Vragen inzake mili­eu­vrien­de­lijker vuurwerk tijdens evene­menten zoals Sail en Oud & Nieuw


Indiendatum: jul. 2015

Amsterdam, 7 juli 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Amsterdam kent jaarlijks een aantal evenementen waarbij georganiseerd vuurwerk wordt afgestoken. Vuurwerk veroorzaakt fijnstof en bevat zware metalen die in het milieu terechtkomen. Volgens het RIVM raakt de lucht in de Nieuwjaarsnacht ‘bezwangerd’ met roet, zwaveldioxide, stikstofoxiden en stofdeeltjes. De verontreinigde lucht is volgens hen ook ‘zeer bezwaarlijk’ voor astmapatiënten en baruim en strontium zijn giftige en zware metalen. De twee ton koper uit vuurwerk die het Nederlandse oppervlaktewater bereikt, staat garant voor drie procent van de totale koperbelasting.

Steden als Tilburg en Nijmegen proberen de vuurwerkshows zo milieuvriendelijk uit te voeren. Zo zal Nijmegen geen waterbommen afsteken en hebben zij gekozen voor vuurwerk met minder zware metalen. Sommige kleuren (groen en wit) zullen niet gebruikt worden.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1 Is het college op de hoogte van ontwikkelingen omtrent vuurwerk, zoals in Tilburg en Nijmegen?

2 Hoe beoordeelt het college het inkoop- en duurzaamheidsbeleid omtrent vuurwerkshows in Nijmegen en Tilburg?

3 Kan het college aangeven of er een duurzaamheidsbeleid en -doelstelling is bij georganiseerde vuurwerkshows, zoals bij o.a. Sail en/of Oud & Nieuw?

4 Kan het college aangeven wat dat beleid dan is, en hoe deze wordt toegepast bij de diverse georganiseerde vuurwerkshows?

5 Indien er nog geen duurzaamheidsbeleid op vuurwerk is in Amsterdam, kan het college toezeggen dat zij met de organisatie van o.a. Sail in contact wil treden om dit alsnog onder de aandacht te brengen?

6 Indien er nog geen duurzaamheidsbeleid op vuurwerk is, is het college bereid om hierop een beleid te formuleren?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 21 jun. 2016

1. Is het college op de hoogte van ontwikkelingen omtrent vuurwerk, zoals in Tilburg en Nijmegen?

Antwoord:
Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.

2. Hoe beoordeelt het college het inkoop- en duurzaamheidsbeleid omtrent vuurwerkshows in Nijmegen en Tilburg?
Antwoord:

Nijmegen
De gemeente Nijmegen hanteert algemene duurzaamheidsdoelen voor evenementen. Het duurzaamheidbeleid voor evenementen is nog in ontwikkeling en er zijn geen specifieke doelstellingen voor milieuvriendelijker vuurwerk
(Bron: Gemeente Nijmegen, beleidscoördinator evenementen).


De Stichting Vierdaagsefeesten organiseert het binnenstadevenement gedurende 7 dagen rondom de wandelmarsen van 4 dagen. De Stichting Vierdaagsefeesten heeft in de visie vastgelegd dat het evenement veilig en duurzaam moet zijn en heeft derhalve besloten dat de vuurwerkshow duurzamer moet zijn en de leverancier uitgedaagd om milieuvriendelijker vuurwerk te gebruiken en dit te (laten) ontwikkelen. Er is geen beleid dat specifiek is gericht op het gebruik van milieuvriendelijker vuurwerk voor de vuurwerkshow, echter deze actie past wel binnen het doel om een zo duurzaam mogelijk vierdaagse feest te organiseren.
(Bron: Directeur Stichting Vierdaagsefeesten).


Tilburg
De gemeenteraad van Tilburg heeft op 22 juni 2015 ingestemd met het voorstel van GroenLinks om tijdens de Tilburgse kermis 2016 een proef te doen met milieuvriendelijker vuurwerk, dat te evalueren en daarbij te betrekken of dit type vuurwerk voor alle gemeentelijke evenementen kan worden gebruikt. De ontwikkeling in Nijmegen heeft als voorbeeld gediend. Er is geen sprake van een specifiek beleid gericht op het gebruik van milieuvriendelijker vuurwerk voor de vuurwerkshow tijdens de Tilburgse kermis of andere evenementen. Er is dus nog geen ervaring met het gebruik van milieuvriendelijker vuurwerk in Tilburg.
(Bron: Gemeente Tilburg, Raadsstukken van 22 juni 2015, Raadsvoorstel Initiatiefvoorstel Duurzaam vuurwerk).


Ofschoon er zowel in Nijmegen en Tilburg geen sprake is van specifiek en uitgewerkt inkoop- en duurzaamheidsbeleid en de aandacht voor milieuvriendelijker vuurwerk wordt ingegeven vanuit de generieke doelstelling om een duurzaam evenement te organiseren, beoordelen wij de aandacht voor milieuvriendelijker vuurwerk als positief. Elke bijdrage die een evenement duurzamer kan maken en in dit specifieke geval de negatieve gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit kan verminderen is welkom.

3. Kan het college aangeven of er een duurzaamheidsbeleid en -doelstelling is bij georganiseerde vuurwerkshows, zoals bij onder andere Sail en/of Oud en Nieuw?


Antwoord:
Er is geen duurzaamheidsbeleid of -doelstelling specifiek gericht op de vuurwerkshows die plaatsvinden in Amsterdam.

4. Kan het college aangeven wat dat beleid dan is, en hoe deze wordt toegepast bij de diverse georganiseerde vuurwerkshows?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 3.

5. Indien er nog geen duurzaamheidsbeleid op vuurwerk is in Amsterdam, kan het college toezeggen dat zij met de organisatie van onder andere Sail in contact wil treden om dit alsnog onder de aandacht te brengen?

Antwoord:
Het college zal het gebruik van milieuvriendelijker vuurwerk ten behoeve van de vuurwerkevenementen die in Amsterdam plaatsvinden en de positieve invloed daarvan op de lokale luchtkwaliteit expliciet onder de aandacht brengen van de organisatoren zoals bijvoorbeeld de Stichting Sail ten behoeve van de editie 2020.


6. Indien er nog geen duurzaamheidsbeleid op vuurwerk is, is het college bereid om hierop een beleid te formuleren?

Antwoord:
Het evenementenbeleid van Amsterdam is herijkt, waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is geworden Dat biedt de mogelijkheid om bij toekomstige evenementen waarbij vuurwerk wordt gebruikt expliciet milieuvriendelijker vuurwerk te eisen.