Vragen inzake festivals de Oever­landen


Indiendatum: jun. 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake festivals De Oeverlanden

Amsterdam, 23 juni 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

In het Parool van zaterdag 20 juni was in het artikel ‘Doe het zelf: fiks een eigen festival’ te lezen hoe twee initiatiefnemers voornemens zijn om op 8 en 9 augustus in de Oeverlanden, bij De Nieuwe Meer, een festival te houden bestaande uit 60 minifestivals in partytenten. Vriendengroepen kunnen de partytenten vullen met hun eigen festivalidee. De initiatiefnemers voor het festival stellen: 'Het bier moet koud en het geluid moet goed, voor de rest mag het één grote bende worden.'

Natuurgebied De Oeverlanden is aangemerkt als Hoofdgroenstructuur met het groentype Ruigtenatuur/Struingebied http://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur/. De Structuurvisie vermeldt op p. 245 als beleidsintentie bij dit groentype: ‘Intensieve recreatievormen en recreatie die niet primair op de natuur is gericht, zijn niet toegestaan. Kleinschalige evenementen (bijvoorbeeld informatiemarkt). ‘Bezoekersdruk: laag.’ ‘Type beheer: extensief. Intensief toezicht en voorlichting door beheerders (natuurwachters).’

In het Draaiboek Evenementen staat:

4.1.1 Termijn
Op grond van artikel 2.11 lid 5 van de APV moet een aanvraag voor een evenement ten minste acht weken voor de datum van het evenement worden ingediend bij de stadsdeelvoorzitter of, bij stadsdeelgrensoverschrijdende en risico-evenementen, bij de burgemeester. De burgemeester kan van deze termijn afwijken, of voor bijzondere, periodiek terugkerende evenementen gelet op de benodigde voorbereidingstijd de uiterlijke datum afzonderlijk bepalen.

Om alle evenementen veilig te kunnen laten verlopen en de overlast voor de inwoners en bedrijven van Amsterdam zo beperkt mogelijk te houden, houden de politie en de gemeente een evenementenkalender bij. Om te voorkomen dat het aantal evenementen in een jaar te groot is om voldoende politie-inzet en inzet van andere hulpdiensten te garanderen, en te voorkomen dat er te weinig tijd is om een evenement goed voor te bereiden, heeft de burgemeester bepaald dat vergunningaanvragen voor grootschalige evenementen (meer dan 2000 bezoekers) uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar dat het evenement plaatsvindt, moeten zijn ingediend. Dit geldt zowel voor evenementen op de openbare weg als voor evenementen in gebouwen. Het is niet zo dat alle na 1 januari aangemelde evenementen worden afgewezen, maar er kan dan in principe geen bijstand uit andere politiedistricten worden verwacht.

4.1.2 Inhoud aanvraag
Een vergunningaanvraag wordt ingediend bij de voorzitter van het stadsdeel waar het evenement zal plaatsvinden (of bij de burgemeester als het een stadsdeel-overschrijdend- en/of risico-evenement is). In bijlage 3 is een aanvraagformulier opgenomen.

De aanvraag omvat in elk geval informatie over:
• de gegevens (NAW6) van de organisator;
• de locatie van het evenement;
• de aard en de doelstelling van het evenement;
• de begin- en de eindtijd;
• de activiteiten (levende en/of versterkte muziek, het schenken van zwakalcoholische dranken, gebruik van vuurwerk(!) etc.);
• het soort muziek, de geluidssterkte en de afstand tussen geluidsboxen en de dichtstbijzijnde woning;
• het verwachte aantal bezoekers;
• de te nemen veiligheidsmaatregelen (eventuele particuliere beveiliging en/of EHBO) en maatregelen ter voorkoming van calamiteiten;
• de plaatsing van objecten (bv. tenten, podia, tribunes etc, inclusief tekening);
• de sanitaire voorzieningen;
• de reiniging van het terrein;
• de gevolgen voor het verkeer (auto’s, fietsen, voetgangers, openbaar vervoer (haltes).

Als de aanvraag op een aantal punten niet concreet genoeg is, kan overleg plaatsvinden tussen de organisator, de gemeente en de hulpdiensten om de aanvraag op deze punten te bespreken. Soms kan de vergunningverlener bijvoorbeeld vanwege de omvang of risico’s van het evenement een mobiliteitsplan of een veiligheidsplan eisen. Het overleg resulteert in een definitieve aanvraag.

Voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag worden leges in rekening gebracht.

4.2 Beoordeling aanvraag
De burgemeester (of de stadsdeelvoorzitter in mandaat) controleert de aanvraag uiteraard op de in de vorige paragraaf genoemde punten. Daarnaast let hij op ervaringen in het verleden met het evenement, of met de organisatoren. Voorts houdt hij bij de beoordeling van de aanvraag rekening met de in artikel 2.11 lid 3 genoemde belangen:

a. de mate waarin door het evenement beslag wordt gelegd op de ruimte, de tijd en de hulpdiensten;
b. het aantal bezoekers dat wordt verwacht;
c. of de aard van het evenement zich verdraagt met het karakter of de bestemming van de locatie;
d. of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid, waaronder de brandveiligheid en het belang van het voorkomen van wanordelijkheden;
e. of er gevaar bestaat voor belemmeringen van het verkeer;
f. of er gevaar bestaat voor een onevenredige belasting van het woon- of leefklimaat in de omgeving van het evenement;
g. of er gevaar bestaat voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk aanzien van de stad, beschadiging van groenvoorzieningen of van voorzieningen voor het openbaar nut;
h. of de organisator voldoende waarborgen biedt of kan bieden voor een goed verloop van het evenement, gelet op de eerder vermelde belangen;
i. of de organisator voldoende waarborgen biedt om de schade aan het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.


Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is er een evenementenvergunning aangevraagd en verleend?
a. Zo ja, wanneer is deze aangevraagd?
b. Wat is het totale aantal bezoekers op het drukste moment? Wat is het totaal aantal verwachte bezoekers op de drukste dag?
c. Voor welke activiteiten is de vergunning aangevraagd?
d. Is er sprake van kaartverkoop?
e. Om welk soort muziek gaat het en wat is de (maximale) geluidssterkte?
f. Kan het college de tekening met daarop de plaatsing van de objecten overleggen?
g. Hoe is de reiniging van het terrein geregeld?
h. Zo nee, is de burgemeester afgeweken van de termijn van 8 weken? Wat is daar de reden voor? Indien de burgemeester niet is afgeweken van de termijn van 8 weken: betekent dit dat het festival geen doorgang kan vinden? Graag een toelichting.

2. De Oeverlanden hebben de beschermingsstatus Hoofdgroenstructuur en de beleidsintentie is dat intensieve recreatievormen en recreatie die niet primair op de natuur is gericht, niet zijn toegestaan. De bezoekersdruk moet laag worden gehouden. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag dient volgens het Draaiboek Evenementen de afweging te worden gemaakt of de aard van het evenement zich verdraagt met het karakter en de bestemming van de locatie. Kan het college beantwoorden in hoeverre dit festival zich laat rijmen met de aard van de locatie?

3. Alle inheemse vogelnesten en broedsels zijn beschermd door de Flora- en Faunawet. Vogelbescherming Nederland geeft aan: ‘In de Flora- en Faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen. Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar.’ ‘Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus.’

a. Is een inventarisatie gemaakt van aanwezige vogelnesten in de omgeving? Zo ja, welke soorten vogel(s)(nesten) zijn aangetroffen in de omgeving van het festival?
b. Is een ontheffing aangevraagd op de Flora- en Faunawet? Zo ja, kan het college deze bijvoegen? Is de ontheffing verleend? Zo niet, is het college op grond van de aanvraag van mening dat dit had moeten gebeuren?
c. Welke actie onderneemt het college in dit concrete geval om de verstoring van beschermde flora en fauna te voorkomen?

4. Zijn er nog meer vergunningaanvragen gedaan voor muziekevenementen/festivals in De Oeverlanden?
a. Zo ja, welke zijn verleend?
b. Wanneer vinden deze plaats?
c. Op welke manier houdt de gemeente Amsterdam toezicht op de flora en fauna in het gebied?
d. Welke rol hebben de in de Structuurvisie genoemde natuurwachten bij de beoordeling van evenementenaanvragen?
e. Heeft de gemeente ook vergunningen geweigerd voor De Oeverlanden? Zo voor welke evenementen en wanneer zouden deze plaatsvinden?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 18 feb. 2016

1. Is er een evenementenvergunning aangevraagd en verleend?
a. Zo ja, wanneer is deze aangevraagd?

Antwoord:
Ja, er is een aanvraag ingediend op 21 april 2015 voor een evenementenvergunning voor het evenement ‘Bandje Bandje Weekender’ op 8
en 9 augustus 2015. De vergunningsaanvraag is ingetrokken door de organisator op 28 juli 2015 vanwege tegenvallende kaartverkoop.


b. Wat is het totale aantal bezoekers op het drukste moment? Wat is het totaal aantal verwachte bezoekers op de drukste dag?
Antwoord:
Het maximumaantal bezoekers zou op beide dagen 1950 zijn.


c. Voor welke activiteiten is de vergunning aangevraagd?
Antwoord:
Aangevraagd is: Lifestyle-, food- en dance- en muziekevenement.


d. Is er sprake van kaartverkoop?
Antwoord:
Ja, er zouden kaarten verkocht worden.

e. Om welk soort muziek gaat het en wat is de (maximale) geluidssterkte?
Antwoord:
Het gaat om dancemuziek. Bij het bepalen van de maximale geluidssterkte zijn de in het Draaiboek Evenementen genoemde geluidsnormen uitgangspunt. Doorgaans wordt voor dit type evenementen een norm gehanteerd van 70-75 dB op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen. Over de in de evenementenvergunning op te nemen maximale geluidssterkte wordt advies gevraagd aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In casu heeft de Omgevingsdienst geadviseerd dat het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 15 meter van een podium niet meer bedragen dan 95 dB(A).Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op
15 meter van een podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 110 dB(C).

