Vervolg­vragen inzake onthef­fingen voor afschot in de gemeente Amsterdam


Indiendatum: jan. 2015

Schriftelijke vervolgvragen van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake ontheffingen voor afschot in de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 6 januari 2015

Aan de gemeenteraad

Op 5 december heeft de Partij voor de Dieren-fractie antwoorden ontvangen op schriftelijke vragen van 23 oktober 2014 inzake ontheffingen voor afschot in de gemeente Amsterdam.

De fractie had deze vragen gesteld naar aanleiding van ontvangen berichten van Amsterdammers die ’s nachts meerdere dagen het geluid van geweerschoten hebben gehoord in het Amsterdamse Bos.

De beantwoording geeft voor de fractie aanleiding tot het stellen van de volgende aanvullende vragen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. In de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren van 23 oktober 2014 geeft het college op de vraag ‘Hoeveel overtredingen hebben er de afgelopen drie jaar per jaar plaatsgevonden en kan het college de aard van de overtredingen toelichten?’ het volgende antwoord: ‘Binnen de politie-eenheid Amsterdam-Amstelland (Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn) zijn vanaf 2010 géén overtredingen van de jachtwet geconstateerd. Vanaf 2010 zijn enkele keren dode/gewonde dieren aangetroffen, maar niet in relatie tot het Amsterdamse Bos. Enkele keren zijn er meldingen binnengekomen over stroperij, maar niet in relatie tot het Amsterdamse Bos.’
In de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren van 13 juli 2011 antwoordde het toenmalige college op dezelfde vraag: ‘Van alle in 2010 verstrekte wapenvergunningen inclusief de jachtakten is in Amsterdam-Amstelland in één geval een vergunning ingetrokken wegens twijfels over de psychische geschiktheid en zijn zeven vergunningen ingetrokken wegens criminele activiteiten.’

a. Hoe verhoudt het antwoord op de vraag van 23 oktober 2014 zich tot het antwoord op de vraag van 13 juli 2011 en wat de bron van de antwoorden is?
b. Kan het college toelichten welke dieren dood en/of gewond zijn aangetroffen, op welke locatie (in heel Amsterdam) en wanneer? Wat is de bron van deze gegevens?
c. In het geval van dode dieren, kan hierbij worden toegelicht of duidelijk is dat deze door een mens om het leven zijn gebracht? Wat is de bron van deze gegevens?
d. Kan het college een overzicht geven van de meldingen die zijn binnengekomen over stroperij (in heel Amsterdam)? Zijn deze meldingen door de politie of (een) andere controlerende instantie(s)onderzocht? Zo ja, door welke instantie(s) en wat was de uitkomst van deze onderzoeken? Om hoeveel dieren ging het, welke diersoort(en), en waar werden deze aangetroffen? Zijn de daders opgespoord? Graag ook de bron van de antwoorden vermelden.

2. Het college stelt in de beantwoording van vragen van de Partij voor de Dieren van 23 oktober: ‘Over ‘afschot’ in het Amsterdamse Bos is het College niets bekend. Wel is het College bekend met een melding van burger die op zaterdag 18 oktober, omstreeks 00.30 uur schoten of knallen had gehoord uit de richting van het Amsterdamse Bos. Volgens haar was dit vaker te horen en daarom heeft zij de politie gebeld op het centrale meldingsnummer (0900-8844). In het Amsterdamse Bos wordt echter overeenkomstig het gemeentelijk beleid niet gejaagd. Als er dieren geschoten worden gebeurt dit illegaal en is strafbaar (stroperij).' Kan het college aangeven welke actie er is ondernomen op de melding die de politie op 18 oktober heeft ontvangen? Door wie? Graag ook de bron van de antwoorden vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 5 jun. 2016

Download hier de beantwoording op de aanvullende schriftelijke vragen inzake ontheffingen voor afschot in de gemeente Amsterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake het voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit

Lees verder

Vragen inzake de effecten van de nieuwe zeesluis van IJmuiden op de luchtkwaliteit in Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer