Vragen inzake het aanleggen van kunstgras onder de ringweg in Westpoort


Indiendatum: apr. 2015

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 27 november 2014 inzake het aanleggen van kunstgras wegens watertekort op de groenstroken onder de ringweg in Westpoort.

Aan de gemeenteraad

Inleiding door vragensteller.

Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelt, onderhoudt en beheert de openbare ruimte, de openbare infrastructuur en het openbaar groen in Westpoort. Zo ook de groenstroken die recht onder de ringweg A5 door lopen. Onlangs heeft de Partij voor de Dieren kennisgenomen van het feit dat er onvoldoende water bij deze groenstroken terechtkomt en dat het daarom moeilijk blijkt om de groenstroken groen te houden. De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat het Havenbedrijf om deze redenen momenteel in overweging is om de stroken te bedekken met kunstgras.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 27 november 2014, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Klopt het dat het Havenbedrijf overweegt om de stroken te bedekken met kunstgras? Zo ja, wat zijn de meest recente ontwikkelingen in deze overweging?

2. Hoe groot is het oppervlak dat zich bevindt onder de ringweg A5 in het gebied waar het Havenbedrijf verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van het openbaar groen?

3. Welke mogelijkheden voor inrichting van de stroken onder de A5 heeft het Havenbedrijf onderzocht? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een groenstrook met echte grassen of andere planten en bloemen van hogere ecologische waarde is dan kunstgras?

4. Is het college bereid om in samenwerking met Amsterdamse kennisinstituten, bijvoorbeeld via een onderzoeksopdracht voor studenten, een slimme oplossing voor de watertoevoer onder de ringweg in Westpoort te ontwikkelen, zodat een echte groenstrook mogelijk wordt?

5. Speelt de overweging om kunstgras aan te leggen in de openbare ruimte ook elders in de stad? Zo ja, waar en met welke reden(en)?

6. Het college werkt aan maatregelen voor klimaatadaptatie in Amsterdam. Zo moet Amsterdam Rainproof ervoor zorgen dat Amsterdam beter bestand is tegen hevige regenbuien. Hoe vindt het college dat de aanleg van kunstgras past binnen deze ambitie?

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Klopt het dat het Havenbedrijf overweegt om de stroken te bedekken met kunstgras? Zo ja, wat zijn de meest recente ontwikkelingen in deze overweging?

Antwoord:
Nee, er zijn geen plannen om de stroken te bedekken met kunstgras.

2. Hoe groot is het oppervlak dat zich bevindt onder de ringweg A5 in het gebied waar het Havenbedrijf verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van het openbaar groen?

Antwoord:
Het bruto-oppervlak is circa 5 hectare groot. Dit is inclusief de spoorlijn en een deel van de Basisweg die zich ook onder de ringweg bevinden.

3. Welke mogelijkheden voor inrichting van de stroken onder de A5 heeft het Havenbedrijf onderzocht? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een groenstrook met echte grassen of andere planten en bloemen van hogere ecologische waarde is dan kunstgras?

Antwoord:
Het Havenbedrijf heeft geen plannen voor inrichting van de stroken. In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders wordt momenteel de Groene Puccini (handboek om op uniforme wijze om te gaan met groen) opgesteld, waarbij de gedachte is dat het toepassen van kunstgras in de openbare ruimte niet wenselijk is, en niet conform de gedachte van een leefbare stad. Bij intensief gebruikte groenvoorzieningen, zoals sportvelden, is kunstgras mogelijk een oplossing.

4. Is het college bereid om in samenwerking met Amsterdamse kennisinstituten, bijvoorbeeld via een onderzoeksopdracht voor studenten, een slimme oplossing voor de watertoevoer onder de ringweg in Westpoort te ontwikkelen, zodat een echte groenstrook mogelijk wordt?

Antwoord:
Er is vanuit de Projectorganisatie Westpoort/Sloterdijkgebieden dit jaar een studie gestart naar de mogelijkheden voor een passende invulling met een betere uitstraling onder het Westrandwegviaduct, waarbij ook met Rijkswaterstaat en Waternet/Amsterdam Rainproof gekeken wordt of er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld waterretentie.

5. Speelt de overweging om kunstgras aan te leggen in de openbare ruimte ook elders in de stad? Zo ja, waar en met welke reden(en)?

Antwoord:
In het algemeen is kunstgras een optie bij intensief gebruikte groenvoorzieningen. Bijvoorbeeld bij intensief bespeelde sportvelden. Zie ook het antwoord op vraag 3.

6. Het college werkt aan maatregelen voor klimaatadaptatie in Amsterdam. Zo moet Amsterdam Rainproof ervoor zorgen dat Amsterdam beter bestand is tegen hevige regenbuien. Hoe vindt het college dat de aanleg van kunstgras past binnen deze ambitie?

Antwoord:
Zoals eerder aangegeven is de toepassing van kunstgras in de openbare ruimte niet wenselijk. Bij intensief gebruikte groenvoorzieningen is kunstgras mogelijk een oplossing. Hier kan dan een combinatie met waterbergende oplossingen worden gevonden. Vanuit Amsterdam Rainproof wordt aandacht gevraagd voor het watervertragende vermogen bij de toepassing van kunstgras in deze situaties.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester