. Is het college bekend met het feit dat de directeur van de NV Recreatie Noord-Holland hiervoor de in het selectieproces van 2007 afgewezen projectontwikkelaars wil benaderen?

4. Is het college ervan op de hoogte dat na 7 jaar en € 500.000 aan kosten door RNH het plan voor een huizenpark is mislukt?

5. In Spaarndam wordt een nieuwe wijk gebouwd (Spaarne-Buiten), waardoor het verkeer een stuk drukker wordt. Het realiseren van een vakantiepark zal daardoor nog moeilijker worden. Is het college wethouder daarvan op de hoogte en hoe kijkt het aan tegen deze nieuwe ontwikkeling?

6. Deelt dit college de mening van het vorige college dat niet aan de randvoorwaarden voldaan was voor grootschalige ontwikkeling van een bungalowpark?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Is het college bekend met deze ontwikkeling?

Antwoord:
Het college is hier bekend mee en via een actualiteit in de dagmail van 27 januari 2015 bent u hierover door wethouder Choho geïnformeerd.

2. Zo ja, is het college het met vragensteller eens dat er geen sprake kan zijn van het 1 op 1 vervangen van de ene projectontwikkelaar door de andere zonder een opnieuw zorgvuldig proces?

Antwoord:
Via een gemeenschappelijke regeling is Amsterdam vertegenwoordigd in dit recreatieschapsbestuur. De eerdere kritische houding vanuit Amsterdam aangaande de ontwikkeling is hierbij als uitgangspunt door Amsterdam ingebracht. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft zich via een meerderheidsstandpunt uitgesproken om in principe door te gaan met het huidige plan voor Fort Benoorden Spaarndam, met als belangrijkste doel de restauratie en toegankelijk maken van het fort. Bij de verdere ontwikkeling wil het bestuur de betrokkenen (omwonenden, belangenorganisaties en ondernemers) nadrukkelijk blijven betrekken. Hierover wordt in maart een extra openbare AB vergadering georganiseerd.

3. Is het college bekend met het feit dat de directeur van de NV Recreatie Noord-Holland hiervoor de in het selectieproces van 2007 afgewezen projectontwikkelaars wil benaderen?

Antwoord:
Tijdens een extra vergadering heeft het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude op 20 januari 2015 hierover doorgesproken. Onderwerp van gesprek was onder meer of er draagvlak is om het huidige plan voor Fort Benoorden Spaarndam met een andere ontwikkelaar voort te zetten en het verkrijgen van inzicht in beschikbaarheid van kandidaten hiervoor. De in het selectieproces afgewezen projectontwikkelaars zullen worden benaderd, om de huidige werving- en selectieprocedure op een correcte manier af te sluiten. Vervolgens moet er een aanpak worden opgesteld voor het eventueel werven en selecteren van een nieuwe ontwikkelaar.

4. Is het college ervan op de hoogte dat na 7 jaar en € 500.000 aan kosten door RNH is het plan voor een huizenpark mislukt?

Antwoord:
Het college is bekend met de bestede kosten die verbonden zijn aan de voorbereidingskosten van dit plan. Het besluit van het bestuur van recreatieschap Spaarnwoude van 24 april 2013 wordt niet ter discussie gesteld, noch wordt het huizenplan als mislukt beschouwd. Zoals aangegeven wordt bekeken of er een andere ontwikkelaar beschikbaar is om het huidige plan voor Fort Benoorden Spaardam voort te zetten. In die zin is er geen ruimte om opnieuw het besluit van 24 april 2013 ter discussie te stellen en in dat kader een nieuw proces te starten, noch het huizenplan als mislukt te beschouwen.

5. In Spaarndam wordt een nieuwe wijk gebouwd (Spaarne-Buiten), waardoor het verkeer een stuk drukker wordt. Het realiseren van een vakantiepark zal daardoor nog moeilijker worden. Is het college daarvan op de hoogte en hoe kijkt hij aan tegen deze nieuwe ontwikkeling?

Antwoord:
Het college is hiervan reeds geruime tijd op de hoogte. Het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude heeft zich in de AB vergadering van 24 april 2013 uitgesproken voor de ontwikkeling van Fort Benoorden. Daarbij werd tegelijkertijd – mede op aandringen van Amsterdam – geconstateerd dat de (huidige) verkeersproblematiek in Spaarndam een totaalbenadering vraagt met een intergemeentelijke samenwerking, om te komen tot integrale oplossingen. Aan de wijze waarop de verkeersafwikkeling wordt geregeld wordt nog gewerkt. Hierbij wordt ook de komst van de nieuwbouwwijk betrokken en wordt gefocust op een integrale verkeersoplossing. Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de gemeenten Velsen, Haarlem en Haarlemmerliede. Velzen geeft aan dat voor de bezoekersstroom naar en van het Fort inmiddels een oplossing beschikbaar is, namelijk via Velserbroek waardoor auto’s niet meer door Haarlem of Spaarndam hoeven te rijden.

6. Deelt dit college de mening van het vorige college dat niet aan de randvoorwaarden voldaan was voor grootschalige ontwikkeling van een bungalowpark?

Antwoord:
Ja, het college deelt de mening dat niet aan alle randvoorwaarden overtuigend is voldaan. De door Amsterdam ingebrachte randvoorwaarde voor de verkeersproblematiek in Spaarndam vraagt om een totaalbenadering met een intergemeentelijke samenwerking, om te komen tot integrale oplossingen. Nadat het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude zich in de AB vergadering van 24 april 2013 in meerderheid uitgesproken heeft voor de ontwikkeling van Fort Benoorden, heeft Velzen het initiatief genomen om een verkeersoplossing aan te dragen. Het draagvlak voor deze verkeersoplossing moet nog blijken.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Interessant voor jou

Vragen inzake de effecten van de nieuwe zeesluis van IJmuiden op de luchtkwaliteit in Amsterdam

Lees verder

Vragen inzake dode dieren bij houten paaltjes in het water bij Kantershof

Lees verder

    Word actief Doneer