Vragen inzake festi­va­li­sering parken, natuur en het Amster­damse bos


Indiendatum: sep. 2014

Amsterdam, 11 september 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Het festivalseizoen 2014 is ten einde. Gedurende deze zomer hebben ons diverse klachten bereikt over overlast van deze festivals, met name festivals in het groen, zoals parken en het Amsterdamse Bos. De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat parken, natuurgebieden en het Amsterdamse Bos vooral zijn voor ontspanning en rust. Waarin mensen kunnen recreëren, sporten, tot rust komen. Festivals met luide muziek horen daar niet, of slechts voor een heel klein deel bij.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Hoeveel en op welke datum hebben festivals met versterkte muziek plaatsgevonden vanaf 1 januari tot en met 7 september 2014? Graag aangeven per park, natuurgebied en het Amsterdamse Bos.

2. Hoeveel festivals, en op welke datum, hebben een vergunning aangevraagd en zijn deze verleend? Graag aangeven per park, natuurgebied en het Amsterdamse Bos.

3. Hoeveel festivals, en op welke datum, (al dan niet met versterkte muziek) hebben plaatsgevonden, waarbij een deel of gedeelte van het park werd afgesloten voor bezoekers. Dat wil zeggen bij hoeveel festivals was er sprake van entree of uitnodiging. Graag aangeven per park, natuurgebied en voor het Amsterdamse Bos.

4. Hoeveel klachten zijn er ontvangen bij de gemeente, politie, of andere instanties, van overlast? Graag aangeven per festival.

5. Kan er een inschatting gemaakt worden van de kosten die de gemeente en politie hebben moeten maken voor de ondersteuning, uitvoering et cetera, van deze festivals (onder andere schoonmaak, verkeersregeling, inzet van boa’s, politie, begeleiding et cetera)?

6. Hoeveel van deze kosten zijn door de organisatoren vergoed?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 11 september 2014 inzake festivalisering van parken, natuurgebieden en het Amsterdamse Bos.

1. Hoeveel en op welke datum festivals met versterkte muziek zijn er geweest vanaf 1 januari tot en met 7 september 2014. Graag aangeven per park, natuurgebied en het Amsterdamse Bos.

Antwoord:
Helaas heeft de beantwoording van de vragen langer geduurd dan noodzakelijk was geweest. De aanvraag en afhandeling van dergelijke vergunningen wordt verricht door de stadsdelen. De informatie van de verschillende stadsdelen is voor de beantwoording van deze vragen samengebracht. Hieronder treft u een overzicht van festivals met versterkte muziek die hebben plaatsgevonden van 1 januari tot en met 7 september 2014 in parken, natuurgebieden en het Amsterdamse Bos. Voor het Amsterdamse Bos is de gemeente Amstelveen vergunningverlener. Voor de totstandkoming van dit overzicht is uitgegaan van grote evenementen met versterkte muziek. Andersoortige evenementen, zoals sportwedstrijden, buurtgerichte en culturele activiteiten en bedrijfsfeesten maken geen onderdeel uit van dit overzicht. Uiteraard kunnen ook dit soort evenementen een bepaalde mate van overlast met zich meebrengen.

De parken en natuurgebieden zijn gebaseerd op het overzicht van stadsparken zoals opgenomen in de Atlas Stadsparken Amsterdam van de Dienst Ruimtelijke Ordening van maart 2013, met daaraan toegevoegd Diemerparkstrand, Nieuw en Meer en Tuinen van West.


Stadsparken waar in de periode van 1 januari tot en met 7 september 2014 geen grote evenementen met versterkte muziek hebben plaatsgevonden:

W.H. VliegenbosFrankendaelpark
Wertheimpark
Sarphatipark
Beatrixpark
Gijsbrecht van Aemstelpark
Schinkelpark
Erasmuspark
Stadspark Osdorp

In totaal komt het aantal festivaldagen in alle 24 stadsparken – het Open Lucht Theater in het Vondelpark niet meegerekend – op 71 festivaldagen, waarvan 60 festivaldagen het deel van het park waar het evenement plaatsvond, niet vrij toegankelijk was. Op- en afbouwdagen zijn niet meegerekend.

2. Hoeveel festivals, en op welke datum, hebben een vergunning aangevraagd en zijn deze verleend? Graag aangeven per park, natuurgebied en het Amsterdamse Bos.

Antwoord:
Voordat de organisator een aanvraag indient, neemt hij/zij in de regel contact op met de vergunningverlener van het desbetreffende stadsdeel om te informeren naar de mogelijkheden om een evenement op een bepaalde tijd en op een bepaalde locatie te houden. De vergunningverlener checkt dan alvast of het evenement mogelijk geen doorgang kan vinden in verband met (locatie)beleid, planning van projecten in de openbare ruimte of andere evenementen. Kortom: in de regel dient een organisator pas een formele vergunningaanvraag in, als duidelijk is dat in principe een evenement op die datum en die locatie tot de mogelijkheden behoort.

3. Hoeveel festivals, en op welke datum, (al dan niet met versterkte muziek) hebben plaatsgevonden, waarbij een deel of gedeelte van het park werd afgesloten voor bezoekers. Dat wil zeggen bij hoeveel festivals was er sprake van entree of uitnodiging. Graag aangeven per park, natuurgebied en voor het Amsterdamse Bos.

Antwoord:
Zie het overzicht in het antwoord op vraag 1.

4. Hoeveel klachten zijn er ontvangen bij de gemeente, politie, of andere instanties van overlast. Graag aangeven per festival.

Antwoord:
Zie het overzicht in het antwoord op vraag 1.

5. Kan er een inschatting gemaakt worden van de kosten die de gemeente en politie heeft moeten maken voor de ondersteuning, uitvoering enz. van deze festivals (onder andere schoonmaak, verkeersregeling, inzet van boa’s politie, begeleiding enz.)

Antwoord vragen 5 en 6:
De aanvrager betaalt leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag, ongeacht of de vergunning wordt verleend. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de ambtelijke inzet die nodig is om de vergunning in behandeling te nemen. Grote evenementen met veel bezoekers vergen meer voorbereidingstijd dan kleinere. Daarom is de hoogte van de leges afhankelijk van de grootte van het evenement. Hoe hoger het aantal bezoekers, hoe hoger de leges. De leges voor evenementenvergunningen zijn tussen de 250 euro en 4000 euro bij een evenement met meer dan 10.000 bezoekers.

De organisator is als vergunninghouder ten opzichte van zowel de bezoekers als de gemeente verantwoordelijk voor een goed en ordelijk verloop van het evenement. Dat betekent dat hij onder meer moet instaan voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, de toestroom van de bezoekers en het verkeer goed moet regelen, moet zorgen voor communicatie naar bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden en de overlast en schade zoveel mogelijk moet beperken. Verder moet de vergunninghouder het terrein na afloop van het evenement schoon opleveren. De kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor rekening van de vergunninghouder. Indien het terrein niet schoon wordt opgeleverd, zorgt het stadsdeel voor de schoonmaak van het terrein en brengt de kosten hiervan in rekening bij de organisator. De politie houdt geen kostenoverzicht bij voor de inzet van manuren.

6. Hoeveel van deze kosten zijn door de organisatoren vergoed?

Antwoord:
Zie het antwoord op de vorige vraag.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester