Vragen inzake illegale konij­nen­jacht


Indiendatum: dec. 2015

Amsterdam, 18-12-2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Op de website Munchies.vice.com verscheen op 17 december de trailer van de film ‘De Nieuwe Jagers’[i], vergezeld van het volgende bericht:

“Aanstaande zondag gaat de documentaire De Nieuwe Jagers op MUNCHIES in première. […] Ook ging hij mee met Max, een student die graag vlees eet maar het liever niet in de supermarkt haalt. Over een opleiding en vergunning heeft hij niet nagedacht: aan de rand van de stad zijn konijnen genoeg.”
In het persbericht dat is rondgestuurd staat het volgende:
“In tegenstelling tot de andere personages uit de film heeft hij geen cursus gevolgd en houdt hij geen rekening met het jachtseizoen. Zo jaagt hij bijvoorbeeld op konijnen naast Amsterdam Sloterdijk.”
En deze quote van student Max:
““[…] Het voelt voor mij veel beter om een konijn te eten dat ik zelf heb geschoten, dan dat ik vlees uit de supermarkt eet waar ik niets vanaf weet,” vertelt Max.”
Uit deze quote kan opgemaakt worden dat de student de konijnen met een geweer schiet.

Volgens de berichtgeving op de website beschikt deze student noch over een jachtakte, noch over een jachtdiploma en wellicht ook niet over een wapenvergunning. Deze zaken zijn verplicht om op konijnen te mogen jagen, en ook dan is de konijnenjacht aan regelgeving en seizoen verbonden. Bovendien wordt op Amsterdams grondgebied geen plezierjacht toegestaan. Daarbij is het gebied bij station Amsterdam Sloterdijk binnen de bebouwde kom, waar het verboden is te schieten. Dit maakt de gefilmde en te vertonen bezigheden illegaal en dus stroperij.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college op de hoogte van de film “De Nieuwe Jagers”?
2. Is het college op de hoogte van het feit dat deze film illegale praktijken op Amsterdams grondgebied vertoont?
Verwacht het college dat het laten vertonen van deze beelden andere mensen zal inspireren om ook illegaal jacht te maken op konijnen?
a. Zo ja, wat gaat het college eraan doen om dit te voorkomen?
b. Zo nee, waarom niet?
3. Is er proces verbaal opgemaakt van deze overtredingen van de Flora- en faunawet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en door wie?
4. Gaat het college ervoor zorg dragen dat er proces verbaal zal worden opgemaakt?
5. Welke maatregelen is het college van plan te nemen om deze vorm van stroperij in Amsterdam hard aan te pakken?
6. Deelt dit college de mening dat er te weinig toezicht is in het buitengebied? Ziet dit college aanleiding en mogelijkheden om toezicht en handhaving te (laten) intensiveren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[i] http://munchies.vice.com/nl/videos/trailer-munchies-presenteert-de-nieuwe-jagers

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 18 dec. 2015

1. Is het college op de hoogte van de film “De Nieuwe Jagers”?
Antwoord:
Ja.


2. Is het college op de hoogte van het feit dat deze film illegale praktijken op Amsterdams grondgebied vertoont?
Antwoord:
Ja.


3. Verwacht het college dat het laten vertonen van deze beelden andere mensen zal inspireren om ook illegaal jacht te maken op konijnen?
a. Zo ja, wat gaat het college eraan doen om dit te voorkomen?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Uit de documentaire kan geconcludeerd worden dat jagen een degelijke opleiding en kundigheid vereist. De wijze waarop het illegaal jagen nabij Sloterdijk in beeld wordt gebracht is weinig inspirerend; men lijkt zichtbaar te handelen zonder interesse voor regelgeving; kennis van zaken en vaardigheden. Dit wordt onder andere geïllustreerd door het beeld waarin een aangeschoten konijn lijdend
in beeld wordt gebracht.


4. Is er proces-verbaal opgemaakt van deze overtredingen van de Flora- en faunawet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en door wie?
Antwoord:
Ja, door de politie is proces-verbaal opgemaakt. Op vrijdag 12 maart is er nog een verdachte gehoord en daarna wordt het dossier ingezonden naar het Openbaar Ministerie.


5. Gaat het college ervoor zorgdragen dat er proces-verbaal zal worden opgemaakt?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4: er is al proces-verbaal opgemaakt.

6. Welke maatregelen is het college van plan te nemen om deze vorm van stroperij in Amsterdam hard aan te pakken?
Antwoord:
Zoals bovenstaande casus laat zien, worden meldingen opgevolgd. Onlangs hebben de politie en de provincie om tafel gezeten om over de problematiek te spreken. Voor de provincie als bevoegd gezag is deze casus geen aanleiding om intensiever in Westpoort te handhaven, maar als toezichthouders van de provincie aanwezig zijn, is men alert op signalen.

7. Deelt dit college de mening dat er te weinig toezicht is in het buitengebied? Ziet dit college aanleiding en mogelijkheden om toezicht en handhaving te (laten) intensiveren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Amsterdam heeft weinig buitengebieden. Met name niet-gemeentelijke organisaties, zoals de provincie, hebben op het gebied van de Flora- en Faunawet bevoegdheden in 'het buitengebied'. Ook de politie heeft hier bevoegdheden. Als het specifiek om illegaal stropen gaat, is er een beperkt aantal gemeentelijke handhavers dat de bevoegdheid heeft hierop te handhaven. De precieze omvang van de problematiek is onbekend. Het college ziet echter op dit moment geen aanleiding en mogelijkheden tot uitbreiding van de capaciteit.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake een vuurwerkverbod voor particulieren bij professionele vuurwerkshows

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake mogelijke veranderingen bij de Dierenambulance

Lees verder

    Word actief Doneer