Het maximale verschil tussen de dB(A)- en de bijbehorende dB(C)-waarde mag niet groter zijn dan 15 dB, waarbij het equivalente geluidsniveau (LCeq) nooit boven de 110 dB(C) mag uitkomen. Onverlet de bovengenoemde geluidsnormen, mag het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op de gevels van woningen/woonboten niet meer bedragen dan 70 dB(A).


f. Kan het college de tekening met daarop de plaatsing van de objecten overleggen?
Antwoord:
Ja, zie bijlage 1: ‘Situatietekening evenement Bandje Bandje Weekender’.


g. Hoe is de reiniging van het terrein geregeld?
Antwoord:
De organisator schakelt voor de reiniging van het terrein een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf in. Voorafgaand aan en na afloop van het festival zal een schouw van het terrein worden gedaan, om te waarborgen dat het terrein vrij van afval wordt opgeleverd.


h. Zo nee, is de burgemeester afgeweken van de termijn van 8 weken? Wat is daar de reden voor? Indien de burgemeester niet is afgeweken van de termijn van 8 weken: betekent dit dat het festival geen doorgang kan vinden? Graag een toelichting.
Antwoord:
De aanvraag is ingediend op 21 april 2015. De aanvraag is derhalve ruim voor de gestelde termijn van 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend.

2. De Oeverlanden hebben de beschermingsstatus Hoofdgroenstructuur en de beleidsintentie is dat intensieve recreatievormen en recreatie die niet primair op de natuur is gericht, niet zijn toegestaan. De bezoekersdruk moet laag worden gehouden. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag dient volgens het Draaiboek Evenementen de afweging te worden gemaakt of de aard van het evenement zich verdraagt met het karakter en de bestemming van de locatie. Kan het college beantwoorden in hoeverre dit festival zich laat rijmen met de aard van de locatie?


Antwoord:
Op grond van artikel 2.43, sub c, van de APV, kan de evenementenvergunning geweigerd worden als het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden. Bij een vergelijkbaar evenement (zelfde gebied, bezoekersaantallen en organisator) op 23 en 24 mei 2015 is de volgende afweging op dit punt gemaakt: “Op 17 september 2014 heeft de bestuurscommissie van Stadsdeel Nieuw-West, naar aanleiding van de ervaringen met hetzelfde evenement in 2014 unaniem een motie (op initiatief van het CDA/Fraanje) aangenomen, die als strekking heeft om aan dance evenementen bij de Oeverlanden een maximum bezoekersaantal te verbinden van 2000. Het aangevraagde dance evenement is aangevraagd voor een bezoekersaantal van 1950 personen en voldoet daarmee aan voornoemde motie. Daarnaast bieden de ingediende plannen (afvalplan, veiligheidsplan, ecologisch rapport, verkeersplan en geluidsrapport) voldoende waarborgen voor een goed verloop van het evenement. Uit de motie, de conclusies van de
evaluatie van het evenement in 2014, de ingediende plannen en de daarover gegeven in- en externe adviezen is af te leiden dat het karakter en de bestemming van het terrein zich niet tegen vergunningverlening verzet”.


In de vergadering van het algemeen bestuur van Stadsdeel Nieuw-West van 20 mei 2015, heeft de portefeuillehouder toegezegd om de Burgemeester te adviseren om deze locatie niet langer op te nemen als evenementenlocatie in het nieuwe evenementenbeleid. Dit heeft echter voor de lopende aanvragen in 2015 geen gevolg. Die zullen als gebruikelijk worden getoetst en indien zich geen weigeringsgronden voordoen, worden vergund.


3. Alle inheemse vogelnesten en broedsels zijn beschermd door de Flora- en Faunawet. Vogelbescherming Nederland geeft aan: ‘In de Flora- en Faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen. Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar.’ ‘Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus.’
a. Is een inventarisatie gemaakt van aanwezige vogelnesten in de omgeving? Zo ja, welke soorten vogel(s)(nesten) zijn aangetroffen in de omgeving van het festival?

