Vragen inzake het dumpen van kippen


Indiendatum: nov. 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het dumpen van kippen

Amsterdam, 18-11-2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In de Metro van 18 november 2015[i] wordt de noodklok geluid over de snel toenemende dump van kippen in Amsterdamse stadsparken. Nu ook het tuinieren op daken is ontdekt door hippe stadsboeren vrezen dierenbeschermingsorganisaties voor nog meer gedumpte kippen de komende jaren. Onlangs werden al twee losgelaten kippen in het Rembrandtpark door honden verscheurd. Gehouden kippen kunnen zichzelf maar moeilijk redden als ze plotseling worden uitgezet.
In het artikel wordt aangegeven dat de dieren makkelijk gedumpt worden als de hobby over is of de woongemeenschap of VVE een einde maakt aan het gezamenlijk tuinieren. De Dierenbescherming maakt zich daarbij zorgen om het welzijn van de kippen die gehouden worden door stadsboeren, omdat men vaak niet stil staat bij de huisvestingseisen en welzijnsbehoeften van deze dieren. Als de dieren ziek worden komen er bovendien nog dierenartskosten bij, terwijl bijvoorbeeld een bedrijf als Kipster[ii] op haar website stelt dat kippen weinig vragen en zelfs als slogan “kippen houden is een eitje” voert.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het college bevestigen dat er een toename is van het aantal gedumpte kippen in de stad?
a. Zo ja, hoe groot is deze toename ten opzichte van voorgaande jaren?
b. Om hoeveel gedumpte kippen gaat het in 2015?
2. Hoe beoordeelt het college het dumpen van kippen?
a. Op welke manier stimuleert de gemeente het houden van kippen in het kader van stadslandbouw[iii]?
3. Welke maatregelen neemt het college om het dumpen van kippen tegen te gaan?
a. Is het college bereid om preventieve maatregelen te nemen door bijvoorbeeld voorlichting te geven, zodat mensen wat het houden van kippen inhoudt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen?
b. Is het college bereid om maatregelen nemen om te voorkomen dat ongewenste kippen op straat terecht komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen?
4. Welke maatregelen neemt het college om het welzijn van gehouden kippen, die vaak in kleine rennen gehouden worden, te waarborgen?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[i] http://www.metronieuws.nl/binnenland/amsterdam/2015/11/steeds-meer-kippen-gedumpt-in-amsterdamse-straten

[ii] http://www.kipster.nl/

[iii] https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-amsterdam/stadslandbouw/

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 19 nov. 2015

1. Kan het college bevestigen dat er een toename is van het aantal gedumpte kippen in de stad?

a. Zo ja, hoe groot is deze toename ten opzichte van voorgaande jaren?

b. Om hoeveel gedumpte kippen gaat het in 2015?

Antwoord: Voor het vangen van gedumpte kippen in de openbare ruimte wordt Duurzaam Fauna Advies ingeschakeld. Duurzaam Fauna Advies constateert dat het aantal gedumpte kippen in de openbare ruimte sinds drie jaar geleden ongeveer is verdubbeld. Naar schatting betrof het voor 2013 nog zo’n 30 à 40 kippen, in 2013 en 2014 zo’n 40 à 50 kippen, en tot nu toe in 2015 zo’n 60 à 70 kippen. Daarnaast worden er ook kippen gedumpt bij de kinderboerderijen. Volgens Duurzaam Fauna Advies gaat het daarbij mogelijk om evenveel kippen als er in de openbare ruimte worden gedumpt.

2. Hoe beoordeelt het college het dumpen van kippen?

a. Op welke manier stimuleert de gemeente het houden van kippen in het kader van stadslandbouw?

Antwoord: Op basis van de Wet Dieren artikel 2.1. is het verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. In het Besluit Houders van Dieren wordt in artikel 3.1 lid a als verboden gedraging aangegeven het zich ontdoen van een dier. Het college wil benadrukken dat dumpen van dieren daarmee wettelijk is verboden. De gemeente stimuleert stadslandbouw. Stadslandbouw gaat primair over het verbouwen van groenten en fruit, maar ook het verantwoord houden van kippen kan daar onderdeel van zijn. Het houden van dieren in het kader van stadslandbouw brengt verplichtingen met zich mee ten aanzien van dierenwelzijn. Voorafgaand aan de aanschaf dient rekening te worden gehouden met de omstandigheden waaronder de dieren zullen worden gehouden. Tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven wordt op basis van de Wet Dieren artikel 1.3 in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van dorst, honger en onjuiste voeding; fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwonding en ziektes; angst en chronische stress; en beperking van hun natuurlijk gedrag; voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

3. Welke maatregelen neemt het college om het dumpen van kippen tegen te gaan?

a. Is het college bereid om preventieve maatregelen te nemen door bijvoorbeeld voorlichting te geven, zodat mensen wat het houden van kippen inhoudt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen?

b. Is het college bereid om maatregelen nemen om te voorkomen dat ongewenste kippen op straat terecht komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen?

Antwoord: De belangrijkste maatregel die het college al sinds jaar en dag neemt is het snel wegvangen van gedumpte kippen door Duurzaam Fauna Advies die de kippen weer aan een onderkomen helpt. Dit voorkomt dat op bekende dumplocaties nieuwe dumpingen plaatsvinden en voorkomt dierenleed omdat losgelaten kippen kunnen worden aangereden of door andere dieren worden aangevallen. In het kader van de Agenda Dieren zal onder meer voorlichting worden gegeven over het houden van dieren. Op welke manier afstand van een dier gedaan kan worden als men daar onverhoopt niet meer zelf voor kan of wil zorgen maakt daar onderdeel van uit. Het college is van mening dat aanschaf van dieren de verplichting met zich meebrengt goed voor de dieren te zorgen en deze niet te dumpen. Met name de aanschaf van hanen geeft problemen, in een stedelijke omgeving leidt dit vaak tot klachten over geluidoverlast, waardoor ze moeilijk herplaatst kunnen worden. Het college zoekt samen met Duurzaam Fauna Advies naar opvanglocatie(s) waar mensen tegen betaling van afstandskosten kippen naar toe kunnen brengen waarvan men afstand wil doen.

4. Welke maatregelen neemt het college om het welzijn van gehouden kippen, die vaak in kleine rennen gehouden worden, te waarborgen?

Antwoord: In het Besluit Houders van Dieren worden diverse wettelijke eisen gesteld indien men meer dan 350 legkippen of 500 vleeskuikens houdt. Er zijn geen nadere wettelijke eisen inzake het minimaal te hanteren oppervlak voor het hobbymatig houden van kippen. Het advies van Duurzaam Fauna Advies is om voor kippen die in gesloten hokken worden gehouden rekening te houden met minimaal 2 m2 per kip. Dit zal in de voorlichting over het houden van kippen worden meegenomen. Indien men dierenleed vermoedt kan dit worden gemeld via telefoonnummer 144.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen inzake het gebruik van het kankerverwekkende glyfosaat (Roundup) op sportvelden

Lees verder

Vragen inzake onderzoek waaruit blijkt dat vissen veel gevoeliger zijn dan aangenomen werd

Lees verder

    Word actief Doneer