Vragen inzake mogelijk fail­lis­sement van de Dieren­am­bu­lance Amsterdam


Indiendatum: jul. 2014

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake mogelijk faillissement van de Dierenambulance Amsterdam

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Op 10 juli 2014 verscheen onder andere in het Parool en op AT5 dat de dierenambulance vreest voor een faillissement. Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Hoe schat de wethouder de uitspraak van de dierenambulance. Is dit een reëel scenario en zo ja op welke termijn? Zo nee waaruit concludeert de wethouder dit?

2) Wat betekent het dreigende faillissement / geldtekort, op dit moment voor de 24/7 dierennoodhulp keten? Zijn er kwantitatieve dan wel kwalitatieve gevolgen?

3) Wat kan het dreigende faillissement / geldtekort betekenen voor de 24/7 dierennoodhulpketen?

4) Is de wethouder van mening dat een goedwerkende dierenambulance essentieel is, voor alle dieren (huisdieren en in het wild levende dieren) essentieel is?

5) Afgelopen jaren is de subsidie van de Dierenambulance gekort. De opgegeven reden dat de dierenambulance zonder dit budget zou kunnen. Hoe beoordeeld de wethouder deze korting nu?

6) Is de wethouder van mening dat de subsidiekorting niet had moeten plaatsvinden? Zo nee waarom niet?

7) Kan de wethouder garanderen dat de 24uurs-dierennoodhulpketen, zoals besloten in de gemeenteraad, gegarandeerd blijft?

8) Zo ja, hoe wordt deze gegarandeerd, zo nee, wat gaat de wethouder eraan doen om deze te garanderen.

9) Eind deze maand staat er een gesprek gepland met de wethouder en de Dierenambulance, wat wordt de inzet van de Wethouder in dit gesprek?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2014
Antwoorddatum: 14 jul. 2014

1. Hoe schat de wethouder de uitspraak van de dierenambulance. Is dit een reëel scenario en zo ja op welke termijn? Zo nee waaruit concludeert de wethouder dit?
Antwoord:
Volgens de jaarrekening 2013 van Dierenambulance Amsterdam was sprake van de volgende ontwikkeling:
Eigen vermogen Opbrengsten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat
2010 € 2.839.882 € 980.699 € 1.065.139 € - 84.440
2011 € 2.873.951 € 1.147.584 € 1.113.515 € + 34.069
2012 € 2.618.416 € 899.095 € 1.154.630 € - 255.535
2013 € 2.409.870 € 986.517 € 1.195.063 € - 208.546
Er is dus geen sprake van een dreigend faillissement. Wel maken we ons zorgen omdat de inkomsten dalen (buitengewone baten in 2013 van € 138.827 buiten beschouwing gelaten) en de uitgaven blijven stijgen. Daarover gaat wethouder Dierenwelzijn in gesprek met de Dierenambulance. De bedrijfskosten betroffen in 2013 met € 868.421 vooral personeelskosten (in 2012 was dat € 835.676). De opbrengsten betroffen naast de subsidie van gemeente Amsterdam vooral bijdragen van donateurs, giften, erfenissen en legaten, alsmede betaalde ritten, opbrengst verwerking kadavers, rente en dividend, en in 2013 buitengewone baten.

2. Wat betekent het dreigende faillissement / geldtekort, op dit moment voor de 24/7-dierennoodhulpketen? Zijn er kwantitatieve dan wel kwalitatieve gevolgen?
Antwoord:
Er is geen sprake van een dreigend faillissement. De gemeente vergoedt de Dierenambulance op basis van het gemiddelde aantal ritten uit de afgelopen vijf jaren en een ritprijs van € 50 per rit. Daarbij worden ritten voor wettelijke taken (zwerfdieren en kadavers) voor 100 procent vergoed en ritten voor de overige, vrij levende dieren (vooral vogels) voor 50 procent. Op basis daarvan was voor 2013 en 2014 een vergoeding berekend van € 272.665. Dat was fors minder dan de vijfjarenafspraak voor de periode 2008 t/m 2012 waarbij per jaar zo’n € 470.000 werd verstrekt (en waarbij eveneens werd uitgegaan van vergoeding van 100 procent voor wettelijke taken en 50 procent voor zorgtaken). Daarom werd de Dierenambulance gelegenheid gegeven toe te groeien naar een lagere subsidie en personeelsformatie, waardoor voor 2013 € 391.333 (€ 371.333 plus € 20.000) en voor 2014 € 371.333 is verstrekt in plaats van de berekende € 272.665. De Dierenambulance zet overdag en ’s avonds twee ambulancen in en ’s nachts één, plus in drukke perioden nog een extra ambulance. De Dierenambulance geeft aan voor de meldkamer 3 betaalde medewerkers nodig te hebben en voor de ambulance 8 betaalde medewerkers. De overige 6 betaalde medewerkers betreft overhead. Voorts heeft de Dierenambulance zo’n 100 vrijwilligers. De kwaliteit en kwantiteit van de zorg komt dus niet in gevaar. De gehanteerde ritprijs van € 50 voor de Amsterdamse Dierenambulance is hoog in vergelijking met andere dierenambulancen in Nederland. De Dierenbescherming gaat voor de totale kosten van hun dierenambulancen in Nederland uit van gemiddeld € 45 per rit (€ 39 à € 54 per rit) indien uitsluitend met vast ongesubsidieerd personeel wordt gereden.

3. Wat kan het dreigende faillissement / geldtekort betekenen voor de 24/7-dierennoodhulpketen?
Antwoord:
Er is geen sprake van een dreigend faillissement.

4. Is de wethouder van mening dat een goedwerkende dierenambulance essentieel is, voor alle dieren (huisdieren en in het wild levende dieren) essentieel is?
Antwoord:
Uit oogpunt van dierenwelzijn is het als gemeente van belang een goed functionerende dierenambulance te kunnen laten inzetten om zwervende en hulpbehoevende dieren te kunnen vervoeren.

5. Afgelopen jaren is de subsidie van de Dierenambulance gekort. De opgegeven reden is dat de dierenambulance zonder dit budget zou kunnen. Hoe beoordeelt
de wethouder deze korting nu?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

6. Is de wethouder van mening dat de subsidiekorting niet had moeten plaatsvinden? Zo nee waarom niet?
Antwoord:
De wethouder Dierenwelzijn gaat binnenkort in gesprek met de Dierenambulance, onder meer over de financiële situatie.

7. Kan de wethouder garanderen dat de 24/7-dierennoodhulpketen, zoals besloten in de gemeenteraad, gegarandeerd blijft?
Antwoord:
De 24-uurs dierennoodhulpketen blijft mogelijk.

8. Zo ja, hoe wordt deze gegarandeerd, zo nee, wat gaat de wethouder eraan doen om deze te garanderen.
Antwoord:
Er is geen sprake van een dreigend faillissement van de Dierenambulance. Maar het is vooral aan de Dierenambulance om de overheadkosten de komende jaren terug te gaan brengen.

9. Eind deze maand staat er een gesprek gepland met de wethouder en de Dierenambulance, wat wordt de inzet van de Wethouder in dit gesprek.

Antwoord:
Kennismaken en bespreken van eventuele knelpunten.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake de bijvriendelijkheid van bloemen in Amsterdam

Lees verder

Vragen inzake mandateringen voor het verlenen van evenementenvergunningen

Lees verder

    Word actief Doneer