Antwoord:
Bij de aanvraag is een ecologisch rapport ingediend (bijlage 2 Bureau Waardenburg, d.d. 1 mei 2014). Aan het rapport liggen een oriënterend veldonderzoek en bronnenonderzoek ten grondslag. Bureau Waardenburg adviseert om een aantal mitigerende maatregelen te nemen ter bescherming van de flora en fauna en concludeert dat het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en Faunawet niet nodig is, indien de betreffende maatregelen worden genomen. Bij eerdere evenementen in De Oeverlanden is het nemen van de in het ecologisch rapport genoemde maatregelen als voorschrift aan de evenementenvergunning verbonden.


b. Is een ontheffing aangevraagd op de Flora- en Faunawet? Zo ja, kan het college deze bijvoegen? Is de ontheffing verleend? Zo niet, is het college op grond van de aanvraag van mening dat dit had moeten gebeuren?

Antwoord:
Nee, een ontheffing is nodig wanneer de activiteiten (zeker) tot verstoring leiden en het aanvragen van een ontheffing is niet verplicht op basis van vermoedens. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn: het dempen van een sloot waarin beschermde soorten leven en groeien. Het slopen van een gebouw waarin vleermuizen zitten. Het is de organisatie die verantwoordelijk is voor de eerbiediging van de verboden uit de Flora en faunawet. Het bevoegd gezag berust bij de minister van Economische Zaken Het uitvoeringsorgaan belast met toezicht en handhaving is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wel wordt in de evenementenvergunningen die in Amsterdam worden verleend, in de regel op de verboden van de Flora- en faunawet gewezen en wordt de vergunninghouder aangeraden met betrekking tot het evenement in overeenstemming daarmee te handelen.

c. Welke actie onderneemt het college in dit concrete geval om de verstoring van beschermde flora en fauna te voorkomen?
Antwoord:
In de evenementenvergunning die door de Burgemeester wordt verleend, wordt gewezen op het bestaan van de Flora- en faunawet en de
verantwoordelijkheid van de organisator wordt hierin benoemd. Het inpassen van een festival gebeurt niet dan nadat uitvoerig vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen en diensten, waartoe ook de beheerder van het terrein behoort. De beheerder van een terrein beschikt over het algemeen over een goede, actuele en specifieke kennis over het gebied en de daar aanwezige soorten zodat de organisatie daarop gewezen kan worden. De in het ecologisch rapport genoemde mitigerende maatregelen zullen als voorschrift aan de evenementenvergunning worden verbonden.

4. Zijn er nog meer vergunningaanvragen gedaan voor muziekevenementen/festivals in De Oeverlanden?
a. Zo ja, welke zijn verleend?
b. Wanneer vinden deze plaats?

Antwoord:
Voor dit deel van recreatiegebied de Oeverlanden zijn geen andere aanvragen evenementenvergunning ingediend. Voor een ander deel van recreatiegebied de Oeverlanden zijn twee aanvragen voor evenementen ingediend:
1) The Social Garden.
Ingediend op 7 mei 2015. Heeft plaatsgevonden op 11 juli 2015 van 12:00 tot 23:00. Totaal aantal bezoekers: 1999.
2) Jazz at the Lake (ingetrokken).


c. Op welke manier houdt de gemeente Amsterdam toezicht op de flora en fauna in het gebied?
Antwoord:
Het bevoegd gezag berust bij de minister van Economische Zaken. Het uitvoeringsorgaan belast met toezicht en handhaving is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie verder ook de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Van Lammeren van 20 mei 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 785) (zie in bijlage 3 het antwoord op vraag 7).

d. Welke rol hebben de in de Structuurvisie genoemde natuurwachten bij de beoordeling van evenementenaanvragen?
Antwoord:
In de Structuurvisie staat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Een aanvraag evenementenvergunning wordt getoetst aan de APV (m.n. openbare orde en veiligheid). Ruimtelijke afwegingen kunnen slechts beperkt worden meegewogen, hiervoor geldt een ander wettelijk kader. Op grond van artikel 2.43, sub c APV dien ik wel af te wegen of het evenement zich verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden. Zie de beantwoording van vraag 2 voor de wijze waarop deze afweging bij een vergelijkbaar evenement op deze locatie is gemaakt.

e. Heeft de gemeente ook vergunningen geweigerd voor De Oeverlanden? Zo voor welke evenementen en wanneer zouden deze plaatsvinden?
Antwoord:
In 2014 en 2015 zijn er geen aanvragen voor een evenementenvergunning voor de Oeverlanden geweigerd.

Interessant voor jou

Vragen inzake het instellen van een zomerrooster door de Dierenambulance

Lees verder

Vragen inzake milieuvriendelijker vuurwerk tijdens evenementen zoals Sail en Oud & Nieuw

Lees verder

    Word actief Doneer