Schrif­te­lijke vragen inzake hotel­lodges op eilanden bij Sloterplas


Indiendatum: jul. 2015

Amsterdam, 20 juli 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Op de website van het Parool verscheen 19 juli het bericht dat Gemeente Amsterdam 2,5 miljoen euro investeert om van de Sloterplas een populair stadsmeer te maken.[i] Inmiddels is er al begonnen met het vergroten van het strand. Buurtbewoners weten de plas al jaren te vinden, er komt eind juli een buurtcamping, in augustus is er het Lovelandfestival, in september is er het West Beach filmfestival en in mei en juni waren er al The Color Run en Mystic Garden. De gemeente wil echter nog meer bezoekers naar de Sloterplas trekken om de drukte te spreiden.

In het artikel is onder meer te lezen dat Hotel Buiten voornemens is om “ecologische hutten” neer te zetten waarin mensen kunnen overnachten. De uitbater van het hotel zegt te hopen dat de gemeente de eilandjes in de Sloterplas toegankelijk maakt zodat ook daar overnacht kan worden. Bij hopen blijft het echter niet, want er loopt al een crowdfundactie om een café te bouwen dat de spil zal gaan worden van het project.[ii]

De eilanden zijn nu beperkt toegankelijk en vormen daarmee een rustige broedplek voor veel vogels. Dit jaar wist onder andere een paartje lepelaars de plek te vinden om te broeden en op één van de beoogde eilanden zijn twee jaarrond beschermde haviksnesten aanwezig die al enkele jaren worden gebruikt door een paartje haviken.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het college bevestigen dat er al een crowdfunding is gestart om een nieuw café te bouwen voor Hotel Buiten, dat de spil zal gaan worden van het project waarbij hotellodges op de eilanden bij de Sloterplas gebouwd worden?
a. Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot het feit dat de eilanden op dit moment niet toegankelijk zijn?

2. Kan het college aangeven of er al onderhandelingen zijn gestart om de eilanden in de Sloterplas toegankelijk te maken voor dit project?
a. Zo ja, hoe verhoudt het “ecologisch” zijn van de te bouwen lodges zich tot het laten overnachten van toeristen op eilanden die tot nu toe een rustige plek waren voor vogels om te broeden en waar zich jaarrond beschermde nesten bevinden?

3. Wordt er van het uitgetrokken bedrag van 2,5 miljoen euro om de Sloterplas aantrekkelijker te maken, ook geld geïnvesteerd in groen en een gezonde natuur bij de Sloterplas?
a. Zo ja, hoeveel?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[i] http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/4103741/2015/07/19/De-vaak-vergeten-Sloterplas-moet-een-populair-stadsmeer-worden.dhtml

[ii] http://www.dewestkrant.nl/index.php/hotel-buiten-zoekt-investeerders/

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 27 nov. 2015

1. Kan het college bevestigen dat er al een crowdfunding is gestart om een nieuw café te bouwen voor Hotel Buiten, dat de spil zal gaan worden van het project waarbij hotellodges op de eilanden bij de Sloterplas gebouwd worden?
Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot het feit dat de eilanden op dit moment niet toegankelijk zijn?

Antwoord:
Het klopt dat Stichting Hotel Buiten een crowdfundingscampagne is gestart ten behoeve van een permanente vestiging van het café. Dit betreft een initiatief van een particuliere stichting. Deze stichting heeft de wens om uiteindelijk een hotel te worden met slaapmogelijkheden op twee eilanden in de Sloterplas, waarbij zij een nieuwe verbinding tussen deze eilanden en land nastreeft. De twee eilanden zijn momenteel onderdeel van de exploitatie van het Sloterparkbad. De eilanden betreffen gemeentegrond en zijn al jaar en dag beperkt toegankelijk voor bezoeker van het zwembad.

2. Kan het college aangeven of er al onderhandelingen zijn gestart om de eilanden in de Sloterplas toegankelijk te maken voor dit project?
Zo ja, hoe verhoudt het “ecologisch” zijn van de te bouwen lodges zich tot het laten overnachten van toeristen op eilanden die tot nu toe een rustige plek waren voor vogels om te broeden en waar zich jaarrond beschermde nesten bevinden?

Antwoord:
Nee, er zijn geen onderhandelingen gestart over de toegankelijkheid van de twee eilanden waarop het initiatief van Stichting Hotel Buiten betrekking heeft. Wel is er recentelijk een concept aanvraag gedaan voor een vergunning voor lodges op de eilanden. Aan de hand hiervan zijn kritische aandachtspunten meegegeven voor een concretere uitwerking van de plannen. Onder andere op de onderdelen openbaarheid/ontsluiting, parkeren, financiële haalbaarheid en ecologie/landschap. Het gaat hier immers om een locatie die onderdeel uitmaakt van de Hoofdgroen-structuur. In het kader van de uiteindelijke ruimtelijke procedure zal een afweging plaatsvinden op inpasbaarheid c.q. wenselijkheid van een dergelijk initiatief op deze locatie. Een natuurtoets in het kader van de Flora- en faunawetgeving maakt hier onderdeel van uit. Daaruit zal ook blijken in hoeverre (ecologische) lodges zich verhouden tot de aanwezige flora en fauna.

3. Wordt er van het uitgetrokken bedrag van 2,5 miljoen euro om de Sloterplas aantrekkelijker te maken, ook geld geïnvesteerd in groen en een gezonde natuur bij de Sloterplas? Zo ja, hoeveel?

Antwoord:
De 2,5 miljoen die in de voorjaarsnota vrij is gemaakt voor de Sloterplas is bedoeld om deze versneld te ontwikkelen tot een recreatiegebied voor alle Amsterdammers. Door een aantal maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, groen en varen te nemen ontstaat versneld een goede voedingsbodem voor initiateven van derden, wordt bijgedragen aan spreiding van de recreatieve druk en neemt de beleving en het gebruik van water toe. Aan welke maatregelen het geld precies besteed gaat worden en volgens welke verdeelsleutel moet nog nader worden bepaald. De raad is hierover door wethouder Kock nader geïnformeerd via de brief van 21 september 2015.

Interessant voor jou

Vragen inzake milieuvriendelijker vuurwerk tijdens evenementen zoals Sail en Oud & Nieuw

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake exploitatie dot Amsterdam topleveldomein

Lees verder

    Word actief Doneer