Vragen inzake dode dieren bij houten paaltjes in het water bij Kantershof


Indiendatum: jan. 2015

Amsterdam, 22 januari 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Op 17 december 2014 meldde De Toevlucht Vogel- en Zoogdierenopvang op facebook dat er aan de Kantershof regelmatig dode dieren worden aangetroffen in het water. Deze dieren zijn vermoedelijk het slachtoffer geworden van houten paaltjes die aan de walzijde van het water zijn geplaatst. De diersoorten die tot nu toe zijn omgekomen zijn zwaan, eend, meerkoet, waterhoen, gans en egel. Op het moment van schrijven ging het om ongeveer 25 slachtoffers. Waarschijnlijk komen de dieren met hun kop onder de paaltjes vast te zitten wanneer zij naar voedsel zoeken, wat vervolgens tot de dood leidt.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het college bevestigen dat er inderdaad dieren zijn overleden in het water aan de Kantershof? Zo ja, kan het college aangeven wat de oorzaak is van het overlijden?
2. Doen zich ook elders in de stad vergelijkbare gevallen voor? Zo ja, waar, wanneer, en om hoeveel overleden dieren gaat het?
3. Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van de paaltjes in het water aan de Kantershof?
4. Kan de situatie aan de Kantershof dusdanig worden aangepast, dat dieren hier geen gevaar meer door zullen lopen?
5. Kan het college aangegeven wat de gemeente Amsterdam gaat doen aan de situatie bij de Kantershof, en bij eventuele andere situaties zoals gevraagd in vraag 2.
6. Kan het college bij vragen 2 t/m 4 de bron vermelden?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Kan het college bevestigen dat er inderdaad dieren zijn overleden in het water aan de Kantershof? Zo ja, kan het college aangeven wat de oorzaak is van het overlijden?

Antwoord:
Langs de oever bij Kantershof zijn zo’n vijftien jaar geleden beschoeiingen met ruw geschaafde ronde houten taps toelopende palen aangebracht die ongeveer 40 centimeter boven het water uitsteken. Vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht geeft aan dat er sindsdien in de buurt van De Toevlucht enkele vogels zijn verdronken, mogelijk omdat ze naar eten aan het wroeten waren en met hun kop vast kwamen te zitten in de grove kieren tussen de palen, en dat er diverse egels zijn verdronken omdat ze op zoek naar water waren en de beschoeiing niet onderbroken werd door een lagere oever. Stadsdeel Zuidoost heeft zelf geen kennis van dode dieren die zouden zijn aangetroffen bij Kantershof. Hierover zijn bij het stadsdeel ook geen meldingen binnengekomen, ook niet van De Toevlucht. De adviesgroep waterberging Bijlmerweide (bewonersvertegenwoordiging) die zeer actief is in dit hele gebied heeft ook geen signaal afgegeven. De aannemer die momenteel aan de andere zijde van het water van de Bijlmerweide (vooral natuurvriendelijke) oevers aanbrengt in het kader van de waterbergingswerkzaamheden (A9 project) heeft bij zijn werkzaamheden één dode meerkoet langs de oever aangetroffen die hij heeft verwijderd en afgevoerd. Ook Duurzaam Fauna Advies (die door de GGD onder meer wordt ingeschakeld voor het monitoren van de ganzenpopulatie) is niet bekend met dode dieren in het water bij Kantershof. Duurzaam Fauna Advies is van mening dat het wel mogelijk is dat dieren beklemd kunnen raken tussen de beschoeiing bij het zoeken naar voedsel, maar dat de doodsoorzaak van een dier dat vast zit in de beschoeiing en daar dood aangetroffen wordt niet perse te wijten hoeft te zijn aan de beschoeiing zelf. De doodsoorzaak kan ook een andere zijn. Omdat er op de dode dieren die zijn aangetroffen geen sectie wordt verricht kan niet worden aangegeven wat de doodsoorzaak is geweest.

2. Doen zich ook elders in de stad vergelijkbare gevallen voor? Zo ja, waar, wanneer, en om hoeveel overleden dieren gaat het?

Antwoord:
Er zijn ons elders in Amsterdam geen vergelijkbare gevallen bekend. Er wordt niet centraal bijgehouden waar dieren in de openbare ruimte aan overlijden. Bij de stadsecologen van Ruimte en Duurzaamheid zijn andere gevallen niet bekend.

3. Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van de paaltjes in het water aan de Kantershof?

Antwoord:
De beschoeiing langs het water bij Kantershof is geplaatst door het Waterschap. Het stadsdeel Zuidoost is verantwoordelijk voor het beheer.

4. Kan de situatie aan de Kantershof dusdanig worden aangepast, dat dieren hier geen gevaar meer door zullen lopen?

Antwoord:
Rondom het eiland van De Toevlucht en in de omgeving bij Kantershof en Geerdinkhof zijn in overleg met de Vogelopvang een aantal jaren geleden al specifieke maatregelen getroffen waardoor dieren hier minder gevaar lopen. Het gaat om de aanleg (in samenwerking met Waternet) van zogeheten Fauna Uittreedplaatsen die het de egels en jonge watervogels mogelijk maken om vanuit het water weer de wal op te komen. Het kunnen vastzitten in de spleten tussen de palen is pas te voorkomen als een ander soort oever wordt toegepast.

5. Kan het college aangegeven wat de gemeente Amsterdam gaat doen aan de situatie bij Kantershof en bij eventuele andere situaties zoals gevraagd in vraag 2.

Antwoord:
Zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven zijn bij het stadsdeel geen incidenten gemeld, en hoeft de doodsoorzaak van een dier dat vast zit in de beschoeiing en daar dood aangetroffen wordt (zoals de dode eend die op de Facebookpagina van De Toevlucht is gezet) niet perse te wijten te zijn aan de beschoeiing zelf. Via de aangelegde Fauna Uittreedplaatsen kunnen egels en jonge watervogels weer op de wal komen. Er is dan ook geen aanleiding om direct extra maatregelen te treffen. Bij vernieuwing ? zoals bij het waterbergingsproject Bijlmerweide ten behoeve van de A9 ? worden natuurvriendelijke oevers gecreëerd. De beschoeiing bij Kantershof, De Toevlucht en Geerdinkhof begint het einde van de levensduur te naderen, maar is vooralsnog niet opgenomen in de planning om te vervangen. In het werkgebied van de Bijlmerweide worden natuurvriendelijke overgangen gecreëerd van water(planten) naar gazon. Bij plant- en heestervakken wordt beschoeiing aangebracht.

6. Kan het college bij de vragen 2 tot en met 4 de bron vermelden?

Antwoord:
Bron van de antwoorden: Vraag 2: Ruimte en Duurzaamheid, team Leefomgeving. Vragen 3 en 4: Stadsdeel Zuidoost.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester