Vragen inzake het instellen van een zomer­rooster door de Dieren­am­bu­lance


Indiendatum: jun. 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de noodzaak voor het instellen van een zomerrooster door de Dierenambulance

Amsterdam, 3 juni 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

De Dierenambulance is sinds het aantreden van het college al aanzienlijk gekort op haar subsidie. In 2016 zal er wederom € 66.000 bezuinigd worden op de dierenambulance. In de Metro van 2 juni j.l. was te lezen dat de Dierenambulance wegens gebrek aan financiële middelen genoodzaakt is om vanaf juli met een zomerrooster te gaan rijden, wat concreet inhoudt dat er minder uren gereden kunnen worden. Dit komt onder meer door een grotere vraag naar ambulanceritten in het voor- en najaar, onder andere door evenementen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het college bevestigen dat de Dierenambulance vanaf juli met een zomerrooster gaat rijden?

2. Kan het college garanderen dat de wettelijke taken die de Dierenambulance voor de gemeente uitvoert, namelijk het verwijderen van kadavers en het vervoeren van zwerfdieren, niet in het geding raken door het instellen van het zomerrooster? Zo ja, hoe gaat de Dierenambulance dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

3. Welk effect verwacht het college dat het instellen van het zomerrooster zal hebben op het vervoeren van vrij levende dieren in nood (tot nu toe het grootste aandeel van alle ritten)?

4. Welke ‘evenementen’, zoals genoemd in het artikel, zorgden ervoor dat de dierenambulance vaker moest uitrijden dan begroot?

5. Wat is de reden dat de Dierenambulance tijdens deze evenementen vaker uit moest rijden?

6. Hoe schat het college de kans in dat er in het komende jaar wederom evenementen plaatsvinden die voor extra druk op de Dierenambulance gaan zorgen?

7. Ziet het college mogelijkheden voor maatregelen om de extra druk op de Dierenambulance rondom evenementen in de toekomst te voorkomen?

8. Hoeveel ritten heeft de Dierenambulance gereden in 2012, 2013 en 2014?
a. Kan het college deze uitsplitsen naar vervoer van kadavers, zwerfdieren en vrij levende dieren?
b. Hoeveel ritten verwacht het college dat de Dierenambulance zal rijden in 2015 en 2016? Graag een toelichting bij de aantallen geven.

9. Kan het college een uitsplitsing geven van de vergoedingen per rit (zowel voor de wettelijke taken als voor ritten voor het vervoer van vrij levende dieren) voor het jaar 2014, 2015 en 2016?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

ANTWOORDEN

Antwoord vragen 1 t/m 7:

In Metro van 2 juni stond er een alarmerend bericht over de Dierenambulances Zaanstad en Amsterdam. Dierenambulance Amsterdam wist niets van deze berichtgeving. Ze zijn hierover nooit gebeld door de redactie van Metro. En Dierenambulance Amsterdam voert ook geen zomerrooster met minder ambulances in.

Bron: Dierenambulance Amsterdam.

8. Hoeveel ritten heeft de Dierenambulance gereden in 2012, 2013 en 2014?
a. Kan het college deze uitsplitsen naar vervoer van kadavers, zwerfdieren en vrij levende dieren?
b. Hoeveel ritten verwacht het college dat de Dierenambulance zal rijden in 2015 en 2016? Graag een toelichting bij de aantallen geven.

Antwoord:

De Dierenambulance Amsterdam geeft aan dat het aantal ritten schommelt tussen de 10.500 en 14.500. Dit is vooral afhankelijk van het weer, waardoor het lastig is aan te geven hoeveel ritten er worden gereden. Tot medio juni 2015 zijn er in totaal ongeveer 5.000 ritten gereden.

Bron: Dierenambulance Amsterdam.

9. Kan het college een uitsplitsing geven van de vergoedingen per rit (zowel voor de wettelijke taken als voor ritten voor het vervoer van vrij levende dieren) voor het jaar 2014, 2015 en 2016?

Antwoord:

Er wordt door de gemeente Amsterdam uitgegaan van een vergoeding van ritten voor wettelijke taken (kadavers in de openbare ruimte, botulisme, vervoer van zwerfdieren) van € 50 per rit en voor ritten voor zorgtaken (vrij levende dieren) van een bijdrage van 50 procent hiervan ofwel € 25 per rit. Op basis hiervan en het gemiddeld aantal per jaar voor de gemeente Amsterdam gereden ritten in de periode 2007 t/m 2011 (gemiddeld 2.572 ritten voor wettelijke taken en 5.763 ritten voor zorgtaken) zijn in 2012 afspraken gemaakt om de subsidie (na afloop van de vijfjaarovereenkomst 2008 t/m 2012 die de gemeente met de Dierenambulance overeen was gekomen) te verlagen naar € 273.000 (2.572* € 50 + 5.763* € 25). Dit is stapsgewijs gebeurd om de Dierenambulance de gelegenheid te geven de organisatie aan te passen op een lagere subsidie. In 2012 werd € 470.000 verstrekt, in 2013 € 391.333, in 2014 € 371.333, in 2015 € 339.000, en voor 2016 zal € 273.000 worden verstrekt.

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 30 jun. 2015

1. Kan het college bevestigen dat de Dierenambulance vanaf juli 2015 met een zomerrooster gaat rijden?
2. Kan het college garanderen dat de wettelijke taken die de Dierenambulance voor de gemeente uitvoert, namelijk het verwijderen van kadavers en het vervoeren van zwerfdieren, niet in het geding raken door het instellen van het zomerrooster?
Zo ja, hoe gaat de Dierenambulance dit realiseren? Zo nee, waarom niet?
3. Welk effect verwacht het college dat het instellen van het zomerrooster zal hebben op het vervoeren van vrij levende dieren in nood (tot nu toe het grootste aandeel van alle ritten)?
4. Welke ‘evenementen’, zoals genoemd in het artikel, zorgden ervoor dat de dierenambulance vaker moest uitrijden dan begroot?
5. Wat is de reden dat de Dierenambulance tijdens deze evenementen vaker uit moest rijden?
6. Hoe schat het college de kans in dat er in het komende jaar wederom evenementen plaatsvinden die voor extra druk op de Dierenambulance gaan zorgen?
7. Ziet het college mogelijkheden voor maatregelen om de extra druk op de Dierenambulance rondom evenementen in de toekomst te voorkomen?

Antwoord vragen 1 t/m 7:
In Metro van 2 juni stond er een alarmerend bericht over de Dierenambulances Zaanstad en Amsterdam. Dierenambulance Amsterdam wist niets van deze berichtgeving. Ze zijn hierover nooit gebeld door de redactie van Metro. En Dierenambulance Amsterdam voert ook geen zomerrooster met minder ambulances in.
Bron: Dierenambulance Amsterdam.

8. Hoeveel ritten heeft de Dierenambulance gereden in 2012, 2013 en 2014?
a. Kan het college deze uitsplitsen naar vervoer van kadavers, zwerfdieren en vrij levende dieren?
b. Hoeveel ritten verwacht het college dat de Dierenambulance zal rijden in 2015 en 2016? Graag een toelichting bij de aantallen geven.

Antwoord:
Ritgegevens Dierenambulance Amsterdam

De Dierenambulance Amsterdam geeft aan dat het aantal ritten schommelt tussen de 10.500 en 14.500. Dit is vooral afhankelijk van het weer, waardoor het lastig is aan te geven hoeveel ritten er worden gereden. Tot medio juni 2015 zijn er in totaal ongeveer 5.000 ritten gereden.
Bron: Dierenambulance Amsterdam.

9. Kan het college een uitsplitsing geven van de vergoedingen per rit (zowel voor de wettelijke taken als voor ritten voor het vervoer van vrij levende dieren) voor het jaar 2014, 2015 en 2016?
Antwoord:
Er wordt door de gemeente Amsterdam uitgegaan van een vergoeding van ritten voor wettelijke taken (kadavers in de openbare ruimte, botulisme, vervoer van zwerfdieren) van € 50 per rit en voor ritten voor zorgtaken (vrij levende dieren) van een bijdrage van 50 procent hiervan ofwel € 25 per rit. Op basis hiervan en het gemiddeld aantal per jaar voor de gemeente Amsterdam gereden ritten in de periode 2007 t/m 2011 (gemiddeld 2.572 ritten voor wettelijke taken en 5.763 ritten voor zorgtaken) zijn in 2012 afspraken gemaakt om de subsidie (na afloop van de vijfjaarovereenkomst 2008 t/m 2012 die de gemeente met de Dierenambulance overeen was gekomen) te verlagen naar € 273.000 (2.572* € 50 + 5.763* € 25). Dit is stapsgewijs gebeurd om de Dierenambulance de gelegenheid te geven de organisatie aan te passen op een lagere subsidie. In 2012 werd € 470.000 verstrekt, in 2013 € 391.333, in 2014 € 371.333, in 2015 € 339.000, en voor 2016 zal € 273.000 worden verstrekt.