Schrif­te­lijke vragen inzake mogelijke veran­de­ringen bij de Dieren­am­bu­lance


Indiendatum: jan. 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders

De Dierenambulance heeft al langere tijd financiële problemen en is aanzienlijk gekort op haar subsidie. Afgelopen jaren werd er al gevreesd voor een faillissement. De Dierenambulance voert onder andere wettelijke taken voor de gemeente uit, zoals het verwijderen van kadavers en het vervoeren van zwerfdieren. Nadat bekend werd dat er een mogelijke fusie met het Dierenopvangcentrum Amsterdam zat aan te komen ontstonden er grote zorgen bij medewerkers van de Dierenambulance[1]. Bij een fusie zou de Dierenambulance moeten verhuizen naar Nieuw-West. Dit zou slecht zou zijn voor de reistijd en het aantal dieren dat geholpen kan worden. Een week later werd bekend gemaakt dat de fusie van het Dierenopvangcentrum Amsterdam met de Stichting Dierenambulance van de baan is[2].

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Heeft de wethouder Dierenwelzijn al een gesprek gehad met de Dierenambulance, zoals toegezegd in de commissie WB d.d. 13 januari 2016? Zo ja, wat is er uit dit gesprek gekomen? Zo nee, wanneer vindt dit gesprek plaats en wat is de inzet van de wethouder voor dit gesprek?

2. Is er al bekend of de Dierenambulance op haar huidige locatie gevestigd zal blijven?

3. Wat betekenen de huidige problemen voor de 24uurs-dierennoodhulpketen? Kan de wethouder garanderen dat de 24uurs-dierennoodhulpketen gegarandeerd blijft?

4. Deelt het college de mening dat voorkomen moet worden dat de bereikbaarheid van de Dierenambulance en hiermee de hulp aan dieren zal verslechteren? Is het college bereid de subsidiekorting terug te draaien wanneer de Dierenambulance, door financiële redenen, genoodzaakt blijkt te zijn het huidige kwaliteitsniveau los te laten?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.at5.nl/artikelen/151652/zorgen_om_mogelijke_fusie_dierenambulance_en_dierenopvangcentrum_amsterdam

[2] http://www.at5.nl/artikelen/151819/fusie_dierenopvang_en_dierenambulance_van_de_baan

Indiendatum: jan. 2016
Antwoorddatum: 16 feb. 2016

1. Heeft de wethouder Dierenwelzijn al een gesprek gehad met de Dierenambulance, zoals toegezegd in de vergadering van de raadscommissie voor Bouwen, Wonen, Wijkaanpak en Dierenwelzijn op13 januari 2016? Zo ja, wat is er uit dit gesprek gekomen? Zo nee, wanneer vindt dit gesprek plaats en wat is de inzet van de wethouder voor dit gesprek?

Antwoord: Het gesprek met de Dierenambulance heeft 21 januari 2016 plaatsgevonden. In het gesprek is dieper ingegaan op de minimahulp aan huisdieren, de financiële positie van de Dierenambulance, en op de fusiebesprekingen tussen de Dierenambulance en de Dierenopvangcentrum Amsterdam.

2. Is er al bekend of de Dierenambulance op haar huidige locatie gevestigd zal blijven?

Antwoord: De directeur van de Dierenambulance heeft aangegeven dat de Dierenambulance Amsterdam (gevestigd in Watergraafsmeer) en Dierenopvangcentrum Amsterdam (gevestigd in Osdorp) het afgelopen half jaar intensief met elkaar hebben gesproken over de kansen en mogelijkheden om tot nauwe samenwerking te komen. Beide partijen zouden elkaar goed kunnen aanvullen in dienstverlening. De directeur heeft aangegeven dat een belangrijk onderwerp van gesprek tussen de partijen was om alle activiteiten te concentreren bij Dierenopvang-centrum Amsterdam. In goed overleg tussen de Raad van Toezicht van de Dierenambulance en van Dierenopvangcentrum Amsterdam is besloten om het fusietraject te beëindigen. Belangrijke redenen voor de Raad van Toezicht van de Dierenambulance om niet te fuseren waren de slechtere bereikbaarheid van Dierenopvangcentrum Amsterdam (vooral) in de spitsuren, en de wens gevestigd te blijven in het huidige pand. Daarmee wordt door de Dierenambulance tegemoet gekomen aan de bezwaren van de vaste medewerkers en vrijwilligers van de Dierenambulance die vooral opzagen tegen een verhuizing naar Osdorp.

3. Wat betekenen de huidige problemen voor de 24uurs-dierennoodhulpketen? Kan het college garanderen dat de 24uurs-dierennoodhulpketen gegarandeerd
blijft?

Antwoord: De directeur van de Dierenambulance heeft aangegeven dat de 24uurs -inzetbaarheid nooit in gevaar is geweest en ook gehandhaafd zal blijven.

4. Deelt het college de mening dat voorkomen moet worden dat de bereikbaarheid van de Dierenambulance en hiermee de hulp aan dieren zal verslechteren? Is het college bereid de subsidiekorting terug te draaien wanneer de Dierenambulance, door financiële redenen, genoodzaakt blijkt te zijn het huidige kwaliteitsniveau los te laten?

Antwoord: De Raad van Toezicht van de Dierenambulance heeft besloten de fusiegespreken te beëindigen en gevestigd te blijven in het huidige pand. De bereikbaarheid en daarmee de hulp aan dieren zal dan ook niet verslechteren. De directeur van de Dierenambulance geeft aan zich hierover geen zorgen te maken, voor 2016 een positief bedrijfsresultaat te verwachten, en dat er geen ontslagen meer nodig zijn om de begroting op orde te krijgen. Hij gaf aan dat er een kern overblijft van ongeveer 10 vaste medewerkers, met daaromheen zo’n 100 regelmatig inzetbare vrijwilligers. Voor het college is er daarmee geen aanleiding de subsidie aan de Dierenambulance aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake illegale konijnenjacht

Lees verder

Schriftelijk vragen inzake de stijging van het aantal vogelbotsingen door het hoge voedselaanbod bij Schiphol

Lees verder

    Word actief Doneer