Vragen inzake manda­te­ringen voor het verlenen van evene­men­ten­ver­gun­ningen


Indiendatum: sep. 2014

Schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake mandateringen voor het verlenen van evenementenvergunningen

Amsterdam, 2 september 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Op 28 november 2012 heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend met als verzoek om het onderwerp dierenwelzijnsbeleid expliciet te betrekken bij de discussie over de taken en bevoegdheden van de stadsdelen en de gemeenteraad hierover te rapporteren. Deze motie is aangenomen.

In een brief van toenmalig wethouder Van der Burg aan de gemeenteraad, daterende van 5 maart 2014, geeft hij aan dat bij de invoering van het nieuwe bestuurlijk stelsel bevoegdheden aan de bestuurscommissies zijn toegekend op basis van de Verordening op de bestuurscommissies.

In reactie op de hierboven genoemde motie stelt de toenmalige wethouder het volgende: “Daarbij worden specifiek voor dierenwelzijnsbeleid geen bevoegdheden en taken overgedragen aan de bestuurscommissies. Inzake vergunningen voor evenementen kan door de burgemeester (onder nader vast te stellen voorwaarden) mandaat worden verleend aan de voorzitters van de bestuurscommissies.”

De Partij voor de Dieren is bovenmatig geïnteresseerd in deze mandateringen, gezien hier ook evenementen met dieren onder vallen; zoals vergunningen voor circussen die gebruik maken van dieren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Wat zijn de voorwaarden voor mandatering van de bevoegdheid om vergunningen te verlenen voor evenementen?
2. Kan de brief zo worden geïnterpreteerd dat met het overgaan van de stadsdelen in bestuurscommissies, alle oude mandateringen inzake vergunningen voor evenementen zijn vervallen? Zo nee, kan de burgemeester dit toelichten?
3. Heeft de burgemeester reeds bestuurscommissies gemandateerd om vergunningen voor evenementen te verlenen? Zo ja aan welke bestuurscommissies, om wat voor een mandatering(en) gaat het, en voor wat voor soort evenementen? Zo nee, waarom niet?
4. Is de burgemeester voornemens bestuurscommissies te mandateren (of de mandatering(en) uit te breiden, afhankelijk antwoord vraag 3)? Zo ja, om welk type mandateringen gaat het, voor welk type evenementen, aan welke bestuurscommissies, en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 3 sep. 2014

1. Wat zijn de voorwaarden voor mandatering van de bevoegdheid om vergunningen te verlenen voor evenementen?

Antwoord:
In de wet- en regelgeving worden geen specifieke voorwaarden verbonden aan het mandaat inzake de bevoegdheid tot het verlenen van evenementenvergunningen. Vanzelfsprekend is degene aan wie het mandaat is verleend echter wel aan de algemene bepalingen uit de wet- en regelgeving gebonden. In dit geval zijn dat met name bepalingen uit de Gemeentewet en de APV. In de APV is bijvoorbeeld geregeld welke weigeringsgronden er voor een evenementenvergunning zijn en welke voorwaarden er aan de vergunning kunnen worden verbonden. Daarbij ligt de nadruk op aspecten als veiligheid, openbare orde, volksgezondheid en bescherming van het milieu. Verder geldt in het algemeen voor mandaat dat het overdragende bestuursorgaan voor de bevoegdheid verantwoordelijk blijft. Dit betekent dat het bestuursorgaan dat het mandaat verleent ook altijd de bevoegdheid houdt om deze zelf uit te oefenen en dat er instructies kunnen worden gegeven. In algemene zin maar ook in concrete situaties.

2. Kan de brief zo worden geïnterpreteerd dat met het overgaan van de stadsdelen in bestuurscommissies, alle oude mandateringen inzake vergunningen voor evenementen zijn vervallen? Zo nee, kan de burgemeester dit toelichten?

Antwoord:
Ja. Met ingang van 19 maart 2014 zijn de deelgemeenten van rechtswege opgeheven. Dit geldt ook voor alle organen die onderdeel uitmaakten van de deelgemeenten, dus ook de stadsdeelvoorzitter. Alle taken en bevoegdheden zijn daarmee weer teruggevallen aan de organen die oorspronkelijk bevoegd waren, in dit geval de burgemeester.

3. Heeft de burgemeester reeds bestuurscommissies gemandateerd om vergunningen voor evenementen te verlenen? Zo ja, aan welke bestuurscommissies, om wat voor een mandatering(en) gaat het en voor wat soort evenementen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag voor het verkrijgen van een evenementenvergunning is door de burgemeester gemandateerd aan de voorzitters van de bestuurscommissies. Zie onder Y.9 in het bevoegdhedenregister dat bij de verordening op de bestuurscommissies opgenomen is. Het mandaat is in algemene zin verleend en ziet in beginsel op alle aanvragen. Voor alle bevoegdheden die aan de bestuurscommissies zijn toegekend geldt echter de beperking dat hiervan slechts gebruik kan worden gemaakt voor zover dit plaatsvindt binnen de door de mandaatgevende bestuursorganen vastgestelde stedelijke kaders. Verder moet de bestuurscommissie het maandaatgevende bestuursorgaan bij het gebruik van de bevoegdheden betrekken indien sprake is van bestuurlijk of politiek gevoelige onderwerpen. Hieronder worden in elk geval onderwerpen verstaan waarbij:
· hoge afbreukrisico’s aanwezig zijn;
· stadsdeeloverstijgende belangen spelen;
· uniforme besluitvorming gewenst is;
· strategische belangen van het stadsbestuur in het geding zijn;
· expertise nodig is die op stadsdeelniveau niet goed is ontwikkeld.

Meer specifiek is ten aanzien van de evenementenvergunning in het bevoegdhedenregister aangegeven dat de criteria voor het evenementenbeleid zullen worden aangescherpt. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Het dierenwelzijnsbeleid wordt bij het aanscherpen van die criteria betrokken. In dat kader is wel van belang dat het op grond van landelijke wetgeving niet mogelijk is een evenementenvergunning in verband met dierenwelzijn te weigeren. De mogelijkheden om bij het verlenen van een vergunning rekening te houden met het dierenwelzijn zijn dus zeer beperkt. Denkbaar is echter wel dat als dat mogelijk is er in voorkomende gevallen de voorkeur wordt gegeven aan circussen zónder wilde dieren. Zoals in november 2012 bijvoorbeeld aan de stadsdeelvoorzitters kenbaar is gemaakt.

4. Is de burgemeester voornemens, bestuurscommissies te mandateren (of de mandatering(en) uit te breiden, afhankelijk van het de beantwoording van vraag 3)? Zo ja, om welk type mandateringen gaat het, voor welk type evenementen, aan welke bestuurscommissies en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, er is al een algemeen mandaat verleend. Zie het antwoord op vraag 3.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Interessant voor jou

Vragen inzake mogelijk faillissement van de Dierenambulance Amsterdam

Lees verder

Vervolgvragen inzake verdronken katten bij het bouwproject Twiske Zuid

Lees verder

    Word actief Doneer